cs-survival.tex   [plain text]


%
% Title: GNU Emacs Survival Card
% Author: Wlodek Bzyl <matwb@univ.gda.pl>
%
%**start of header

% User interface is `plain.tex' and macros described below
%
% \title{CARD TITLE}{for version 21}
% \section{NAME}
% optional paragraphs separated with \askip amount of vertical space
% \key{KEY-NAME} description of key or
% \mkey{M-x LONG-LISP-NAME} description of Elisp function
%
% \kbd{ARG} -- argument is typed literally

\def\plainfmtname{plain}
\ifx\fmtname\plainfmtname
\else
 \errmessage{This file requires `plain' format to be typeset correctly}
 \endinput
\fi

% Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
%  2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.

% This file is part of GNU Emacs.

% GNU Emacs is free software; you can redistribute it and/or modify
% it under the terms of the GNU General Public License as published by
% the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
% any later version.

% GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
% GNU General Public License for more details.

% You should have received a copy of the GNU General Public License
% along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to
% the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
% Boston, MA 02110-1301, USA.

% Czech hyphenation rules applied
\chyph

% Translated to Czech by Pavel Janík <Pavel@Janik.cz> in March 2001

% Process the file with `csplain' from the `CSTeX' distribution (included
% e.g. in the TeX Live CD).

\def\versionnumber{1.0}
\def\versionemacs{21}
\def\versiondate{duben 2000}  % latest update
\def\year{2007}         % latest copyright year

\def\copyrightnotice{\penalty-1\vfill
 \vbox{\smallfont\baselineskip=0.8\baselineskip\raggedcenter
  Copyright \year\ Free Software Foundation, Inc.\break
  Verze \versionnumber{} pro GNU Emacs \versionemacs, \versiondate\break
  W{\l}odek Bzyl (matwb@univ.gda.pl)\break
  Do češtiny přeložil Pavel Janík (Pavel@Janik.cz)

  Kopie tohoto dokumentu můžete vytvářet a šířit
  za předpokladu, že budou obsahovat tuto poznámku
  o autorských právech.\par}}

\hsize 3.2in
\vsize 7.95in
\font\titlefont=csss10 scaled 1200
\font\headingfont=csss10
\font\smallfont=csr6
\font\smallsy=cmsy6
\font\eightrm=csr8
\font\eightbf=csbx8
\font\eightit=csti8
\font\eighttt=cstt8
\font\eightmi=csmi8
\font\eightsy=cmsy8
\font\eightss=cmss8
\textfont0=\eightrm
\textfont1=\eightmi
\textfont2=\eightsy
\def\rm{\eightrm} \rm
\def\bf{\eightbf}
\def\it{\eightit}
\def\tt{\eighttt}
\def\ss{\eightss}
\baselineskip=0.8\baselineskip

\newdimen\intercolumnskip % horizontal space between columns
\intercolumnskip=0.5in

% The TeXbook, p. 257
\let\lr=L \newbox\leftcolumn
\output={\if L\lr
  \global\setbox\leftcolumn\columnbox \global\let\lr=R
 \else
    \doubleformat \global\let\lr=L\fi}
\def\doubleformat{\shipout\vbox{\makeheadline
  \leftline{\box\leftcolumn\hskip\intercolumnskip\columnbox}
  \makefootline}
 \advancepageno}
\def\columnbox{\leftline{\pagebody}}

\def\newcolumn{\vfil\eject}

\def\bye{\par\vfil\supereject
 \if R\lr \null\vfil\eject\fi
 \end}

\outer\def\title#1#2{{\titlefont\centerline{#1}}\vskip 1ex plus 0.5ex
  \centerline{\ss#2}
  \vskip2\baselineskip}

\outer\def\section#1{\filbreak
 \bskip
 \leftline{\headingfont #1}
 \askip}
\def\bskip{\vskip 2.5ex plus 0.25ex }
\def\askip{\vskip 0.75ex plus 0.25ex}

