ca.po   [plain text]


# Catalan messages for fetchmail.
# This file is distributed under the same license as the fetchmail package.
# Copyright (C) Eric S. Raymond.
# Ernest Adrogué Calveras <eadrogue@gmx.net>, 2005, 2006, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fetchmail 6.3.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fetchmail-devel@lists.berlios.de\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-09 13:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-06 14:52+0200\n"
"Last-Translator: Ernest Adrogué Calveras <eadrogue@gmx.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: checkalias.c:179
#, c-format
msgid "Checking if %s is really the same node as %s\n"
msgstr "Comprovant si realment %s és el mateix node que %s\n"

#: checkalias.c:183
msgid "Yes, their IP addresses match\n"
msgstr "Afirmatiu, les adreces IP coincideixen\n"

#: checkalias.c:187
msgid "No, their IP addresses don't match\n"
msgstr "Negatiu, les adreces IP no coincideixen\n"

# poll of
#: checkalias.c:203
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for '%s' during poll of %s: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el nom `%s' durant la consulta de %s: %s\n"

# poll of
#: checkalias.c:228
#, c-format
msgid "nameserver failure while looking for `%s' during poll of %s.\n"
msgstr "no s'ha pogut resoldre el nom `%s' quan es consultava %s.\n"

#: cram.c:95
msgid "could not decode BASE64 challenge\n"
msgstr "no s'ha pogut desxifrar el repte codificat en BASE64\n"

#: cram.c:103
#, c-format
msgid "decoded as %s\n"
msgstr "desxifrat com a %s\n"

#: driver.c:193
#, c-format
msgid "kerberos error %s\n"
msgstr "error de kerberos %s\n"

#: driver.c:253 driver.c:259
#, fuzzy, c-format
msgid "krb5_sendauth: %s [server says '%s']\n"
msgstr "krb5_sendauth: %s [el servidor diu: '%*s'] \n"

#: driver.c:339
msgid "Subject: Fetchmail oversized-messages warning"
msgstr "Subject: fetchmail: Missatges excessivament grans"

#: driver.c:343
#, c-format
msgid "The following oversized messages were deleted on server %s account %s:"
msgstr ""
"Els següents missatges de mida excessiva s'han eliminat del servidor %s, "
"compte %s:"

#: driver.c:347
#, c-format
msgid "The following oversized messages remain on server %s account %s:"
msgstr ""
"Els següents missatges de mida excessiva romanen al servidor %s, compte %s:"

#: driver.c:366
#, c-format
msgid " %d message %d octets long deleted by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long deleted by fetchmail."
msgstr[0] " %d missatge de %d eliminat per part del fetchmail."
msgstr[1] ""
" %d missatges, %d octets en total, eliminats per part del fetchmail."

#: driver.c:371
#, c-format
msgid " %d message %d octets long skipped by fetchmail."
msgid_plural " %d messages %d octets long skipped by fetchmail."
msgstr[0] " %d missatge de %d octets omès per part del fetchmail."
msgstr[1] " %d missatges, %d octets en total, omesos per part del fetchmail."

#: driver.c:518
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d"
msgstr "ometent el missatge %s@%s:%d"

#: driver.c:572
#, c-format
msgid "skipping message %s@%s:%d (%d octets)"
msgstr "ometent el missatge %s@%s:%d (%d octets)"

#: driver.c:588
msgid " (length -1)"
msgstr " (mida -1)"

#: driver.c:591
msgid " (oversized)"
msgstr " (excessiu)"

#: driver.c:609
#, c-format
msgid "couldn't fetch headers, message %s@%s:%d (%d octets)\n"
msgstr "falta la capçalera, missatge %s@%s:%d (%d octets)\n"

#: driver.c:626
#, c-format
msgid "reading message %s@%s:%d of %d"
msgstr "llegint el missatge %s@%s:%d de %d"

#: driver.c:631
#, c-format
msgid " (%d octets)"
msgstr " (%d octets)"

#: driver.c:632
#, c-format
msgid " (%d header octets)"
msgstr " (capçalera de %d octets) "

#: driver.c:699
#, c-format
msgid " (%d body octets)"
msgstr " (cos de %d octets) "

#: driver.c:758
#, c-format
msgid ""
"message %s@%s:%d was not the expected length (%d actual != %d expected)\n"
msgstr ""
"el missatge %s@%s:%d no tenia la mida esperada (%d real != %d esperada)\n"

#: driver.c:790
msgid " retained\n"
msgstr " retingut\n"

# lliurat, expedit, despatxat, esborrat, eliminat...
#: driver.c:800
msgid " flushed\n"
msgstr " eliminat\n"

# ídem
#: driver.c:817
msgid " not flushed\n"
msgstr " no eliminat\n"

# traducció de "fetchlimit"
#: driver.c:835
#, c-format
msgid "fetchlimit %d reached; %d message left on server %s account %s\n"
msgid_plural ""
"fetchlimit %d reached; %d messages left on server %s account %s\n"
msgstr[0] ""
"assolit el límit de %d missatge(s); en queda %d al servidor %s compte %s\n"
msgstr[1] ""
"assolit el límit de %d missatge(s); en queden %d al servidor %s compte %s\n"

#: driver.c:892
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting to connect to server %s.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant connectar amb %s.\n"

#: driver.c:896
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for server %s.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant el servidor %s.\n"

#: driver.c:900
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for %s.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant per a %s.\n"

#: driver.c:905
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds waiting for listener to respond.\n"
msgstr "temps esgotat després de %d segons esperant resposta del receptor.\n"

#: driver.c:908
#, c-format
msgid "timeout after %d seconds.\n"
msgstr "temps d'espera esgotat després de %d segons.\n"

#: driver.c:920
msgid "Subject: fetchmail sees repeated timeouts"
msgstr "Subject: fetchmail: S'esgota el temps d'espera molt sovint"

#: driver.c:923
#, c-format
msgid ""
"Fetchmail saw more than %d timeouts while attempting to get mail from %s@%"
"s.\n"
msgstr ""
"El fetchmail ha esgotat el temps d'espera més de %d cops quan intentava "
"obtenir el correu de %s@%s.\n"

#: driver.c:927
msgid ""
"This could mean that your mailserver is stuck, or that your SMTP\n"
"server is wedged, or that your mailbox file on the server has been\n"
"corrupted by a server error. You can run `fetchmail -v -v' to\n"
"diagnose the problem.\n"
"\n"
"Fetchmail won't poll this mailbox again until you restart it.\n"
msgstr ""
"Això pot voler dir que el servidor de correu s'ha encallat, que el\n"
"receptor SMTP té algun problema, o bé que el servidor ha fet malbé\n"
"per error el fitxer que conté el vostre correu. Podeu executar\n"
"`fetchmail -v -v' per mirar d'identificar el problema.\n"
"\n"
"El fetchmail no tornarà a comprovar més aquesta bústia fins que el\n"
"reinicieu.\n"

#: driver.c:953
#, c-format
msgid "pre-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "l'ordre de preconnexió ha finalitzat amb un senyal %d\n"

#: driver.c:956
#, c-format
msgid "pre-connection command failed with status %d\n"
msgstr "l'ordre de preconnexió ha fallat amb estat %d\n"

#: driver.c:980
#, c-format
msgid "couldn't find HESIOD pobox for %s\n"
msgstr "no s'ha pogut trobar cap casella HESIOD per a %s\n"

#: driver.c:1001
msgid "Lead server has no name.\n"
msgstr "El servidor principal no té nom.\n"

#: driver.c:1028
#, c-format
msgid "couldn't find canonical DNS name of %s (%s): %s\n"
msgstr "no s'ha pogut trobar el nom canònic DNS de %s (%s): %s\n"

#: driver.c:1075
#, c-format
msgid "%s connection to %s failed"
msgstr "la connexió %s amb %s ha fallat"

#: driver.c:1091
msgid "Subject: Fetchmail unreachable-server warning."
msgstr "Subject: fetchmail: Servidor inaccessible."

#: driver.c:1093
#, c-format
msgid "Fetchmail could not reach the mail server %s:"
msgstr "El fetchmail no ha pogut contactar amb el servidor %s:"

#: driver.c:1122
msgid "SSL connection failed.\n"
msgstr "La conexió SSL ha fallat.\n"

#: driver.c:1177
#, c-format
msgid "Lock-busy error on %s@%s\n"
msgstr "Bloqueig temporal de la bústia per a %s@%s\n"

#: driver.c:1181
#, c-format
msgid "Server busy error on %s@%s\n"
msgstr "Servidor ocupat per a %s@%s\n"

#: driver.c:1186
#, c-format
msgid "Authorization failure on %s@%s%s\n"
msgstr "L'autorització per a %s@%s%s ha fallat\n"

#: driver.c:1189
msgid " (previously authorized)"
msgstr " (prèviament autoritzat)"

#: driver.c:1192
msgid "For help, see http://www.fetchmail.info/fetchmail-FAQ.html#R15\n"
msgstr ""

#: driver.c:1213
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication failed on %s@%s"
msgstr "Subject: fetchmail: L'autenticació per a %s@%s ha fallat"

#: driver.c:1217
#, c-format
msgid "Fetchmail could not get mail from %s@%s.\n"
msgstr "El fetchmail no ha pogut obtenir el correu de %s@%s.\n"

#: driver.c:1221
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"Since we have already succeeded in getting authorization for this\n"
"connection, this is probably another failure mode (such as busy server)\n"
"that fetchmail cannot distinguish because the server didn't send a useful\n"
"error message."
msgstr ""
"L'intent d'obtenir autorització ha fallat.\n"
"Com que en ocasions anteriors ja s'havia obtingut autorització amb èxit\n"
"per aquesta connexió, probablement es tracta d'una altra mena de problema\n"
"(tal com que el servidor està ocupat) que el fetchmail no pot identificar\n"
"perquè el servidor no envia missatges d'error que ho permetin."

#: driver.c:1227
msgid ""
"\n"
"However, if you HAVE changed your account details since starting the\n"
"fetchmail daemon, you need to stop the daemon, change your configuration\n"
"of fetchmail, and then restart the daemon.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"\n"
"No obstant, si heu canviat els paràmetres d'aquest compte des de que s'ha\n"
"iniciat el dimoni fetchmail, haureu d'aturar el dimoni, canviar la\n"
"configuració, i aleshores reiniciar-lo.\n"
"\n"
"El fetchmail continarà intentant connectar-s'hi a cada cicle, però no us\n"
"enviarà més notificacions fins que el servei es restableixi."

#: driver.c:1237
msgid ""
"The attempt to get authorization failed.\n"
"This probably means your password is invalid, but some servers have\n"
"other failure modes that fetchmail cannot distinguish from this\n"
"because they don't send useful error messages on login failure.\n"
"\n"
"The fetchmail daemon will continue running and attempt to connect\n"
"at each cycle. No future notifications will be sent until service\n"
"is restored."
msgstr ""
"L'intent d'obtenir autorització ha fallat.\n"
"Probablement això significa que la vostra contrasenya no és vàlida, però\n"
"també podria ser una altra mena d'error que el fetchmail no pot distingir\n"
"d'aquest perquè el servidor no envia els missatges d'error apropiats.\n"
"\n"
"El dimoni fetchmail continuarà funcionant i intentant connectar-s'hi a cada\n"
"cicle, però no us enviarà més notificacions fins que restabliu el servei."

#: driver.c:1253
#, c-format
msgid "Repoll immediately on %s@%s\n"
msgstr "Es torna a recollir el correu immediatament de %s@%s\n"

#: driver.c:1258
#, c-format
msgid "Unknown login or authentication error on %s@%s\n"
msgstr "Error no identificat de login o autenticació per a %s@%s\n"

#: driver.c:1282
#, c-format
msgid "Authorization OK on %s@%s\n"
msgstr "Autorització reeixida per a %s@%s\n"

#: driver.c:1288
#, c-format
msgid "Subject: fetchmail authentication OK on %s@%s"
msgstr "Subject: fetchmail: Autenticació reeixida per a %s@%s"

#: driver.c:1292
#, c-format
msgid "Fetchmail was able to log into %s@%s.\n"
msgstr "El fetchmail ha estat capaç d'accedir a %s@%s.\n"

#: driver.c:1296
msgid "Service has been restored.\n"
msgstr "El servei s'ha restablert.\n"

#: driver.c:1328
#, c-format
msgid "selecting or re-polling folder %s\n"
msgstr "seleccionant o re-examinant la carpeta %s\n"

#: driver.c:1330
msgid "selecting or re-polling default folder\n"
msgstr "seleccionant o re-examinant la carpeta per omissió\n"

#: driver.c:1342
#, c-format
msgid "%s at %s (folder %s)"
msgstr "%s a %s (carpeta %s)"

#: driver.c:1345 rcfile_y.y:390
#, c-format
msgid "%s at %s"
msgstr "%s a %s"

#: driver.c:1350
#, c-format
msgid "Polling %s\n"
msgstr "Consultant %s\n"

# seen
#: driver.c:1354
#, c-format
msgid "%d message (%d %s) for %s"
msgid_plural "%d messages (%d %s) for %s"
msgstr[0] "%d missatge (%d %s) per a %s"
msgstr[1] "%d missatges (%d %s) per a %s"

#: driver.c:1357
msgid "seen"
msgid_plural "seen"
msgstr[0] "vist"
msgstr[1] "vistos"

#: driver.c:1360
#, c-format
msgid "%d message for %s"
msgid_plural "%d messages for %s"
msgstr[0] "%d missatge per a %s"
msgstr[1] "%d missatges per a %s"

#: driver.c:1367
#, c-format
msgid " (%d octets).\n"
msgstr " (%d octets).\n"

#: driver.c:1373
#, c-format
msgid "No mail for %s\n"
msgstr "No hi ha correu per a %s\n"

#: driver.c:1406
msgid "bogus message count!"
msgstr "recompte de missatges erroni!"

