strip.tests   [plain text]


v=`echo "" ; echo "" ; echo ""`
echo "'$v'"
v=`echo -n " ab "`
echo "'$v'"
v=`echo -n " "`
echo "'$v'"
v=`echo -n ""`
echo "'$v'"
v=`echo ""`
echo "'$v'"
v=`echo`
echo "'$v'"
v=`echo ababababababab`
echo "'$v'"
v=`echo "ababababababab  "`
echo "'$v'"
v=`echo -n "ababababababab  "`
echo "'$v'"
v=`echo -ne "abababa\nbababab  "`
echo "'$v'"
v="`echo -e '\n\n\n\n'`"
echo "'$v'"