\newdimen\defwidth \defwidth=0.25\hsize
\def\hang{\hangindent\defwidth}

\def\textindent#1{\noindent\llap{\hbox to \defwidth{\tt#1\hfil}}\ignorespaces}
\def\key{\par\hangafter=0\hang\textindent}

\def\mtextindent#1{\noindent\hbox{\tt#1\quad}\ignorespaces}
\def\mkey{\par\hangafter=1\hang\mtextindent}

\def\kbd#{\bgroup\tt \let\next= }

\newdimen\raggedstretch
\newskip\raggedparfill \raggedparfill=0pt plus 1fil
\def\nohyphens
  {\hyphenpenalty10000\exhyphenpenalty10000\pretolerance10000}
\def\raggedspaces
  {\spaceskip=0.3333em\relax
  \xspaceskip=0.5em\relax}
\def\raggedright
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \raggedspaces
  \parfillskip=\raggedparfill
  \relax}
\def\raggedcenter
  {\raggedstretch=6em
  \nohyphens
  \rightskip=0pt plus \raggedstretch
  \leftskip=\rightskip
  \raggedspaces
  \parfillskip=0pt
  \relax}

\chardef\\=`\\

\raggedright
\nopagenumbers
\parindent 0pt
\interlinepenalty=10000
\hoffset -0.2in
%\voffset 0.2in

%**end of header


\title{Karta\ \ pro\ \ přežití\ \ s\ \ GNU\ \ Emacsem}{pro verzi \versionemacs}

V~následujícím textu \kbd{C-z} znamená: stiskněte klávesu `\kbd{z}' a
současně přidržte stisknutou klávesu {\it Ctrl}. \kbd{M-z} znamená, že
současně s klávesou `\kbd{z}' přidržíte klávesu {\it Meta\/} (většinou
označenou {\it Alt\/}) nebo ji stisknete po stisknutí klávesy {\it Esc\/}.


\section{Spuštění Emacsu}

Pro spuštění GNU Emacsu jednoduše napište jeho jméno: \kbd{emacs}.
Emacs rozděluje rámec na několik částí:
 řádek menu,
 buffer s editovaným textem,
 tzv. mode line popisující buffer nad ní
 a minibuffer v poslední řádce.
\askip
\key{C-x C-c} ukončení Emacsu
\key{C-x C-f} editace souboru; tento příkaz využívá minibuffer k přečtení
       jména souboru; tento příkaz použijte i tehdy, chcete-li
       vytvořit nový soubor zadaného jména
\key{C-x C-s} uložit soubor
\key{C-x k} zavřít buffer
\key{C-g} ve většině situací: zastavení aktuálně prováděné činnosti,
       zrušení zadávání příkazu apod.
\key{C-x u} obnovit

\section{Pohyb}

\key{C-l} přesun aktuální řádky do středu okna
\key{C-x b} přepnutí do jiného bufferu
\key{M-<} přesun na začátek bufferu
\key{M->} přesun na konec bufferu
\key{M-x goto-line} přesun na řádek zadaného čísla

\section{Více oken}

\key{C-x 0} odstranění aktuálního okna
\key{C-x 1} aktuální okno se stane jediným oknem
\key{C-x 2} rozdělení okna horizontálně
\key{C-x 3} rozdělení okna vertikálně
\key{C-x o} přesun do jiného okna

\section{Regiony}

Emacs definuje `region' jako prostor mezi {\it značkou\/} a
{\it bodem}. Značka je nastavena pomocí \kbd{C-{\it space}}.
Bod je v místě aktuální pozice kurzoru.
\askip
\key{M-h} označ celý odstavec
\key{C-x h} označ celý buffer

\section{Vyjmutí a kopírování}

\key{C-w} vyjmi region
\key{M-w} zkopíruj region do kill-ringu
\key{C-k} vyjmi text od kurzoru do konce řádku
\key{M-DEL} vyjmi slovo
\key{C-y} vlož zpět poslední vyjmutý text (kombinace kláves \kbd{C-w C-y}
     může být použita pro přesuny textů)
\key{M-y} nahraď poslední vložený text předchozím vyjmutým textem

\section{Vyhledávání}

\key{C-s} hledej řetězec
\key{C-r} hledej řetězec zpět
\key{RET} ukonči hledání
\key{M-C-s} hledej regulární výraz
\key{M-C-r} hledej regulární výraz zpět
\askip
Kombinace \kbd{C-s} nebo \kbd{C-r} můžete použít i k opakování hledání
jiným směrem.