#: driver.c:1549
msgid "socket"
msgstr "de socket"

#: driver.c:1552
msgid "missing or bad RFC822 header"
msgstr "de capçalera RFC822"

#: driver.c:1555
msgid "MDA"
msgstr "de MDA"

#: driver.c:1558
msgid "client/server synchronization"
msgstr "de sincronització client/servidor"

#: driver.c:1561
msgid "client/server protocol"
msgstr "de protocol client/servidor"

#: driver.c:1564
msgid "lock busy on server"
msgstr "de bloqueig temporal al servidor"

#: driver.c:1567
msgid "SMTP transaction"
msgstr "de transacció SMTP"

#: driver.c:1570
msgid "DNS lookup"
msgstr "de consulta DNS"

# aquest missatge va directe a stderr
#: driver.c:1573
msgid "undefined"
msgstr "no identificat"

#: driver.c:1579
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s and delivering to SMTP host %s\n"
msgstr ""
"error %s en recollir el correu de %s@%s i lliurar-lo via SMTP al host %s\n"

#: driver.c:1581
msgid "unknown"
msgstr "desconegut"

#: driver.c:1583
#, c-format
msgid "%s error while fetching from %s@%s\n"
msgstr "error %s en recollir el correu de %s@%s\n"

#: driver.c:1595
#, c-format
msgid "post-connection command terminated with signal %d\n"
msgstr "l'ordre de postconnexió ha finalitzat amb un senyal %d\n"

#: driver.c:1597
#, c-format
msgid "post-connection command failed with status %d\n"
msgstr "l'ordre de postconnexió ha fallat amb estat %d\n"

#: driver.c:1616
msgid "Kerberos V4 support not linked.\n"
msgstr "El suport per Kerberos V4 no està enllaçat.\n"

#: driver.c:1624
msgid "Kerberos V5 support not linked.\n"
msgstr "El suport per Kerberos V5 no està enllaçat.\n"

#: driver.c:1635
#, c-format
msgid "Option --flush is not supported with %s\n"
msgstr "L'opció --flush no està suportada per %s\n"

#: driver.c:1641
#, c-format
msgid "Option --all is not supported with %s\n"
msgstr "L'opció --all no està suportada per %s\n"

#: driver.c:1650
#, c-format
msgid "Option --limit is not supported with %s\n"
msgstr "L'opció --limit no està suportada per %s\n"

#: env.c:61
#, c-format
msgid ""
"%s: The QMAILINJECT environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make qmail-inject or qmail's sendmail wrapper\n"
"tamper with your From: or Message-ID: headers.\n"
"Try \"env QMAILINJECT= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: La variable d'entorn QMAILINJECT està definida.\n"
"Això és perillós perquè pot provocar que el qmail-inject o l'embolcall\n"
"de sendmail del qmail facin malbé les capçaleres From: i Message-ID:.\n"
"Proveu \"env QMAILINJECT= %s ELS VOSTRES ARGUMENTS AQUÍ\"\n"
"%s: Avorta.\n"

#: env.c:73
#, c-format
msgid ""
"%s: The NULLMAILER_FLAGS environment variable is set.\n"
"This is dangerous as it can make nullmailer-inject or nullmailer's\n"
"sendmail wrapper tamper with your From:, Message-ID: or Return-Path: "
"headers.\n"
"Try \"env NULLMAILER_FLAGS= %s YOUR ARGUMENTS HERE\"\n"
"%s: Abort.\n"
msgstr ""
"%s: La variable d'entorn NULLMAILER_FLAGS està definida.\n"
"Això és perillós perquè pot provocar que el nullmailer-inject o l'embolcall\n"
"de sendmail del nullmailer facin malbé les capçaleres From:, Message-ID:, o\n"
"Return-Path:.\n"
"Proveu \"env NULLMAILER_FLAGS= %s ELS VOSTRES ARGUMENTS AQUÍ\"\n"
"%s: Avorta.\n"

#: env.c:85
#, c-format
msgid "%s: You don't exist. Go away.\n"
msgstr "%s: No existiu. Escampeu la boira.\n"

#: env.c:149
#, c-format
msgid "%s: can't determine your host!"
msgstr "%s: no s'ha pogut determinar el vostre host!"

#: env.c:172
#, c-format
msgid "gethostbyname failed for %s\n"
msgstr "ha fallat la funció gethostbyname per a %s\n"

#: env.c:174
msgid "Cannot find my own host in hosts database to qualify it!\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut trobar el host propi a la base de dades per qualificar-lo!\n"

#: env.c:178
msgid ""
"Trying to continue with unqualified hostname.\n"
"DO NOT report broken Received: headers, HELO/EHLO lines or similar "
"problems!\n"
"DO repair your /etc/hosts, DNS, NIS or LDAP instead.\n"
msgstr ""
"S'intenta continuar amb el nom de host sense qualificar.\n"
"No reporteu capçaleres Received, línies HELO/EHLO incorrectes, o similars!\n"
"Més aviat intenteu reparar el vostre /etc/hosts, DNS, NIS o LDAP.\n"

#: etrn.c:49 odmr.c:61
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ESMTP\n"
msgstr "el receptor SMTP de %s no suporta ESMTP\n"

#: etrn.c:55
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ETRN\n"
msgstr "el receptor SMTP de %s no suporta ETRN\n"

#: etrn.c:79
#, c-format
msgid "Queuing for %s started\n"
msgstr "S'ha iniciat la cua per a %s\n"

#: etrn.c:84
#, c-format
msgid "No messages waiting for %s\n"
msgstr "No hi han missatges pendents per a %s\n"

#: etrn.c:90
#, c-format
msgid "Pending messages for %s started\n"
msgstr "S'ha iniciat la cua de missatges pendents per a %s\n"

#: etrn.c:94
#, c-format
msgid "Unable to queue messages for node %s\n"
msgstr "Els missatges per al node %s no s'han pogut posar a la cua\n"

#: etrn.c:98
#, c-format
msgid "Node %s not allowed: %s\n"
msgstr "El node %s no està permès: %s\n"

#: etrn.c:102
msgid "ETRN syntax error\n"
msgstr "error de sintaxi d'ETRN\n"

#: etrn.c:106
msgid "ETRN syntax error in parameters\n"
msgstr "error de sintaxi d'ETRN en els paràmetres\n"

#: etrn.c:110
#, c-format
msgid "Unknown ETRN error %d\n"
msgstr "Error d'ETRN no identificat %d\n"

#: etrn.c:154
msgid "Option --keep is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --keep no està suportada per ETRN\n"

#: etrn.c:158
msgid "Option --flush is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --flush no està suportada per ETRN\n"

#: etrn.c:162
msgid "Option --folder is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --folder no està suportada per ETRN\n"

#: etrn.c:166
msgid "Option --check is not supported with ETRN\n"
msgstr "L'opció --check no està suportada per ETRN\n"

#: fetchmail.c:137
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond,\n"
"          Robert M. Funk, Graham Wilson\n"
"Copyright (C) 2005 - 2006, 2010 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005 - 2010 Matthias Andree\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 2002, 2003 Eric S. Raymond\n"
"Copyright (C) 2004 Matthias Andree, Eric S. Raymond, Robert F. Funk, Graham "
"Wilson\n"
"Copyright (C) 2005-2006 Sunil Shetye\n"
"Copyright (C) 2005-2009 Matthias Andree\n"

#: fetchmail.c:143
msgid ""
"Fetchmail comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you\n"
"are welcome to redistribute it under certain conditions. For details,\n"
"please see the file COPYING in the source or documentation directory.\n"
msgstr ""
"El fetchmail es distribueix SENSE CAP MENA DE GARANTIA. Aquest programa és\n"
"programari lliure i se us encoratja a redistribuir-lo sota determinades\n"
"condicions. Per a més detalls, vegeu el fitxer COPYING en el directori on\n"
"hi ha la documentació o en el codi font.\n"

#: fetchmail.c:181
msgid "WARNING: Running as root is discouraged.\n"
msgstr "ATENCIÓ: Executar fetchmail com a root no és recomanable.\n"

#: fetchmail.c:193
msgid "fetchmail: invoked with"
msgstr "fetchmail: invocat amb"

#: fetchmail.c:217
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "no s'ha pogut determinar quin és el directori actual\n"

#: fetchmail.c:288
#, c-format
msgid "This is fetchmail release %s"
msgstr "Això és el fetchmail, versió %s"

#: fetchmail.c:408
#, c-format
msgid "Taking options from command line%s%s\n"
msgstr "Obtenint les opcions de la línia d'ordres%s%s\n"

# després d'això vé el nom d'un fitxer
#: fetchmail.c:409
msgid " and "
msgstr " i de "

#: fetchmail.c:414
#, c-format
msgid "No mailservers set up -- perhaps %s is missing?\n"
msgstr "No hi ha cap servidor de correu configurat. Potser falta el %s?\n"

#: fetchmail.c:435
msgid "fetchmail: no mailservers have been specified.\n"
msgstr "fetchmail: no heu especificat cap servidor de correu.\n"

#: fetchmail.c:447
msgid "fetchmail: no other fetchmail is running\n"
msgstr "fetchmail: no hi ha cap altre fetchmail funcionant\n"

# bailing out
#: fetchmail.c:453
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: error killing %s fetchmail at %ld; bailing out.\n"
msgstr "fetchmail: error finalitzant el fetchmail %s a %d; es deixa estar.\n"

#: fetchmail.c:454 fetchmail.c:463
msgid "background"
msgstr "en segon terme"

#: fetchmail.c:454 fetchmail.c:463
msgid "foreground"
msgstr "en primer terme"

#: fetchmail.c:462
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: %s fetchmail at %ld killed.\n"
msgstr "fetchmail: el fetchmail %s a %d ha estat finalitzat.\n"

#: fetchmail.c:485
msgid ""
"fetchmail: can't check mail while another fetchmail to same host is "
"running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: no es pot comprovar el correu mentre funcioni un altre procés del "
"fetchmail.\n"

#: fetchmail.c:491
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"fetchmail: can't poll specified hosts with another fetchmail running at %"
"ld.\n"
msgstr ""
"fetchmail: no es poden consultar els hosts especificats amb un altre "
"fetchmail funcionant a %d.\n"

#: fetchmail.c:498
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: another foreground fetchmail is running at %ld.\n"
msgstr "fetchmail: hi ha un altre fetchmail funcionant en primer terme a %d.\n"

#: fetchmail.c:508
msgid ""
"fetchmail: can't accept options while a background fetchmail is running.\n"
msgstr ""
"fetchmail: no es poden acceptar opcions mentre funcioni un altre fetchmail "
"en segon terme.\n"

#: fetchmail.c:514
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: background fetchmail at %ld awakened.\n"
msgstr ""
"fetchmail: el fetchmail funcionant en segon terme a %d s'ha despertat.\n"

#: fetchmail.c:526
#, fuzzy, c-format
msgid "fetchmail: elder sibling at %ld died mysteriously.\n"
msgstr "fetchmail: un procés anterior ha finalitzat misteriosament a %d.\n"

#: fetchmail.c:541
#, c-format
msgid "fetchmail: can't find a password for %s@%s.\n"
msgstr "fetchmail: no s'ha trobat cap contrasenya per a %s@%s.\n"

#: fetchmail.c:545
#, c-format
msgid "Enter password for %s@%s: "
msgstr "Entreu la contrasenya per a %s@%s: "

#: fetchmail.c:587
msgid "fetchmail: Cannot detach into background. Aborting.\n"
msgstr ""
"fetchmail: No s'ha pogut passar a segon terme. S'aborta.\n"
"\n"

#: fetchmail.c:591
#, fuzzy, c-format
msgid "starting fetchmail %s daemon\n"
msgstr "iniciant el dimoni fetchmail %s \n"

#: fetchmail.c:607 fetchmail.c:609
#, fuzzy, c-format
msgid "could not open %s to append logs to\n"
msgstr "no s'ha pogut obrir %s per afegir-hi el registre d'activitat \n"

#: fetchmail.c:611
msgid "fetchmail: Warning: syslog and logfile are set. Check both for logs!\n"
msgstr ""
"fetchmail: Atenció: es registra tant via syslog com en un fitxer dedicat.\n"
"\n"

#: fetchmail.c:630
msgid "--check mode enabled, not fetching mail\n"
msgstr "mode --check habilitat, no es recollirà el correu\n"

#: fetchmail.c:652
#, c-format
msgid "couldn't time-check %s (error %d)\n"
msgstr "no s'ha pogut verificar la data de %s (error %d)\n"

#: fetchmail.c:657
#, c-format
msgid "restarting fetchmail (%s changed)\n"
msgstr "reiniciant fetchmail (%s ha canviat)\n"

#: fetchmail.c:662
msgid "attempt to re-exec may fail as directory has not been restored\n"
msgstr ""
"l'intent de reexecució pot fallar ja que el directori no ha estat restaurat\n"

#: fetchmail.c:689
msgid "attempt to re-exec fetchmail failed\n"
msgstr "l'intent de reexecutar el fetchmail ha fallat\n"

#: fetchmail.c:719
#, c-format
msgid "poll of %s skipped (failed authentication or too many timeouts)\n"
msgstr ""
"s'ha omès la consulta de %s (error d'autenticació o massa temps d'espera "
"excedits)\n"

#: fetchmail.c:731
#, c-format
msgid "interval not reached, not querying %s\n"
msgstr "no s'ha completat l'interval, no es consultarà %s\n"

#: fetchmail.c:769
msgid "Query status=0 (SUCCESS)\n"
msgstr "Estat de la consulta=0 (SUCCESS)\n"

#: fetchmail.c:771
msgid "Query status=1 (NOMAIL)\n"
msgstr "Estat de la consulta=1 (NOMAIL)\n"