\section{Značky (tags)}

Tabulky značek (tags) zaznamenávají polohu funkcí a procedur, globálních
proměnných, datových typů a dalšího. Pro vytvoření tabulky značek spusťte
příkaz `{\tt etags} {\it vstupní\_soubory}' v příkazovém interpretu.
\askip
\key{M-.} najdi definici
\key{C-u M-.} najdi další výskyt definice
\key{M-*} běž tam, odkud byla volána poslední \kbd{M-.}
\mkey{M-x tags-query-replace} spusť query-replace na všech souborech
zaznamenaných v tabulce značek.
\key{M-,} pokračuj v posledním hledání značky nebo query-replace

\section{Překlady}

\key{M-x compile} přelož kód v aktivním okně
\key{C-c C-c} běž na poslední chybu překladače, v okně překladu
\key{C-x `} v okně se zdrojovým textem

\section{Dired, editor adresářů}

\key{C-x d} spusť Dired
\key{d} označ tento soubor pro smazání
\key{\~{}} označ všechny zálohy ke smazání
\key{u} odstraň všechny značky pro smazání
\key{x} smaž soubory označené pro smazání
\key{C} kopíruj soubor
\key{g} obnov buffer Diredu
\key{f} navštiv soubor v aktuální řádce
\key{s} přepni mezi řazením podle abecedy a data/času

\section{Čtení a posílání pošty}

\key{M-x rmail} začni číst poštu
\key{q} ukonči čtení pošty
\key{h} ukaž hlavičky
\key{d} označ aktuální zprávu ke smazání
\key{x} smaž všechny zprávy označené ke smazání

\key{C-x m} nová zpráva
\key{C-c C-c} pošli zprávu a přepni do jiného bufferu
\key{C-c C-f C-c} přesuň se na hlavičku `CC' a pokud neexistuje, tak ji
vytvoř

\section{Různé}

\key{M-q} zarovnej odstavec
\key{M-/} doplň dynamicky předchozí slovo
\key{C-z} ikonizuj (přeruš) Emacs
\mkey{M-x revert-buffer} nahraď text editovaného souboru tímtéž souborem z disku

\section{Nahrazování}

\key{M-\%} interaktivně hledej a nahrazuj
\key{M-C-\%} za použití regulárních výrazů
\askip
Možné odpovědi v módu hledání jsou
\askip
\key{SPC} nahraď tento výskyt; běž na další
\key{,} nahraď tento výskyt; nechoď dále
\key{DEL} tento výskyt nenahrazuj a běž dál
\key{!} nahraď všechny další výskyty
\key{\^{}} zpět na předchozí výskyt
\key{RET} ukonči query-replace
\key{C-r} začni rekurzivní editaci (\kbd{M-C-c} ji ukončí)

\section{Regulární výrazy}

\key{. {\rm(tečka)}} libovolný znak kromě znaku nového řádku
\key{*} žádné nebo mnoho opakování
\key{+} jedno nebo mnoho opakování
\key{?} žádné nebo jedno opakování
\key{[$\ldots$]} označuje třídu znaků
\key{[\^{}$\ldots$]} neguje třídu znaků

\key{\\{\it c}} uvození znaku, který by měl jinak speciální význam v
regulárním výrazu

\key{$\ldots$\\|$\ldots$\\|$\ldots$} vyhovuje jedné z alternativ (\uv{nebo})
\key{\\( $\ldots$ \\)} seskupení několika vzorků do jednoho
\key{\\{\it n}} totéž jako {\it n\/}-tá skupina

\key{\^{}} vyhovuje na začátku řádku
\key{\$} vyhovuje na konci řádku

\key{\\w} vyhovuje znaku, který může být součástí slova
\key{\\W} vyhovuje znaku, který nemůže být součástí slova
\key{\\<} vyhovuje na začátku slova
\key{\\>} vyhovuje na konci slova
\key{\\b} vyhovuje mezislovním mezerám
\key{\\B} vyhovuje mezerám, které nejsou mezislovní

\section{Registry}

\key{C-x r s} ulož region do registru
\key{C-x r i} vlož obsah registru do bufferu

\key{C-x r SPC} ulož aktuální pozici kurzoru do registru
\key{C-x r j} skoč na pozici kurzoru uloženou v registru

\section{Obdélníky}

\key{C-x r r} zkopíruj obdélník do registru
\key{C-x r k} vyjmi obdélník
\key{C-x r y} vlož obdélník
\key{C-x r t} uvození každého řádku řetězcem

\key{C-x r o} otevři obdélník, posuň text vpravo
\key{C-x r c} vyprázdni obdélník

\section{Příkazový interpret}

\key{M-x shell} spusť příkazový interpret v Emacsu
\key{M-!} spusť příkaz příkazového interpretu
\key{M-|} spusť příkaz příkazového interpretu na region
\key{C-u M-|} filtruj region přes příkaz příkazového interpretu

\section{Kontrola pravopisu}

\key{M-\$} zkontroluj pravopis slova pod kurzorem
\mkey{M-x ispell-region} zkontroluj pravopis všech slov v regionu
\mkey{M-x ispell-buffer} zkontroluj pravopis v bufferu

\section{Mezinárodní znakové sady}

\key{C-x RET C-\\} zvol a aktivuj vstupní metodu pro aktuální buffer
\key{C-\\} aktivuj nebo deaktivuj vstupní metodu
\mkey{M-x list-input-methods} zobraz seznam všech vstupních metod
\mkey{M-x set-language-environment} specifikuj hlavní jazyk

\key{C-x RET c} nastav kódovací systém pro následující příkaz
\mkey{M-x find-file-literally} edituj soubor bez jakýchkoli konverzí

\mkey{M-x list-coding-systems} ukaž všechny kódovací systémy
\mkey{M-x prefer-coding-system} zvol preferovaný kódovací systém

\section{Klávesová makra}

\key{C-x (} začni definici klávesového makra
\key{C-x )} ukonči definici klávesového makra
\key{C-x e} spusť naposledy definované klávesové makro
\key{C-u C-x (} přidej do posledně definovaného klávesového makra
\mkey{M-x name-last-kbd-macro} pojmenuj naposledy definované makro

\section{Jednoduché nastavení}

\key{M-x customize} jednoduché nastavení

\section{Pomoc}

Emacs doplňuje příkazy. Stisknete-li \kbd{M-x} {\it tab\/} nebo {\it
space\/} dostanete seznam příkazů Emacsu.
\askip
\key{C-h} nápověda Emacsu
\key{C-h t} spustí tutoriál Emacsu
\key{C-h i} spustí Info, prohlížeč dokumentace
\key{C-h a} ukáže příkazy vyhovující zadanému řetězci (apropos)
\key{C-h k} zobrazí dokumentaci funkce spuštěné pomocí zadané klávesy
\askip
Emacs pracuje v různých {\it módech}, které upravují chování
Emacsu pro editovaný text daného typu. Mode line obsahuje jména aktuálních
módů v závorkách.
\askip
\key{C-h m} zobraz dokumentaci aktuálních módů.

\copyrightnotice

\bye

% Local variables:
% compile-command: "csplain survival"
% End:

% arch-tag: 86b21d3f-d8b6-412d-8d77-e6e8728f590e