#: fetchmail.c:773
msgid "Query status=2 (SOCKET)\n"
msgstr "Estat de la consulta=2 (SOCKET)\n"

#: fetchmail.c:775
msgid "Query status=3 (AUTHFAIL)\n"
msgstr "Estat de la consulta=3 (AUTHFAIL)\n"

#: fetchmail.c:777
msgid "Query status=4 (PROTOCOL)\n"
msgstr "Estat de la consulta=4 (PROTOCOL)\n"

#: fetchmail.c:779
msgid "Query status=5 (SYNTAX)\n"
msgstr "Estat de la consulta=5 (SYNTAX)\n"

#: fetchmail.c:781
msgid "Query status=6 (IOERR)\n"
msgstr "Estat de la consulta=6 (IOERR)\n"

#: fetchmail.c:783
msgid "Query status=7 (ERROR)\n"
msgstr "Estat de la consulta=7 (ERROR)\n"

#: fetchmail.c:785
msgid "Query status=8 (EXCLUDE)\n"
msgstr "Estat de la consulta=8 (EXCLUDE)\n"

#: fetchmail.c:787
msgid "Query status=9 (LOCKBUSY)\n"
msgstr "Estat de la consulta=9 (LOCKBUSY)\n"

#: fetchmail.c:789
msgid "Query status=10 (SMTP)\n"
msgstr "Estat de la consulta=10 (SMTP)\n"

#: fetchmail.c:791
msgid "Query status=11 (DNS)\n"
msgstr "Estat de la consulta=11 (DNS)\n"

#: fetchmail.c:793
msgid "Query status=12 (BSMTP)\n"
msgstr "Estat de la consulta=12 (BSMTP)\n"

#: fetchmail.c:795
msgid "Query status=13 (MAXFETCH)\n"
msgstr "Estat de la consulta=13 (MAXFETCH)\n"

#: fetchmail.c:797
#, c-format
msgid "Query status=%d\n"
msgstr "Estat de la consulta=%d\n"

#: fetchmail.c:839
msgid "All connections are wedged. Exiting.\n"
msgstr "Totes les connexions estan bloquejades. Sortint.\n"

# %s és la sortida de timestamp()
#: fetchmail.c:847
#, c-format
msgid "sleeping at %s for %d seconds\n"
msgstr "dormint el %s durant %d segons\n"

#: fetchmail.c:871
#, c-format
msgid "awakened by %s\n"
msgstr "despertat per %s\n"

#: fetchmail.c:874
#, c-format
msgid "awakened by signal %d\n"
msgstr "despertat per un senyal %d\n"

#: fetchmail.c:882
#, c-format
msgid "awakened at %s\n"
msgstr "despertat el %s\n"

#: fetchmail.c:887
#, c-format
msgid "normal termination, status %d\n"
msgstr "finalització normal, estat %d\n"

# nota: run-control és fitxer de control (i.e. .fetchmailrc)
#: fetchmail.c:1046
msgid "couldn't time-check the run-control file\n"
msgstr "no s'ha pogut verificar la data del fitxer de control\n"

#: fetchmail.c:1080
#, c-format
msgid "Warning: multiple mentions of host %s in config file\n"
msgstr ""
"Atenció: hi ha múltiples mencions del host %s en el fitxer de configuració\n"

#: fetchmail.c:1119
msgid "fetchmail: Error: multiple \"defaults\" records in config file.\n"
msgstr ""
"fetchmail: Error: hi ha més d'un compte \"default\" en el fitxer de "
"configuració.\n"

#: fetchmail.c:1241
msgid "SSL support is not compiled in.\n"
msgstr "El suport per SSL no està compilat.\n"

#: fetchmail.c:1248
msgid "KERBEROS v4 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "Suport per a KERBEROS v4 configurat, però no compilat.\n"

#: fetchmail.c:1254
msgid "KERBEROS v5 support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "Suport per a KERBEROS v5 configurat, però no compilat.\n"

#: fetchmail.c:1260
msgid "GSSAPI support is configured, but not compiled in.\n"
msgstr "Suport per a GSSAPI configurat, però no compilat.\n"

#: fetchmail.c:1290
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: warning: no DNS available to check multidrop fetches from %s\n"
msgstr ""
"fetchmail: atenció: cap DNS disponible per verificar les obtencions "
"multidrop de %s\n"

#: fetchmail.c:1301
#, c-format
msgid "warning: multidrop for %s requires envelope option!\n"
msgstr "atenció: el sistema multidrop per a %s requereix l'opció envelope!\n"

#: fetchmail.c:1302
msgid "warning: Do not ask for support if all mail goes to postmaster!\n"
msgstr "atenció: No demaneu ajuda si tot el correu va al postmaster!\n"

#: fetchmail.c:1319
#, c-format
msgid ""
"fetchmail: %s configuration invalid, specify positive port number for "
"service or port\n"
msgstr ""
"fetchmail: la configuració de %s no és vàlida, el port no pot ser número "
"negatiu\n"

#: fetchmail.c:1326
#, c-format
msgid "fetchmail: %s configuration invalid, RPOP requires a privileged port\n"
msgstr ""
"fetchmail: la configuració de %s no és vàlida, RPOP requereix un port "
"privilegiat\n"

#: fetchmail.c:1344
#, c-format
msgid "%s configuration invalid, LMTP can't use default SMTP port\n"
msgstr ""
"la configuració de %s no és vàlida, LMTP no pot usar el port habitual "
"d'SMTP\n"

#: fetchmail.c:1358
msgid "Both fetchall and keep on in daemon or idle mode is a mistake!\n"
msgstr "Les opcions `fetchall' i `keep on' són incompatibles!\n"

#: fetchmail.c:1383
#, c-format
msgid "terminated with signal %d\n"
msgstr "finalitzat amb senyal %d\n"

# conflicte query-poll
#: fetchmail.c:1456
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll started\n"
msgstr "%s interrogant %s (protocol %s) el %s: consulta iniciada\n"

#: fetchmail.c:1481
msgid "POP2 support is not configured.\n"
msgstr "el suport per POP2 no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1493
msgid "POP3 support is not configured.\n"
msgstr "el suport per POP3 no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1503
msgid "IMAP support is not configured.\n"
msgstr "el suport per IMAP no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1509
msgid "ETRN support is not configured.\n"
msgstr "el suport per ETRN no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1517
msgid "ODMR support is not configured.\n"
msgstr "El suport per ODMR no està configurat.\n"

#: fetchmail.c:1524
msgid "unsupported protocol selected.\n"
msgstr "heu seleccionat un protocol que no està suportat.\n"

#: fetchmail.c:1534
#, c-format
msgid "%s querying %s (protocol %s) at %s: poll completed\n"
msgstr "%s interrogant %s (protocol %s) el %s: consulta finalitzada\n"

#: fetchmail.c:1551
#, c-format
msgid "Poll interval is %d seconds\n"
msgstr "L'interval entre consultes és de %d segons\n"

#: fetchmail.c:1553
#, c-format
msgid "Logfile is %s\n"
msgstr "El fitxer de registre és %s\n"

#: fetchmail.c:1555
#, c-format
msgid "Idfile is %s\n"
msgstr "El fitxer d'identificacions és %s\n"

#: fetchmail.c:1558
msgid "Progress messages will be logged via syslog\n"
msgstr "L'activitat es registrarà via syslog\n"

#: fetchmail.c:1561
msgid "Fetchmail will masquerade and will not generate Received\n"
msgstr "El fetchmail enmascararà i no generarà capçaleres Recieved\n"

#: fetchmail.c:1563
msgid "Fetchmail will show progress dots even in logfiles.\n"
msgstr ""
"El fetchmail mostrarà punts de progressió àdhuc als fitxers de registre.\n"

#: fetchmail.c:1565
#, c-format
msgid "Fetchmail will forward misaddressed multidrop messages to %s.\n"
msgstr "El fetchmail enviarà els missatges multidrop mal adreçats a %s.\n"

#: fetchmail.c:1569
msgid "Fetchmail will direct error mail to the postmaster.\n"
msgstr "El fetchmail dirigirà els missatges d'error al postmaster.\n"

#: fetchmail.c:1571
msgid "Fetchmail will direct error mail to the sender.\n"
msgstr "El fetchmail dirigirà els missatges d'error al remitent.\n"

#: fetchmail.c:1574
#, fuzzy
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as permanent (drop messages).\n"
msgstr ""
"El fetchmail considerarà els errors permanents permanents (perdrà els "
"missatges).\n"

#: fetchmail.c:1576
msgid "Fetchmail will treat permanent errors as temporary (keep messages).\n"
msgstr ""
"El fetchmail considerarà els errors permanents temporals (es quedarà els "
"missatges).\n"

#: fetchmail.c:1583
#, c-format
msgid "Options for retrieving from %s@%s:\n"
msgstr "Opcions per a l'obtenció de %s@%s:\n"

#: fetchmail.c:1587
#, c-format
msgid " Mail will be retrieved via %s\n"
msgstr " El correu d'obtindrà via %s\n"

#: fetchmail.c:1590
#, c-format
msgid " Poll of this server will occur every %d interval.\n"
msgid_plural " Poll of this server will occur every %d intervals.\n"
msgstr[0] " Aquest servidor es consultarà a cada interval.\n"
msgstr[1] " Aquest servidor es consultarà cada %d intervals.\n"

#: fetchmail.c:1594
#, c-format
msgid " True name of server is %s.\n"
msgstr " El nom autèntic del servidor és %s.\n"

#: fetchmail.c:1597
msgid " This host will not be queried when no host is specified.\n"
msgstr ""
" Aquest host no es consultarà quan no se'n hagi especificat cap altre.\n"

#: fetchmail.c:1598
msgid " This host will be queried when no host is specified.\n"
msgstr " Aquest host es consultarà quan no se'n hagi especificat cap altre.\n"

#: fetchmail.c:1602
msgid " Password will be prompted for.\n"
msgstr " Es demanarà la contrasenya.\n"

#: fetchmail.c:1606
#, c-format
msgid " APOP secret = \"%s\".\n"
msgstr " Secret APOP = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1609
#, c-format
msgid " RPOP id = \"%s\".\n"
msgstr " Identificació RPOP = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1612
#, c-format
msgid " Password = \"%s\".\n"
msgstr " Contrasenya = \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1621
#, c-format
msgid " Protocol is KPOP with Kerberos %s authentication"
msgstr " El protocol és KPOP amb autenticació per Kerberos %s"

#: fetchmail.c:1624
#, c-format
msgid " Protocol is %s"
msgstr " El protocol és %s"

#: fetchmail.c:1626
#, c-format
msgid " (using service %s)"
msgstr " (usant el servei %s)"

#: fetchmail.c:1628
msgid " (using default port)"
msgstr " (usant el port per defecte)"

#: fetchmail.c:1630
msgid " (forcing UIDL use)"
msgstr " (obligant l'ús d'UIDL)"

#: fetchmail.c:1636
msgid " All available authentication methods will be tried.\n"
msgstr " S'intentaran tots els mètodes d'autenticació disponibles.\n"

#: fetchmail.c:1639
msgid " Password authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per contrasenya.\n"

#: fetchmail.c:1642
msgid " MSN authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per MSN.\n"

#: fetchmail.c:1645
msgid " NTLM authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per NTLM.\n"

#: fetchmail.c:1648
msgid " OTP authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per OTP.\n"

#: fetchmail.c:1651
#, fuzzy
msgid " CRAM-MD5 authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per CRAM-Md5.\n"

#: fetchmail.c:1654
msgid " GSSAPI authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per GSSAPI.\n"

#: fetchmail.c:1657
msgid " Kerberos V4 authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per Kerberos V4.\n"

#: fetchmail.c:1660
msgid " Kerberos V5 authentication will be forced.\n"
msgstr " S'obligarà l'autenticació per Kerberos V5.\n"

#: fetchmail.c:1663
msgid " End-to-end encryption assumed.\n"
msgstr " S'assumeix que el xifrat és d'extrem a extrem.\n"

#: fetchmail.c:1667
#, c-format
msgid " Mail service principal is: %s\n"
msgstr " El servei principal de correu és: %s\n"

#: fetchmail.c:1670
msgid " SSL encrypted sessions enabled.\n"
msgstr " Sessions encriptades amb SSL habilitades.\n"

#: fetchmail.c:1672
#, c-format
msgid " SSL protocol: %s.\n"
msgstr " Protocol SSL: %s.\n"

#: fetchmail.c:1674
msgid " SSL server certificate checking enabled.\n"
msgstr " Comprovació del certificat SSL del servidor habilitada.\n"

#: fetchmail.c:1677
#, fuzzy, c-format
msgid " SSL trusted certificate file: %s\n"
msgstr " Directori de certificats SSL de confiança: %s\n"

#: fetchmail.c:1679
#, c-format
msgid " SSL trusted certificate directory: %s\n"
msgstr " Directori de certificats SSL de confiança: %s\n"

#: fetchmail.c:1681
#, c-format
msgid " SSL server CommonName: %s\n"
msgstr " CommonName del servidor SSL: %s\n"

#: fetchmail.c:1683
#, c-format
msgid " SSL key fingerprint (checked against the server key): %s\n"
msgstr ""
" Empremta de la clau SSL (comprovada contra la clau del servidor): %s\n"

#: fetchmail.c:1686
#, c-format
msgid " Server nonresponse timeout is %d seconds"
msgstr " El temps d'espera de la resposta del servidor és de %d segons"

#: fetchmail.c:1688
msgid " (default).\n"
msgstr " (per defecte).\n"

#: fetchmail.c:1695
msgid " Default mailbox selected.\n"
msgstr " Seleccionada la bústia per defecte.\n"

#: fetchmail.c:1700
msgid " Selected mailboxes are:"
msgstr " Les bústies seleccionades són:"

# al tanto amb la substitució
#: fetchmail.c:1706
msgid " All messages will be retrieved (--all on).\n"
msgstr " Es descarregaran tots els missatges (--all on).\n"

# al tanto amb la substitució
#: fetchmail.c:1707
msgid " Only new messages will be retrieved (--all off).\n"
msgstr " Només es descarregaran els missatges nous (--all off).\n"

# la substitució és: "<espai>/ no "
#: fetchmail.c:1709
msgid " Fetched messages will be kept on the server (--keep on).\n"
msgstr " Els missatges obtinguts no s'eliminaran del servidor (--keep on).\n"

# la substitució és: "<espai>/ no "
#: fetchmail.c:1710
msgid " Fetched messages will not be kept on the server (--keep off).\n"
msgstr ""
" Els missatges obtinguts no es conservaran al servidor (--keep off).\n"

#: fetchmail.c:1712
msgid " Old messages will be flushed before message retrieval (--flush on).\n"
msgstr ""
" Els missatges vells s'eliminaran abans d'obtenir el correu (--flush on).\n"

#: fetchmail.c:1713
msgid ""
" Old messages will not be flushed before message retrieval (--flush off).\n"
msgstr ""
" Els missatges vells no s'eliminaran abans d'obtenir el correu (--flush "
"off).\n"

#: fetchmail.c:1715
msgid ""
" Oversized messages will be flushed before message retrieval (--limitflush "
"on).\n"
msgstr ""
" Els missatges excessivament grans s'eliminaran abans d'obtenir el correu "
"(--limitflush on).\n"

#: fetchmail.c:1716
msgid ""
" Oversized messages will not be flushed before message retrieval (--"
"limitflush off).\n"
msgstr ""
" Els missatges excessivament grans no s'eliminaran abans d'obtenir el "
"correu (--limitflush off).\n"

#: fetchmail.c:1718
msgid " Rewrite of server-local addresses is enabled (--norewrite off).\n"
msgstr ""
" La reescriptura d'adreces locals està habilitada (--norewrite off).\n"

#: fetchmail.c:1719
msgid " Rewrite of server-local addresses is disabled (--norewrite on).\n"
msgstr ""
" La reescriptura d'adreces locals està deshabilitada (--norewrite on).\n"

#: fetchmail.c:1721
msgid " Carriage-return stripping is enabled (stripcr on).\n"
msgstr " L'eliminació de retorns de carro està habilitada (stripcr on).\n"

#: fetchmail.c:1722
msgid " Carriage-return stripping is disabled (stripcr off).\n"
msgstr " L'eliminació de retorns de carro està deshabilitada (stripcr off).\n"

#: fetchmail.c:1724
msgid " Carriage-return forcing is enabled (forcecr on).\n"
msgstr " L'inserció de retorns de carro està habilitada (forcecr on).\n"

#: fetchmail.c:1725
msgid " Carriage-return forcing is disabled (forcecr off).\n"
msgstr " L'inserció de retorns de carro està deshabilitada (forcecr off).\n"

#: fetchmail.c:1727
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is disabled (pass8bits on).\n"
msgstr ""
" L'interpretació del Content-Transfer-Encoding està deshabilitada "
"(pass8bits on).\n"

#: fetchmail.c:1728
msgid ""
" Interpretation of Content-Transfer-Encoding is enabled (pass8bits off).\n"
msgstr ""
" L'interpretació del Content-Transfer-Encoding està habilitada (pass8bits "
"off).\n"

#: fetchmail.c:1730
msgid " MIME decoding is enabled (mimedecode on).\n"
msgstr " El desxifrat MIME està habilitat (mimedecode on).\n"

#: fetchmail.c:1731
msgid " MIME decoding is disabled (mimedecode off).\n"
msgstr " El desxifrat MIME està deshabilitat (mimedecode off).\n"

#: fetchmail.c:1733
msgid " Idle after poll is enabled (idle on).\n"
msgstr " La pausa després de cada obtenció està habilitada (idle on).\n"

#: fetchmail.c:1734
msgid " Idle after poll is disabled (idle off).\n"
msgstr " La pausa després de cada obtenció està deshabilitada (idle off).\n"

#: fetchmail.c:1736
msgid " Nonempty Status lines will be discarded (dropstatus on)\n"
msgstr ""
" Les línies Status que no estiguin en blanc es descartaran (dropstatus on)\n"

#: fetchmail.c:1737
msgid " Nonempty Status lines will be kept (dropstatus off)\n"
msgstr ""
" Les línies Status que no estiguin en blanc es mantindran (dropstatus off)\n"

#: fetchmail.c:1739
msgid " Delivered-To lines will be discarded (dropdelivered on)\n"
msgstr " Les línies Delivered-To es descartaran (dropdelivered on)\n"

#: fetchmail.c:1740
msgid " Delivered-To lines will be kept (dropdelivered off)\n"
msgstr " Les línies Delivered-To es mantindran (dropdelivered off)\n"

#: fetchmail.c:1744
#, c-format
msgid " Message size limit is %d octets (--limit %d).\n"
msgstr " El límit de mida dels missatges és de %d octets (--limit %d).\n"

#: fetchmail.c:1747
msgid " No message size limit (--limit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de mida dels missatges (--limit 0).\n"

#: fetchmail.c:1749
#, c-format
msgid " Message size warning interval is %d seconds (--warnings %d).\n"
msgstr ""
" L'interval d'avisos de missatges grans és de %d segons (--warnings %d).\n"

#: fetchmail.c:1752
msgid " Size warnings on every poll (--warnings 0).\n"
msgstr " Avisos de missatges grans a cada obtenció (--warnings 0).\n"

#: fetchmail.c:1755
#, c-format
msgid " Received-message limit is %d (--fetchlimit %d).\n"
msgstr " El límit de missatges obtinguts és de %d (--fetchlimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1758
msgid " No received-message limit (--fetchlimit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de missatges rebuts (--fetchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1760
#, c-format
msgid " Fetch message size limit is %d (--fetchsizelimit %d).\n"
msgstr " El límit de mida dels missatges és de %d (--fetchsizelimit %d).\n"

#: fetchmail.c:1763
msgid " No fetch message size limit (--fetchsizelimit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de mida dels missatges (--fetchsizelimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1767
msgid " Do binary search of UIDs during each poll (--fastuidl 1).\n"
msgstr " Es farà una cerca binària de UIDs a cada consulta (--fastuidl 1).\n"

#: fetchmail.c:1769
#, c-format
msgid " Do binary search of UIDs during %d out of %d polls (--fastuidl %d).\n"
msgstr ""
" Es farà una cerca binària de UIDs %d consultes de cada %d (--fastuidl %"
"d).\n"

#: fetchmail.c:1772
msgid "  Do linear search of UIDs during each poll (--fastuidl 0).\n"
msgstr "  Es farà una cerca lineal de UIDs a cada consulta (--fastuidl 0).\n"

#: fetchmail.c:1774
#, c-format
msgid " SMTP message batch limit is %d.\n"
msgstr " El límit de missatges enviats en sèrie és de %d.\n"

#: fetchmail.c:1776
msgid " No SMTP message batch limit (--batchlimit 0).\n"
msgstr " No hi ha límit de missatges enviats en sèrie (--batchlimit 0).\n"

#: fetchmail.c:1780
#, c-format
msgid " Deletion interval between expunges forced to %d (--expunge %d).\n"
msgstr ""
" L'interval entre supressions és de %d missatge(s) eliminat(s) (--expunge %"
"d).\n"

#: fetchmail.c:1782
msgid " No forced expunges (--expunge 0).\n"
msgstr " No es suprimiran els missatges fins el final (--expunge 0).\n"

#: fetchmail.c:1789
msgid " Domains for which mail will be fetched are:"
msgstr " Els dominis pels quals es recollirà el correu són:"

#: fetchmail.c:1794 fetchmail.c:1814
msgid " (default)"
msgstr " (per omissió)"

#: fetchmail.c:1799
#, c-format
msgid " Messages will be appended to %s as BSMTP\n"
msgstr " Els missatges s'afegiran a %s com a BSMTP\n"

#: fetchmail.c:1801
#, c-format
msgid " Messages will be delivered with \"%s\".\n"
msgstr " Els missatges es lliuraran amb \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1808
#, c-format
msgid " Messages will be %cMTP-forwarded to:"
msgstr " Els missatges es reenviaran per %cMTP a:"

#: fetchmail.c:1819
#, c-format
msgid " Host part of MAIL FROM line will be %s\n"
msgstr " El nom del host a la línia MAIL FROM serà %s\n"

#: fetchmail.c:1822
#, c-format
msgid " Address to be put in RCPT TO lines shipped to SMTP will be %s\n"
msgstr " L'adreça de les línies RCPT TO enviades per SMTP serà %s\n"

#: fetchmail.c:1831
msgid " Recognized listener spam block responses are:"
msgstr " Les respostes del servidor reconegudes com a bloqueig d'spam són:"

#: fetchmail.c:1837
msgid " Spam-blocking disabled\n"
msgstr " El bloqueig d'spam està deshabilitat\n"

#: fetchmail.c:1840
#, c-format
msgid " Server connection will be brought up with \"%s\".\n"
msgstr " La connexió amb el servidor s'iniciarà amb \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1843
msgid " No pre-connection command.\n"
msgstr " No hi ha cap ordre de preconnexió.\n"

#: fetchmail.c:1845
#, c-format
msgid " Server connection will be taken down with \"%s\".\n"
msgstr " La connexió amb el servidor es finalitzarà amb \"%s\".\n"

#: fetchmail.c:1848
msgid " No post-connection command.\n"
msgstr " No hi ha cap ordre de postconnexió.\n"

#: fetchmail.c:1851
msgid " No localnames declared for this host.\n"
msgstr " No s'ha declarat cap nom local per aquest host.\n"

#: fetchmail.c:1861
msgid " Multi-drop mode: "
msgstr " Mode multi-drop: "

#: fetchmail.c:1863
msgid " Single-drop mode: "
msgstr " Mode single-drop: "

#: fetchmail.c:1865
#, c-format
msgid "%d local name recognized.\n"
msgid_plural "%d local names recognized.\n"
msgstr[0] "S'ha reconegut %d nom local.\n"
msgstr[1] "S'han reconegut %d noms locals.\n"

#: fetchmail.c:1880
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is enabled.\n"
msgstr " La consulta DNS d'adreces multidrop està habilitada.\n"

#: fetchmail.c:1881
msgid " DNS lookup for multidrop addresses is disabled.\n"
msgstr " La consulta DNS d'adreces multidrop està deshabilitada.\n"

#: fetchmail.c:1885
msgid ""
" Server aliases will be compared with multidrop addresses by IP address.\n"
msgstr ""
" Els àlies del servidor es compararan amb les adreces multidrop per adreça "
"IP.\n"

#: fetchmail.c:1887
msgid " Server aliases will be compared with multidrop addresses by name.\n"
msgstr ""
" Els àlies del servidor es compararan amb les adreces multidrop pel nom.\n"

#: fetchmail.c:1890
msgid " Envelope-address routing is disabled\n"
msgstr " L'encaminament per l'adreça de l'embolcall està deshabilitat.\n"

#: fetchmail.c:1893
#, c-format
msgid " Envelope header is assumed to be: %s\n"
msgstr " S'assumeix que la capçalera de l'embolcall és: %s\n"

#: fetchmail.c:1896
#, c-format
msgid " Number of envelope headers to be skipped over: %d\n"
msgstr " Nombre de capçaleres de l'embolcall que s'ignoraran: %d\n"

#: fetchmail.c:1899
#, c-format
msgid " Prefix %s will be removed from user id\n"
msgstr " Es suprimirà el prefix %s del nom d'usuari\n"

#: fetchmail.c:1902
msgid " No prefix stripping\n"
msgstr " No es suprimirà cap prefix\n"

#: fetchmail.c:1907
msgid " Predeclared mailserver aliases:"
msgstr " Àlies predeclarats del servidor de correu:"

#: fetchmail.c:1915
msgid " Local domains:"
msgstr " Dominis locals:"

#: fetchmail.c:1925
#, c-format
msgid " Connection must be through interface %s.\n"
msgstr " La connexió s'establirà a través de l'interfície %s.\n"

#: fetchmail.c:1927
msgid " No interface requirement specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap interfície requerida.\n"

#: fetchmail.c:1929
#, c-format
msgid " Polling loop will monitor %s.\n"
msgstr " Es monitorarà l'interfície %s.\n"

#: fetchmail.c:1931
msgid " No monitor interface specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap interfície a monitorar.\n"

#: fetchmail.c:1935
#, c-format
msgid " Server connections will be made via plugin %s (--plugin %s).\n"
msgstr " Les connexions amb el servidor es faran via %s (--plugin %s).\n"

#: fetchmail.c:1937
msgid " No plugin command specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap ordre de connexió.\n"

#: fetchmail.c:1939
#, c-format
msgid " Listener connections will be made via plugout %s (--plugout %s).\n"
msgstr ""
" Les connexions amb el receptor SMTP es faran via %s (--plugout %s).\n"

#: fetchmail.c:1941
msgid " No plugout command specified.\n"
msgstr " No s'ha especificat cap ordre de connexió per SMTP.\n"

#: fetchmail.c:1946
msgid " No UIDs saved from this host.\n"
msgstr " No s'ha desat cap UID d'aquest host.\n"

#: fetchmail.c:1955
#, c-format
msgid " %d UIDs saved.\n"
msgstr " S'han desat %d UIDs.\n"

#: fetchmail.c:1963
msgid " Poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr " S'afegirà el rastre de l'obtenció a la capçalera Received.\n"

#: fetchmail.c:1965
#, fuzzy
msgid " No poll trace information will be added to the Received header.\n"
msgstr ""
" No s'afegirà el rastre de l'obtenció a la capçalera Received.\n"
".\n"

#: fetchmail.c:1970
msgid " Messages with bad headers will be rejected.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1973
msgid " Messages with bad headers will be passed on.\n"
msgstr ""

#: fetchmail.c:1978
#, c-format
msgid " Pass-through properties \"%s\".\n"
msgstr " Propietats de pas \"%s\".\n"

#: getpass.c:71
msgid "ERROR: no support for getpassword() routine\n"
msgstr "ERROR: la funció getpassword() no està suportada\n"

# bailing out
#: getpass.c:193
msgid ""
"\n"
"Caught SIGINT... bailing out.\n"
msgstr ""
"\n"
"S'ha rebut un SIGINT... es deixa estar.\n"

#: gssapi.c:52
#, c-format
msgid "GSSAPI error in gss_display_status called from <%s>\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:55
#, fuzzy, c-format
msgid "GSSAPI error %s: %.*s\n"
msgstr "Error %cMTP: %s\n"

#: gssapi.c:89
#, c-format
msgid "Couldn't get service name for [%s]\n"
msgstr "No s'ha pogut obtenir el nom de servei de [%s]\n"

#: gssapi.c:94
#, c-format
msgid "Using service name [%s]\n"
msgstr "S'usa el nom de servei [%s]\n"

#: gssapi.c:121
msgid "No suitable GSSAPI credentials found. Skipping GSSAPI authentication.\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:122
msgid ""
"If you want to use GSSAPI, you need credentials first, possibly from kinit.\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:158
#, c-format
msgid "Received malformed challenge to \"%s GSSAPI\"!\n"
msgstr ""

#: gssapi.c:168
msgid "Sending credentials\n"
msgstr "Enviant les credencials\n"

#: gssapi.c:199
msgid "Error exchanging credentials\n"
msgstr "Error en l'intercanvi de credencials\n"

#: gssapi.c:241
msgid "Couldn't unwrap security level data\n"
msgstr "No s'ha pogut desajustar el nivell de seguretat de dades\n"

#: gssapi.c:246
msgid "Credential exchange complete\n"
msgstr "S'ha completat l'intercanvi de credencials\n"

#: gssapi.c:250
msgid "Server requires integrity and/or privacy\n"
msgstr "El servidor requereix integritat i/o privacitat\n"

#: gssapi.c:259
#, c-format
msgid "Unwrapped security level flags: %s%s%s\n"
msgstr "Indicadors del nivell de seguretat desajustat: %s%s%s\n"

#: gssapi.c:263
#, c-format
msgid "Maximum GSS token size is %ld\n"
msgstr "La mida màxima del component GSS és %ld\n"

#: gssapi.c:276
msgid "Error creating security level request\n"
msgstr "Error quan es creava la petició del nivell de seguretat\n"

#: gssapi.c:287
msgid "Releasing GSS credentials\n"
msgstr "Enviant les credencials GSS\n"

#: gssapi.c:291
msgid "Error releasing credentials\n"
msgstr "Error quan s'enviaven les credencials GSS\n"

#: idle.c:61
#, c-format
msgid "fetchmail: thread sleeping for %d sec.\n"
msgstr "fetchmail: procés dormint durant %d segons.\n"

#: imap.c:74
#, c-format
msgid "Received BYE response from IMAP server: %s"
msgstr ""

#: imap.c:92
#, fuzzy, c-format
msgid "bogus message count in \"%s\"!"
msgstr "recompte de missatges erroni!"

#: imap.c:139
#, c-format
msgid "bogus EXPUNGE count in \"%s\"!"
msgstr ""

#: imap.c:344
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 1\n"
msgstr "S'ha identificat el protocol com a IMAP4 rev 1\n"

#: imap.c:350
msgid "Protocol identified as IMAP4 rev 0\n"
msgstr "S'ha identificat el protocol com a IMAP4 rev 0\n"

#: imap.c:357
msgid "Protocol identified as IMAP2 or IMAP2BIS\n"
msgstr "S'ha identificat el protocol com a IMAP2 o IMAP2BIS\n"

#: imap.c:372
msgid "will idle after poll\n"
msgstr "es farà una pausa després de l'obtenció\n"

#: imap.c:464 pop3.c:476
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS succeeded.\n"
msgstr "%s: la promoció a TLS ha reeixit.\n"

#: imap.c:473 pop3.c:485
#, c-format
msgid "%s: upgrade to TLS failed.\n"
msgstr "%s: la promoció a TLS a fallat.\n"

#: imap.c:477
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue\n"
msgstr "%s: la promoció oportunista a TLS a fallat, intentant continuar.\n"

#: imap.c:593
msgid "Required OTP capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Es requereix capacitat per OTP no compilada en el fetchmail\n"

#: imap.c:613 pop3.c:560
msgid "Required NTLM capability not compiled into fetchmail\n"
msgstr "Es requereix capacitat per NTLM no compilada en el fetchmail\n"

#: imap.c:622
msgid "Required LOGIN capability not supported by server\n"
msgstr "El servidor no suporta la capacitat per LOGIN requerida\n"

#: imap.c:686
#, c-format
msgid "mail expunge mismatch (%d actual != %d expected)\n"
msgstr "recompte de missatges eliminats incorrecte (%d real != %d esperat)\n"

#: imap.c:825
#, c-format
msgid "%lu is unseen\n"
msgstr "%lu és no llegit\n"

#: imap.c:889 pop3.c:845 pop3.c:857 pop3.c:1095 pop3.c:1102
#, c-format
msgid "%u is unseen\n"
msgstr "%u és no llegit\n"

#: imap.c:924 imap.c:983
msgid "re-poll failed\n"
msgstr "la re-obtenció ha fallat\n"

#: imap.c:932 imap.c:988
#, c-format
msgid "%d message waiting after re-poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after re-poll\n"
msgstr[0] "hi ha %d missatge esperant després de la re-obtenció\n"
msgstr[1] "hi ha %d missatges esperant després de la re-obtenció\n"

#: imap.c:949
msgid "mailbox selection failed\n"
msgstr "ha fallat la selecció de bústia\n"

#: imap.c:953
#, c-format
msgid "%d message waiting after first poll\n"
msgid_plural "%d messages waiting after first poll\n"
msgstr[0] "hi ha %d missatge esperant després de la primera obtenció\n"
msgstr[1] "hi ha %d missatges esperant després de la primera obtenció\n"

#: imap.c:967
msgid "expunge failed\n"
msgstr "la supressió de missatges ha fallat\n"

#: imap.c:971
#, c-format
msgid "%d message waiting after expunge\n"
msgid_plural "%d messages waiting after expunge\n"
msgstr[0] "hi ha %d missatge esperant després de la supressió\n"
msgstr[1] "hi ha %d missatges esperant després de la supressió\n"

#: imap.c:1010
msgid "search for unseen messages failed\n"
msgstr "la recerca de missatges no llegits ha fallat\n"

#: imap.c:1015 pop3.c:866
#, c-format
msgid "%u is first unseen\n"
msgstr "%u és el primer missatge no llegit\n"

#: imap.c:1099
msgid ""
"Warning: ignoring bogus data for message sizes returned by the server.\n"
msgstr ""
"Atenció: s'ignoren les dades errònies sobre la mida dels missatges enviades "
"pel servidor.\n"

#: imap.c:1197 imap.c:1204
#, c-format
msgid "Incorrect FETCH response: %s.\n"
msgstr ""

#: interface.c:256
msgid "Unable to open kvm interface. Make sure fetchmail is SGID kmem."
msgstr ""
"No s'ha pogut obrir l'interfície kvm. Asseguereu-vos que el fetchmail és "
"SGID kmem."

#: interface.c:396
#, c-format
msgid "Unable to parse interface name from %s"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el nom de la interfície de %s"

#: interface.c:418
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist estimate) ha fallat"

#: interface.c:424
msgid "get_ifinfo: malloc failed"
msgstr "get_ifinfo: malloc ha fallat"

#: interface.c:430
msgid "get_ifinfo: sysctl (iflist) failed"
msgstr "get_ifinfo: sysctl (iflist) ha fallat"

#: interface.c:448
#, c-format
msgid "Routing message version %d not understood."
msgstr "El missatge d'encaminament versió %d és incomprensible."

#: interface.c:480
#, c-format
msgid "No interface found with name %s"
msgstr "No s'ha trobat cap interfície amb el nom de %s"

#: interface.c:538
#, c-format
msgid "No IP address found for %s"
msgstr "No s'ha trobat cap adreça IP per a %s"

#: interface.c:590
msgid "missing IP interface address\n"
msgstr "falta l'adreça IP de l'interfície\n"

#: interface.c:606
msgid "invalid IP interface address\n"
msgstr "l'adreça IP de l'interfície no és vàlida\n"

#: interface.c:612
msgid "invalid IP interface mask\n"
msgstr "la màscara IP de l'interfície no és vàlida\n"

#: interface.c:651
#, c-format
msgid "activity on %s -noted- as %d\n"
msgstr "activitat a %s -vista- com %d\n"

#: interface.c:666
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s down\n"
msgstr ""
"ometent l'obtenció de %s, %s apagada\n"
"\n"

#: interface.c:685
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s IP address excluded\n"
msgstr "ometent l'obtenció de %s, l'adreça IP de %s està exclosa\n"

#: interface.c:697
#, c-format
msgid "activity on %s checked as %d\n"
msgstr "activitat a %s comprovada com %d\n"

#: interface.c:723
#, c-format
msgid "skipping poll of %s, %s inactive\n"
msgstr "ometent l'obtenció de %s, %s inactiva\n"

#: interface.c:730
#, c-format
msgid "activity on %s was %d, is %d\n"
msgstr "activitat a %s era %d, és %d\n"

#: kerberos.c:74
msgid "could not decode initial BASE64 challenge\n"
msgstr "no s'ha pogut desxifrar el repte inicial codificat en BASE64\n"

#: kerberos.c:139
#, c-format
msgid "principal %s in ticket does not match -u %s\n"
msgstr "el principal %s del bitllet no encaixa amb -u %s\n"

#: kerberos.c:147
#, c-format
msgid "non-null instance (%s) might cause strange behavior\n"
msgstr "l'instància no nul·la (%s) pot provocar un comportament estrany\n"

#: kerberos.c:213
msgid "could not decode BASE64 ready response\n"
msgstr "no s'ha pogut desxifrar la resposta de disponibilitat en BASE64\n"

#: kerberos.c:220
msgid "challenge mismatch\n"
msgstr "el repte no encaixa\n"

#: lock.c:87
#, c-format
msgid "fetchmail: error reading lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: error en llegir el fitxer de bloqueig \"%s\": %s\n"

#: lock.c:98
msgid "fetchmail: removing stale lockfile\n"
msgstr "fetchmail: esborrant el fitxer de bloqueig antic\n"

#: lock.c:122
#, c-format
msgid "fetchmail: error opening lockfile \"%s\": %s\n"
msgstr "fetchmail: error en obrir el fitxer de bloqueig \"%s\": %s\n"

#: lock.c:169
msgid "fetchmail: lock creation failed.\n"
msgstr "fetchmail: ha fallat la creació del bloqueig.\n"

#: netrc.c:220
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: found \"%s\" before any host names\n"
msgstr "%s:%d: atenció: s'ha trobat \"%s\" abans que cap nom de host\n"

#: netrc.c:258
#, c-format
msgid "%s:%d: warning: unknown token \"%s\"\n"
msgstr "%s:%d: atenció: component \"%s\" no identificat\n"

#: odmr.c:67
#, c-format
msgid "%s's SMTP listener does not support ATRN\n"
msgstr "El receptor SMTP de %s no suporta ATRN\n"

#: odmr.c:105
msgid "Turnaround now...\n"
msgstr "S'inicia el període de descàrrega ara...\n"

#: odmr.c:110
msgid "ATRN request refused.\n"
msgstr "La petició ATRN ha estat refusada.\n"

#: odmr.c:114
msgid "Unable to process ATRN request now\n"
msgstr "No es pot processar la petició ATRN en aquests moments\n"

#: odmr.c:119
msgid "You have no mail.\n"
msgstr "No teniu correu.\n"

#: odmr.c:123
msgid "Command not implemented\n"
msgstr "Ordre no implementada\n"

#: odmr.c:127
msgid "Authentication required.\n"
msgstr "Autenticació requerida.\n"

#: odmr.c:132
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown ODMR error \"%s\"\n"
msgstr "Error d'ODMR no identificat %d\n"

#: odmr.c:192
msgid "receiving message data\n"
msgstr "rebent les dades del missatge\n"

#: odmr.c:245
msgid "Option --keep is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --keep no està suportada per ODMR\n"

#: odmr.c:249
msgid "Option --flush is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --flush no està suportada per ODMR\n"

#: odmr.c:253
msgid "Option --folder is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --folder no està suportada per ODMR\n"

#: odmr.c:257
msgid "Option --check is not supported with ODMR\n"
msgstr "L'opció --check no està suportada per ODMR\n"

#: opie.c:42
msgid "server recv fatal\n"
msgstr "recv fatal del servidor\n"

#: opie.c:56
msgid "Could not decode OTP challenge\n"
msgstr "No s'ha pogut desxifrar la codificació OTP\n"

#: opie.c:64 pop3.c:587
msgid "Secret pass phrase: "
msgstr "Contrasenya secreta: "

#: options.c:176 options.c:220
#, c-format
msgid "String '%s' is not a valid number string.\n"
msgstr "La cadena '%s' no és un nombre vàlid.\n"

#: options.c:185
#, c-format
msgid "Value of string '%s' is %s than %d.\n"
msgstr "El valor de la cadena '%s' és %s que %d.\n"

#: options.c:186
msgid "smaller"
msgstr "més petit"

#: options.c:186
msgid "larger"
msgstr "més gran"

#: options.c:323
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid bad-header policy `%s' specified.\n"
msgstr "El protocol `%s' especificat no és vàlid.\n"

#: options.c:364
#, c-format
msgid "Invalid protocol `%s' specified.\n"
msgstr "El protocol `%s' especificat no és vàlid.\n"

#: options.c:411
#, c-format
msgid "Invalid authentication `%s' specified.\n"
msgstr "L'autenticació `%s' especificada no és vàlida.\n"

#: options.c:620
msgid "usage: fetchmail [options] [server ...]\n"
msgstr "sintaxi: fetchmail [opcions] [servidor ...]\n"

#: options.c:621
msgid " Options are as follows:\n"
msgstr " Les opcions són les següents:\n"

#: options.c:622
msgid " -?, --help    display this option help\n"
msgstr " -?, --help    mostra aquesta ajuda\n"

#: options.c:623
msgid " -V, --version   display version info\n"
msgstr " -V, --version   mostra informació sobre la versió\n"

#: options.c:625
msgid " -c, --check    check for messages without fetching\n"
msgstr " -c, --check    comprova si hi ha correu sense recollir-lo\n"

#: options.c:626
msgid " -s, --silent   work silently\n"
msgstr " -s, --silent   funciona en silenci\n"

#: options.c:627
msgid " -v, --verbose   work noisily (diagnostic output)\n"
msgstr " -v, --verbose   genera missatges informatius i de diagnòstic\n"

#: options.c:628
msgid " -d, --daemon   run as a daemon once per n seconds\n"
msgstr " -d, --daemon   funciona com a dimoni, en intervals de n segons\n"

#: options.c:629
msgid " -N, --nodetach  don't detach daemon process\n"
msgstr " -N, --nodetach  funciona com a dimoni, però en primer terme\n"

#: options.c:630
msgid " -q, --quit    kill daemon process\n"
msgstr " -q, --quit    finalitza el procés d'un dimoni\n"

#: options.c:631
msgid " -L, --logfile   specify logfile name\n"
msgstr " -L, --logfile   especifica el fitxer on registrar l'activitat\n"

#: options.c:632
msgid ""
"   --syslog   use syslog(3) for most messages when running as a "
"daemon\n"
msgstr ""
"   --syslog   en mode dimoni, registra l'activitat via syslog(3)\n"

#: options.c:633
msgid "   --invisible  don't write Received & enable host spoofing\n"
msgstr "   --invisible  no deixa traces a les capçaleres dels missatges\n"

#: options.c:634
msgid " -f, --fetchmailrc specify alternate run control file\n"
msgstr " -f, --fetchmailrc usa un fitxer de configuració alternatiu\n"

#: options.c:635
msgid " -i, --idfile   specify alternate UIDs file\n"
msgstr " -i, --idfile   usa un fixter d'UIDs alternatiu\n"

#: options.c:636
msgid "   --pidfile   specify alternate PID (lock) file\n"
msgstr "   --pidfile   usa un fixter PID (bloqueig) alternatiu\n"

# last resort
#: options.c:637
msgid "   --postmaster specify recipient of last resort\n"
msgstr "   --postmaster especifica el destinatari en última instància\n"

#: options.c:638
msgid "   --nobounce  redirect bounces from user to postmaster.\n"
msgstr ""
"   --nobounce  redirigeix els missatges retornats cap al postmaster\n"

#: options.c:639
msgid ""
"   --nosoftbounce fetchmail deletes permanently undeliverable messages.\n"
msgstr ""
"   --nosoftbounce esborra permanentment missatges que no es poden "
"lliurar\n"

#: options.c:640
msgid ""
"   --softbounce keep permanently undeliverable messages on server "
"(default).\n"
msgstr ""
"   --softbounce manté al servidor missatges que no es poden lliurar "
"(predet.)\n"

#: options.c:642
msgid " -I, --interface  interface required specification\n"
msgstr " -I, --interface  interfície de xarxa requerida pel funcionament\n"

#: options.c:643
msgid " -M, --monitor   monitor interface for activity\n"
msgstr ""
" -M, --monitor   monitora l'activitat de l'interfície especificada\n"

#: options.c:646
msgid "   --ssl     enable ssl encrypted session\n"
msgstr "   --ssl     encripta les comunicacions amb ssl\n"

#: options.c:647
msgid "   --sslkey   ssl private key file\n"
msgstr "   --sslkey   fitxer que conté la clau ssl privada\n"

#: options.c:648
msgid "   --sslcert   ssl client certificate\n"
msgstr "   --sslcert   certificat ssl del client\n"

#: options.c:649
msgid "   --sslcertck  do strict server certificate check (recommended)\n"
msgstr ""
"   --sslcertck  verificació estricta del certificat (recomanat)\n"
"\n"

#: options.c:650
#, fuzzy
msgid "   --sslcertfile path to trusted-CA ssl certificate file\n"
msgstr "   --sslcertpath camí cap als certificats ssl\n"

#: options.c:651
#, fuzzy
msgid "   --sslcertpath path to trusted-CA ssl certificate directory\n"
msgstr "   --sslcertpath camí cap als certificats ssl\n"

#: options.c:652
msgid ""
"   --sslcommonname expect this CommonName from server (discouraged)\n"
msgstr ""
"   --sslcommonname espera aquest CommonName del servidor (no recomenat)\n"

#: options.c:653
msgid ""
"   --sslfingerprint fingerprint that must match that of the server's "
"cert.\n"
msgstr ""
"   --sslfingerprint empremta que ha de coincidir amb el cert. del "
"servidor.\n"

#: options.c:654
msgid "   --sslproto  force ssl protocol (SSL2/SSL3/TLS1)\n"
msgstr "   --sslproto  obliga l'ús del protocol ssl (SSL2/SSL3/TLS1)\n"

#: options.c:656
msgid "   --plugin   specify external command to open connection\n"
msgstr ""
"   --plugin   especifica l'ordre externa per obrir una connexió\n"

#: options.c:657
msgid "   --plugout   specify external command to open smtp connection\n"
msgstr ""
"   --plogout   especifica l'ordre externa per obrir una connexió smtp\n"

#: options.c:658
msgid ""
"   --bad-header {reject|accept}\n"
"          specify policy for handling messages with bad headers\n"
msgstr ""

#: options.c:661
msgid " -p, --protocol  specify retrieval protocol (see man page)\n"
msgstr ""
" -p, --protocol  especifica el protocol que s'usa per obtenir el correu\n"

#: options.c:662
msgid " -U, --uidl    force the use of UIDLs (pop3 only)\n"
msgstr " -U, --uidl    obliga l'ús d'UIDLs (només pop3)\n"

#: options.c:663
msgid "   --port    TCP port to connect to (obsolete, use --service)\n"
msgstr ""
"   --port    port TCP/IP al qual connectar-se (obsolet, useu --"
"service)\n"

#: options.c:664
msgid ""
" -P, --service   TCP service to connect to (can be numeric TCP port)\n"
msgstr ""
" -P, --service   servei TCP/IP al qual connectar-se (o un número de "
"port)\n"

#: options.c:665
msgid "   --auth    authentication type (password/kerberos/ssh/otp)\n"
msgstr "   --auth    tipus d'autenticació (password/kerberos/ssh/otp)\n"

#: options.c:666
msgid " -t, --timeout   server nonresponse timeout\n"
msgstr " -t, --timeout   temps d'espera per la resposta del servidor\n"

#: options.c:667
msgid " -E, --envelope  envelope address header\n"
msgstr " -E, --envelope  capçalera que conté l'adreça de l'embolcall\n"

#: options.c:668
msgid " -Q, --qvirtual  prefix to remove from local user id\n"
msgstr " -Q, --qvirtual  prefix que es suprimeix del nom d'usuari local\n"

#: options.c:669
msgid "   --principal  mail service principal\n"
msgstr "   --principal  servei de correu principal\n"

#: options.c:670
msgid "   --tracepolls add poll-tracing information to Received header\n"
msgstr ""
"   --tracepolls afegeix el rastre de l'obtenció a la capçalera Received\n"

#: options.c:672
msgid " -u, --username  specify users's login on server\n"
msgstr " -u, --username  especifica el nom de login al servidor\n"

#: options.c:673
msgid " -a, --[fetch]all retrieve old and new messages\n"
msgstr " -a, --[fetch]all recull els missatges tant nous com vells\n"

#: options.c:674
msgid " -K, --nokeep   delete new messages after retrieval\n"
msgstr ""
" -K, --nokeep   esborra els missatges nous després de recollir-los\n"

#: options.c:675
msgid " -k, --keep    save new messages after retrieval\n"
msgstr " -k, --keep    deixa els missatges al servidor un cop recollits\n"

#: options.c:676
msgid " -F, --flush    delete old messages from server\n"
msgstr " -F, --flush    esborra els missatges vells del servidor\n"

#: options.c:677
msgid "   --limitflush delete oversized messages\n"
msgstr "   --limitflush esborra els missatges excessivament grans\n"

#: options.c:678
msgid " -n, --norewrite  don't rewrite header addresses\n"
msgstr " -n, --norewrite  no reescriu les adreces de l'encapçalament\n"

#: options.c:679
msgid " -l, --limit    don't fetch messages over given size\n"
msgstr ""
" -l, --limit    no recull els missatges que superin la mida "
"especificada\n"

#: options.c:680
msgid " -w, --warnings  interval between warning mail notification\n"
msgstr " -w, --warnings  interval entre avisos de notificació de correu\n"

#: options.c:682
msgid " -S, --smtphost  set SMTP forwarding host\n"
msgstr " -S, --smtphost  estableix el host pel reenviament via SMTP\n"

#: options.c:683
msgid "   --fetchdomains fetch mail for specified domains\n"
msgstr "   --fetchdomains recull el correu pels dominis especificats\n"

#: options.c:684
msgid " -D, --smtpaddress set SMTP delivery domain to use\n"
msgstr " -D, --smtpaddress estableix el domini usat pel lliurament via SMTP\n"

#: options.c:685
msgid "   --smtpname  set SMTP full name username@domain\n"
msgstr "   --smtpname  estableix el nom complet SMTP nomusuari@domini\n"

#: options.c:686
msgid " -Z, --antispam,  set antispam response values\n"
msgstr ""
" -Z, --antispam,  estableix els valors reconeguts com a resposta antispam\n"

#: options.c:687
msgid " -b, --batchlimit set batch limit for SMTP connections\n"
msgstr ""
" -b, --batchlimit estableix el límit de missatges SMTP enviats en sèrie\n"

#: options.c:688
msgid " -B, --fetchlimit set fetch limit for server connections\n"
msgstr ""
" -B, --fetchlimit estableix el límit de missatges obtinguts per connexió\n"

#: options.c:689
msgid "   --fetchsizelimit set fetch message size limit\n"
msgstr "   --fetchsizelimit estableix el límit de mida dels missatges\n"

#: options.c:690
msgid "   --fastuidl  do a binary search for UIDLs\n"
msgstr "   --fastuidl  fa una cerca binària de UIDLs\n"

#: options.c:691
msgid " -e, --expunge   set max deletions between expunges\n"
msgstr ""
" -e, --expunge   estableix el màxim de missatges eliminats entre "
"supressions\n"

#: options.c:692
msgid " -m, --mda     set MDA to use for forwarding\n"
msgstr " -m, --mda     estableix l'MDA que s'utilitza pel reenviament\n"

#: options.c:693
msgid "   --bsmtp    set output BSMTP file\n"
msgstr "   --bsmtp    estableix el fitxer de sortida BSMTP\n"

#: options.c:694
msgid "   --lmtp    use LMTP (RFC2033) for delivery\n"
msgstr "   --lmtp    usa LMTP (RFC2033) pel lliurament\n"

#: options.c:695
msgid " -r, --folder   specify remote folder name\n"
msgstr " -r, --folder   estableix el nom de la carpeta remota\n"

#: options.c:696
msgid "   --showdots  show progress dots even in logfiles\n"
msgstr ""
"   --showdots  mostra punts de progressió àdhuc als fitxers de "
"registre\n"

#: pop3.c:328
msgid ""
"Warning: \"Maillennium POP3/PROXY server\" found, using RETR command instead "
"of TOP.\n"
msgstr ""
"Atenció: s'ha detectat un \"Maillennium POP3/PROXY server\", s'usa RETR en "
"lloc de TOP.\n"

#: pop3.c:412
msgid "TLS is mandatory for this session, but server refused CAPA command.\n"
msgstr ""
"Aquesta sessió requereix TLS, però el servidor no admet l'ordre CAPA.\n"

#: pop3.c:413
msgid "The CAPA command is however necessary for TLS.\n"
msgstr "No obstant l'ordre CAPA és necessària per a TLS.\n"

#: pop3.c:496
#, c-format
msgid "%s: opportunistic upgrade to TLS failed, trying to continue.\n"
msgstr "%s: la promoció oportunista a TLS a fallat, intentant continuar.\n"

#: pop3.c:623
msgid "We've run out of allowed authenticators and cannot continue.\n"
msgstr "S'han esgotat els autenticadors permesos i no es pot continuar.\n"

# timestamp: marca horària
#: pop3.c:637
msgid "Required APOP timestamp not found in greeting\n"
msgstr "No s'ha trobat l'informació horària APOP requerida a la salutació\n"

#: pop3.c:646
msgid "Timestamp syntax error in greeting\n"
msgstr "Error de sintaxi en l'informació horària de la salutació\n"

#: pop3.c:662
msgid "Invalid APOP timestamp.\n"
msgstr "Informació horària APOP errònia.\n"

#: pop3.c:686
msgid "Undefined protocol request in POP3_auth\n"
msgstr "Petició de protocol indefinida a POP3_auth\n"

#: pop3.c:707
msgid "lock busy! Is another session active?\n"
msgstr "bloqueig temporal! Hi ha alguna altra sessió activa?\n"

#: pop3.c:786
msgid "Cannot handle UIDL response from upstream server.\n"
msgstr "No s'ha pogut administrar la resposta UIDL del servidor remot.\n"

#: pop3.c:809
msgid "Server responded with UID for wrong message.\n"
msgstr "El servidor ha respost amb un UID pel missatge equivocat.\n"

#: pop3.c:836
#, fuzzy, c-format
msgid "id=%s (num=%u) was deleted, but is still present!\n"
msgstr "id=%s (núm=%d) s'ha esborrat, però encara està present!\n"

#: pop3.c:942
msgid "Messages inserted into list on server. Cannot handle this.\n"
msgstr ""
"Els missatges estan inserits a la llista del servidor. No es pot continuar.\n"

#: pop3.c:1038
msgid "protocol error\n"
msgstr "error de protocol\n"

#: pop3.c:1054
msgid "protocol error while fetching UIDLs\n"
msgstr "error de protocol quan es rebien els UIDLs\n"

#: pop3.c:1086
#, c-format
msgid "id=%s (num=%d) was deleted, but is still present!\n"
msgstr "id=%s (núm=%d) s'ha esborrat, però encara està present!\n"

#: pop3.c:1424
msgid "Option --folder is not supported with POP3\n"
msgstr "L'opció --folder no està suportada per POP3\n"

#: rcfile_y.y:131
msgid "server option after user options"
msgstr "opcions del servidor després de les opcions de l'usuari"

#: rcfile_y.y:174
msgid "SDPS not enabled."
msgstr "SDPS no habilitat."

#: rcfile_y.y:218
msgid ""
"fetchmail: interface option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: l'opció d'interfície només està suportada en Linux (sense IPv6) i "
"FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:226
msgid ""
"fetchmail: monitor option is only supported under Linux (without IPv6) and "
"FreeBSD\n"
msgstr ""
"fetchmail: l'opció de monitoració només està suportada en Linux (sense IPv6) "
"i FreeBSD\n"

#: rcfile_y.y:340
msgid "SSL is not enabled"
msgstr "SSL no habilitat"

#: rcfile_y.y:391
msgid "end of input"
msgstr "final de l'entrada"

#: rcfile_y.y:429
#, c-format
msgid "File %s must be a regular file.\n"
msgstr "El fitxer %s ha de ser un fitxer ordinari.\n"

#: rcfile_y.y:439
#, c-format
msgid "File %s must have no more than -rwx------ (0700) permissions.\n"
msgstr "El fitxer %s no pot tenir permisos més que -rwx------ (0700).\n"

#: rcfile_y.y:451
#, c-format
msgid "File %s must be owned by you.\n"
msgstr "El fitxer %s ha de ser propietat vostra.\n"

#: report.c:67
msgid "Unknown system error"
msgstr "Error no identificat del sistema"

#: report.c:92
#, c-format
msgid "%s (log message incomplete)\n"
msgstr "%s (missatge de registre incomplet)\n"

#: rfc822.c:83
#, fuzzy, c-format
msgid "About to rewrite %s...\n"
msgstr "Es reescriurà la capçalera %s"

#: rfc822.c:221
#, fuzzy, c-format
msgid "...rewritten version is %s.\n"
msgstr "La versió reescrita és %s\n"

#: rpa.c:118
msgid "Success"
msgstr "Reeixit"

#: rpa.c:119
msgid "Restricted user (something wrong with account)"
msgstr "Usuari restringit (hi ha algun problema amb el compte)"

#: rpa.c:120
msgid "Invalid userid or passphrase"
msgstr "Nom d'usuari o contrassenya no vàlids"

#: rpa.c:121
msgid "Deity error"
msgstr "Error de la deïtat"

#: rpa.c:174
msgid "RPA token 2: Base64 decode error\n"
msgstr "Component RPA 2: Error del desxifrat Base64\n"

#: rpa.c:185
#, c-format
msgid "Service chose RPA version %d.%d\n"
msgstr "El servei ha elegit la versió RPA %d.%d\n"

#: rpa.c:191
#, c-format
msgid "Service challenge (l=%d):\n"
msgstr "Repte del servei (l=%d):\n"

#: rpa.c:200
#, c-format
msgid "Service timestamp %s\n"
msgstr "Informació horària del servei %s\n"

#: rpa.c:205
msgid "RPA token 2 length error\n"
msgstr "La mida del component RPA 2 és incorrecta\n"

#: rpa.c:209
#, c-format
msgid "Realm list: %s\n"
msgstr "Llista de reialmes: %s\n"

#: rpa.c:213
msgid "RPA error in service@realm string\n"
msgstr "Error d'RPA a la cadena servei@reialme\n"

#: rpa.c:250
msgid "RPA token 4: Base64 decode error\n"
msgstr "Component RPA 4: Error de desxifrat Base64\n"

#: rpa.c:261
#, c-format
msgid "User authentication (l=%d):\n"
msgstr "Autenticació de l'usuari (l=%d):\n"

#: rpa.c:275
#, c-format
msgid "RPA status: %02X\n"
msgstr "Estat RPA: %02X\n"

#: rpa.c:281
msgid "RPA token 4 length error\n"
msgstr "La mida del component RPA 4 és incorrecta\n"

#: rpa.c:288
#, c-format
msgid "RPA rejects you: %s\n"
msgstr "RPA us rebutja: %s\n"

#: rpa.c:290
msgid "RPA rejects you, reason unknown\n"
msgstr "RPA us rebutja, motiu desconegut\n"

#: rpa.c:298
#, c-format
msgid "RPA User Authentication length error: %d\n"
msgstr "La mida del component RPA User Authentication és incorrecta: %d\n"

#: rpa.c:303
#, c-format
msgid "RPA Session key length error: %d\n"
msgstr "La mida del component RPA Session key és incorrecta: %d\n"

#: rpa.c:309
msgid "RPA _service_ auth fail. Spoof server?\n"
msgstr "Fallada en l'autenticació del _servei_ RPA. Nom del servidor fals?\n"

#: rpa.c:314
msgid "Session key established:\n"
msgstr "Clau de sessió establerta:\n"

#: rpa.c:345
msgid "RPA authorisation complete\n"
msgstr "Autorització RPA completada\n"

# és un nom?
#: rpa.c:372
msgid "Get response\n"
msgstr "Petició de resposta\n"

#: rpa.c:402
#, c-format
msgid "Get response return %d [%s]\n"
msgstr "La petició de resposta ha retornat %d [%s]\n"

#: rpa.c:463
msgid "Hdr not 60\n"
msgstr "Capçalera diferent de 60\n"

#: rpa.c:484
msgid "Token length error\n"
msgstr "La mida del component és incorrecta\n"

#: rpa.c:489
#, c-format
msgid "Token Length %d disagrees with rxlen %d\n"
msgstr "La mida del component %d no lliga amb rxlen %d\n"

#: rpa.c:495
msgid "Mechanism field incorrect\n"
msgstr "Mecanisme de camp incorrecte\n"

#: rpa.c:531
#, c-format
msgid "dec64 error at char %d: %x\n"
msgstr "error de dec64 al caràcter %d: %x\n"

#: rpa.c:546
msgid "Inbound binary data:\n"
msgstr "Dades binàries entrants:\n"

#: rpa.c:582
msgid "Outbound data:\n"
msgstr "Dades sortints:\n"

#: rpa.c:645
msgid "RPA String too long\n"
msgstr "Cadena RPA massa llarga\n"

#: rpa.c:650
msgid "Unicode:\n"
msgstr "Unicode:\n"

#: rpa.c:709
msgid "RPA Failed open of /dev/urandom. This shouldn't\n"
msgstr "RPA no ha pogut obrir /dev/urandom. Això no impedeix\n"

#: rpa.c:710
msgid "  prevent you logging in, but means you\n"
msgstr "  que entreu al sistema, però vol dir que no\n"

#: rpa.c:711
msgid "  cannot be sure you are talking to the\n"
msgstr "  podeu estar segurs d'estar parlant amb el\n"

#: rpa.c:712
msgid "  service that you think you are (replay\n"
msgstr "  servei que creieu (són possibles atacs\n"

#: rpa.c:713
msgid "  attacks by a dishonest service are possible.)\n"
msgstr "  per repetició per part d'un servei deshonest).\n"

#: rpa.c:724
msgid "User challenge:\n"
msgstr "Clau de l'usuari:\n"

#: rpa.c:874
msgid "MD5 being applied to data block:\n"
msgstr "MD5 que s'aplica al bloc de dades:\n"

#: rpa.c:887
#, fuzzy
msgid "MD5 result is:\n"
msgstr "L'MD5 resultant és: \n"

#: servport.c:53
#, c-format
msgid "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"
msgstr "getaddrinfo(NULL, \"%s\") error: %s\n"

#: servport.c:80
#, c-format
msgid "Cannot resolve service %s to port number.\n"
msgstr "No s'ha pogut resoldre el servei %s a un número de port.\n"

#: servport.c:81
msgid "Please specify the service as decimal port number.\n"
msgstr "Si us plau, especifiqueu el servei com a un número decimal de port.\n"

#: sink.c:231
#, c-format
msgid "forwarding to %s\n"
msgstr "reenviant a %s\n"

#: sink.c:318
msgid "SMTP: (bounce-message body)\n"
msgstr "SMTP: (cos del missatge retornat)\n"

#: sink.c:321
#, c-format
msgid "mail from %s bounced to %s\n"
msgstr "correu de %s retornat a %s\n"

#: sink.c:458
#, c-format
msgid "Saved error is still %d\n"
msgstr "L'error desat encara és %d\n"

#: sink.c:518 sink.c:617
#, c-format
msgid "%cMTP error: %s\n"
msgstr "Error %cMTP: %s\n"

#: sink.c:562
msgid "SMTP server requires STARTTLS, keeping message.\n"
msgstr "El servidor SMTP requereix STARTTLS, es manté el missatge.\n"

#: sink.c:745
#, c-format
msgid "BSMTP file open failed: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer BSMTP: %s\n"

#: sink.c:791
#, fuzzy, c-format
msgid "BSMTP preamble write failed: %s.\n"
msgstr "No s'ha pogut escriure el preàmbul del fitxer BSMTP.\n"

#: sink.c:1005
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't like recipient address `%s'\n"
msgstr "El receptor %cMTP no admet l'adreça del destinatari `%s'\n"

#: sink.c:1012
#, c-format
msgid "%cMTP listener doesn't really like recipient address `%s'\n"
msgstr "El receptor %cMTP no admet l'adreça de destinació `%s'\n"

#: sink.c:1058
msgid "no address matches; no postmaster set.\n"
msgstr "cap adreça coincideix; el postmaster no està definit.\n"

#: sink.c:1070
#, c-format
msgid "can't even send to %s!\n"
msgstr "ni tan sols es pot enviar a %s!\n"

#: sink.c:1076
#, c-format
msgid "no address matches; forwarding to %s.\n"
msgstr "cap adreça coincideix; reenviant a %s.\n"

#: sink.c:1232
#, c-format
msgid "about to deliver with: %s\n"
msgstr "a punt de lliurar amb: %s\n"

#: sink.c:1243
#, fuzzy, c-format
msgid "Cannot switch effective user id to %ld: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut reanomenar el fitxer d'ids %s a %s: %s\n"

#: sink.c:1255
#, c-format
msgid "Cannot switch effective user id back to original %ld: %s\n"
msgstr ""

#: sink.c:1262
msgid "MDA open failed\n"
msgstr "no s'ha pogut executar l'MDA\n"

#: sink.c:1301
#, c-format
msgid "%cMTP connect to %s failed\n"
msgstr "La connexió %cMTP amb %s ha fallat\n"

# raise
#: sink.c:1325
#, c-format
msgid "can't raise the listener; falling back to %s"
msgstr "no s'ha pogut lliurar via SMTP; recorrent a %s"

#: sink.c:1383
#, fuzzy, c-format
msgid "Message termination or close of BSMTP file failed: %s\n"
msgstr "Ha fallat la terminació del missatge o el tancament del fitxer BSMTP\n"

#: sink.c:1408
#, c-format
msgid "Error writing to MDA: %s\n"
msgstr "Error en escriure a l'MDA: %s\n"

#: sink.c:1411
#, c-format
msgid "MDA died of signal %d\n"
msgstr "MDA finalitzat pel senyal %d\n"

#: sink.c:1414
#, c-format
msgid "MDA returned nonzero status %d\n"
msgstr "L'MDA ha retornat un estat no nul: %d\n"

#: sink.c:1417
#, c-format
msgid ""
"Strange: MDA pclose returned %d and errno %d/%s, cannot handle at %s:%d\n"
msgstr ""
"Estrany: La funció pclose de l'MDA a retornat %d i errno %d/%s, no es pot "
"continuar a %s:%d\n"

#: sink.c:1442
msgid "SMTP listener refused delivery\n"
msgstr "El receptor SMTP refusa el lliurament\n"

#: sink.c:1472
msgid "LMTP delivery error on EOM\n"
msgstr "Error de lliurament LMTP a EOM\n"

#: sink.c:1475
#, c-format
msgid "Unexpected non-503 response to LMTP EOM: %s\n"
msgstr "Resposta no-503 inesperada al final del missatge LMTP: %s\n"

#: sink.c:1630
msgid ""
"-- \n"
"The Fetchmail Daemon"
msgstr ""
"-- \n"
"El Dimoni Fetchmail"

#: smtp.c:81
msgid "ESMTP CRAM-MD5 Authentication...\n"
msgstr "Autenticació CRAM-MD5 per ESMTP...\n"

#: smtp.c:87 smtp.c:137
msgid "Server rejected the AUTH command.\n"
msgstr "El servidor ha rebutjat l'ordre AUTH.\n"

#: smtp.c:95 smtp.c:144 smtp.c:153 smtp.c:159
msgid "Bad base64 reply from server.\n"
msgstr "La resposta en base64 del servidor és incorrecta.\n"

#: smtp.c:99
#, c-format
msgid "Challenge decoded: %s\n"
msgstr "Repte desxifrat com a %s\n"

#: smtp.c:116
msgid "ESMTP PLAIN Authentication...\n"
msgstr "Autenticació per ESMTP sense xifrat...\n"

#: smtp.c:131
msgid "ESMTP LOGIN Authentication...\n"
msgstr "Autenticació de LOGIN per ESMTP...\n"

#: smtp.c:349 smtp.c:377
msgid "smtp listener protocol error\n"
msgstr "error de protocol del receptor smtp\n"

#: socket.c:110 socket.c:136
msgid "fetchmail: malloc failed\n"
msgstr "fetchmail: la rutina malloc ha fallat\n"

#: socket.c:168
msgid "fetchmail: socketpair failed\n"
msgstr "fetchmail: la rutina socketpair ha fallat\n"

#: socket.c:174
msgid "fetchmail: fork failed\n"
msgstr "fetchmail: la rutina fork ha fallat\n"

#: socket.c:181
msgid "dup2 failed\n"
msgstr "la rutina dup2 ha fallat\n"

#: socket.c:187
#, c-format
msgid "running %s (host %s service %s)\n"
msgstr "executant %s (host %s servei %s)\n"

#: socket.c:190
#, c-format
msgid "execvp(%s) failed\n"
msgstr "la rutina execvp(%s) ha fallat\n"

#: socket.c:283
#, c-format
msgid "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"
msgstr "getaddrinfo(\"%s\",\"%s\") error: %s\n"

#: socket.c:286
msgid "Try adding the --service option (see also FAQ item R12).\n"
msgstr "Proveu d'afegir l'opció --service (vegeu el punt R12 de les FAQ).\n"

#: socket.c:300 socket.c:303
#, c-format
msgid "unknown (%s)"
msgstr "desconegut (%s)"

#: socket.c:306
#, c-format
msgid "Trying to connect to %s/%s..."
msgstr "Tractant de connectar a %s/%s..."

#: socket.c:315
#, c-format
msgid "cannot create socket: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut crear el socket: %s\n"

#: socket.c:317
#, fuzzy, c-format
msgid "name %d: cannot create socket family %d type %d: %s\n"
msgstr "no s'ha pogut crear el socket: %s\n"

#: socket.c:333
msgid "connection failed.\n"
msgstr "la conexió ha fallat.\n"

#: socket.c:335
#, c-format
msgid "connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "la connexió a %s:%s [%s/%s] ha fallat: %s.\n"

#: socket.c:336
#, fuzzy, c-format
msgid "name %d: connection to %s:%s [%s/%s] failed: %s.\n"
msgstr "la connexió a %s:%s [%s/%s] ha fallat: %s.\n"

#: socket.c:342
msgid "connected.\n"
msgstr "connectat.\n"

#: socket.c:355
#, c-format
msgid ""
"Connection errors for this poll:\n"
"%s"
msgstr ""

#: socket.c:621
#, fuzzy
msgid "Server certificate:\n"
msgstr "Error en verificar el certificat del servidor: %s\n"

#: socket.c:626
#, c-format
msgid "Certificate chain, from root to peer, starting at depth %d:\n"
msgstr ""

#: socket.c:629
#, c-format
msgid "Certificate at depth %d:\n"
msgstr ""

#: socket.c:635
#, c-format
msgid "Issuer Organization: %s\n"
msgstr "Organització emissora: %s\n"

#: socket.c:638
msgid "Warning: Issuer Organization Name too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""
"Atenció: El nom de l'organització emissora és massa llarg (pot estar "
"truncat).\n"

#: socket.c:640
msgid "Unknown Organization\n"
msgstr "Organització desconeguda\n"

#: socket.c:642
#, c-format
msgid "Issuer CommonName: %s\n"
msgstr "Nom comú de l'emissor: %s\n"

#: socket.c:645
msgid "Warning: Issuer CommonName too long (possibly truncated).\n"
msgstr ""
"Atenció: El nom comú de l'emissor és massa llarg (pot estar truncat).\n"

#: socket.c:647
msgid "Unknown Issuer CommonName\n"
msgstr "Nom comú de l'emissor desconegut\n"

#: socket.c:653
#, fuzzy, c-format
msgid "Subject CommonName: %s\n"
msgstr "Nom comú de l'emissor: %s\n"

#: socket.c:659
msgid "Bad certificate: Subject CommonName too long!\n"
msgstr "Certificat erroni: El CommonName del subjecte és massa llarg!\n"

#: socket.c:665
msgid "Bad certificate: Subject CommonName contains NUL, aborting!\n"
msgstr ""
"Certificat erroni: El CommonName del subjecte conté un caràcter nul, "
"s'avorta!\n"

#: socket.c:693
#, c-format
msgid "Subject Alternative Name: %s\n"
msgstr "Nom alternatiu del subjecte: %s\n"

#: socket.c:699
msgid "Bad certificate: Subject Alternative Name contains NUL, aborting!\n"
msgstr ""
"Certificat erroni: El nom alternatiu del subjecte conté un caràcter nul!\n"

#: socket.c:716
#, c-format
msgid "Server CommonName mismatch: %s != %s\n"
msgstr "El nom comú del servidor no coincideix: %s != %s\n"

#: socket.c:723
msgid "Server name not set, could not verify certificate!\n"
msgstr ""
"El nom del servidor no està definit, no es pot verificar el certificat!\n"

#: socket.c:728
msgid "Unknown Server CommonName\n"
msgstr "Nom comú del servidor desconegut\n"

#: socket.c:730
msgid "Server name not specified in certificate!\n"
msgstr "El certificat no especifica el nom del servidor!\n"

#: socket.c:742
msgid "EVP_md5() failed!\n"
msgstr "EVP_md5() ha fallat!\n"

#: socket.c:746
msgid "Out of memory!\n"
msgstr "Memòria exhaurida!\n"

# digest text
#: socket.c:754
msgid "Digest text buffer too small!\n"
msgstr "El buffer del sumari de text és massa petit!\n"

#: socket.c:760
#, c-format
msgid "%s key fingerprint: %s\n"
msgstr "Empremta de la clau de %s: %s\n"

#: socket.c:764
#, c-format
msgid "%s fingerprints match.\n"
msgstr "Les empremtes digitals de %s encaixen.\n"

#: socket.c:766
#, c-format
msgid "%s fingerprints do not match!\n"
msgstr "Les empremtes digitals de %s no encaixen!\n"

#: socket.c:776
#, c-format
msgid "Server certificate verification error: %s\n"
msgstr "Error en verificar el certificat del servidor: %s\n"

#: socket.c:783
#, c-format
msgid "unknown issuer (first %d characters): %s\n"
msgstr "emissor desconegut (primers %d caràcters): %s\n"

#: socket.c:784
msgid ""
"This error usually happens when the server provides an incomplete "
"certificate chain, which is nothing fetchmail could do anything about. For "
"details, please see the README.SSL-SERVER document that comes with "
"fetchmail.\n"
msgstr ""

#: socket.c:793
#, c-format
msgid ""
"This means that the root signing certificate (issued for %s) is not in the "
"trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on the "
"certificate directory. For details, please see the documentation of --"
"sslcertpath and --sslcertfile in the manual page.\n"
msgstr ""

#: socket.c:885
msgid "File descriptor out of range for SSL"
msgstr "Descriptor del fitxer fora d'abast per SSL"

#: socket.c:901
#, c-format
msgid "Invalid SSL protocol '%s' specified, using default (SSLv23).\n"
msgstr "El protocol SSL especificat `%s' no és vàlid, s'usa SSLv23.\n"

#: socket.c:994
msgid "Certificate/fingerprint verification was somehow skipped!\n"
msgstr "La verificació del certificat o de l'empremta s'ha omès!\n"

#: socket.c:1011
msgid ""
"Warning: the connection is insecure, continuing anyways. (Better use --"
"sslcertck!)\n"
msgstr ""

#: socket.c:1077
msgid "Cygwin socket read retry\n"
msgstr "Es torna a intentar llegir el socket Cygwin\n"

#: socket.c:1080
msgid "Cygwin socket read retry failed!\n"
msgstr "El reintent de llegir el socket Cygwin ha fallat!\n"

#: transact.c:65
#, c-format
msgid "mapped address %s to local %s\n"
msgstr "l'adreça %s s'ha assignat al nom local %s\n"

#: transact.c:87
#, c-format
msgid "mapped %s to local %s\n"
msgstr "%s s'ha assignat al nom local %s\n"

# què significa?
#: transact.c:154
#, c-format
msgid "passed through %s matching %s\n"
msgstr "passat per %s encaixa amb %s\n"

#: transact.c:224
#, c-format
msgid ""
"analyzing Received line:\n"
"%s"
msgstr ""
"analitzant la línea Received:\n"
"%s"

#: transact.c:263
#, c-format
msgid "line accepted, %s is an alias of the mailserver\n"
msgstr "línia acceptada, %s és un àlies del servidor de correu\n"

#: transact.c:269
#, c-format
msgid "line rejected, %s is not an alias of the mailserver\n"
msgstr "línia rebutjada, %s no és un àlies del servidor de correu\n"

#: transact.c:343
msgid "no Received address found\n"
msgstr "no s'ha trobat cap adreça a la capçalera Received\n"

#: transact.c:352
#, c-format
msgid "found Received address `%s'\n"
msgstr "s'ha trobat l'adreça `%s' a la capçalera Received\n"

#: transact.c:595
#, fuzzy
msgid "incorrect header line found - see manpage for bad-header option\n"
msgstr "s'ha trobat una línia incorrecta quan s'analitzava l'encapçalament\n"

#: transact.c:597
#, c-format
msgid "line: %s"
msgstr "línia: %s"

#: transact.c:1137
#, c-format
msgid "no local matches, forwarding to %s\n"
msgstr "cap conincidència local, reenviant a %s\n"

#: transact.c:1152
msgid "forwarding and deletion suppressed due to DNS errors\n"
msgstr "reenviament i eliminació omesos a causa d'errors de DNS\n"

#: transact.c:1263
msgid "writing RFC822 msgblk.headers\n"
msgstr "escrivint capçaleres msgblk RFC822\n"

#: transact.c:1282
msgid "no recipient addresses matched declared local names"
msgstr "cap adreça de destinatari coincideix amb els noms locals declarats"

#: transact.c:1289
#, c-format
msgid "recipient address %s didn't match any local name"
msgstr "l'adreça del destinatari %s no lliga amb cap nom local"

#: transact.c:1298
msgid "message has embedded NULs"
msgstr "el missatge conté caràcters NUL"

#: transact.c:1306
msgid "SMTP listener rejected local recipient addresses: "
msgstr "el receptor SMTP ha rebutjat les adreces locals de destinació: "

#: transact.c:1445
msgid "error writing message text\n"
msgstr "error en escriure el text del missatge\n"

#: uid.c:249
#, c-format
msgid "Old UID list from %s:"
msgstr "Antiga llista d'UIDs de %s:"

#: uid.c:253 uid.c:264 uid.c:309
msgid " <empty>"
msgstr " <buit>"

#: uid.c:262
msgid "Scratch list of UIDs:"
msgstr "Esborrany de llista d'UIDs:"

#: uid.c:325 uid.c:374
#, c-format
msgid "Merged UID list from %s:"
msgstr "Afegida la llista d'UIDs de %s:"

#: uid.c:328
#, c-format
msgid "New UID list from %s:"
msgstr "Nova llista d'UIDs de %s:"

#: uid.c:355
msgid "swapping UID lists\n"
msgstr "intercanviant llistes d'UIDs\n"

#: uid.c:363
msgid "not swapping UID lists, no UIDs seen this query\n"
msgstr ""
"no s'intercanvien llistes d'UIDs, no s'han trobat UIDs en aquesta consulta\n"

#: uid.c:383
msgid "discarding new UID list\n"
msgstr "descartant la llista nova d'UIDs\n"

#: uid.c:419
msgid "Deleting fetchids file.\n"
msgstr "Esborrant el fitxer d'identificadors.\n"

#: uid.c:422
#, c-format
msgid "Error deleting %s: %s\n"
msgstr "Error en eliminar %s: %s\n"

#: uid.c:428
msgid "Writing fetchids file.\n"
msgstr "Escrivint el fitxer d'identificadors.\n"

#: uid.c:439 uid.c:447
#, fuzzy, c-format
msgid "Write error on fetchids file %s: %s\n"
msgstr "Escrivint el fitxer d'identificadors.\n"

#: uid.c:459
#, c-format
msgid "Error writing to fetchids file %s, old file left in place.\n"
msgstr "Error en escriure el fitxer d'ids %s, es manté l'antic.\n"

#: uid.c:463
#, c-format
msgid "Cannot rename fetchids file %s to %s: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut reanomenar el fitxer d'ids %s a %s: %s\n"

#: uid.c:467
#, c-format
msgid "Cannot open fetchids file %s for writing: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'ids %s per escriure-hi: %s\n"

#: xmalloc.c:33
msgid "malloc failed\n"
msgstr "la rutina malloc ha fallat\n"

#: xmalloc.c:47
msgid "realloc failed\n"
msgstr "la rutina realloc ha fallat\n"

#~ msgid "Server CommonName: %s\n"
#~ msgstr "Nom comú del servidor: %s\n"

#~ msgid "message delimiter found while scanning headers\n"
#~ msgstr ""
#~ "s'ha trobat un delimitador de missatge quan s'analitzava l'encapçalament\n"