iquote.right   [plain text]


argv[1] = <xxxyyy>
argv[1] = <xxx^?yyy>
argv[1] = <xy>
argv[1] = <x^?y>
argv[1] = <-->
argv[1] = <-^?->
argv[1] = <>
argv[1] = <>
argv[1] = <^?>
argv[1] = <^?yy>
0x7f
0x7f
0x7f
argv[1] = <^?>
argv[1] = <^?@>
argv[1] = <@^?@>
argv[1] = <@^?>
argv[1] = <^?>
argv[1] = <^?@>
argv[1] = <@^?@>
argv[1] = <@^?>
argv[1] = <1>
argv[2] = <^?>
argv[3] = <^?>
argv[1] = <2>
argv[2] = <^?a>
argv[3] = <^?a>
argv[1] = <2>
argv[2] = <^?a>
argv[3] = <^?a>
argv[1] = <3>
argv[2] = <^?aa>
argv[3] = <^?aa>
argv[1] = <>
argv[1] = <-->
argv[1] = <-->
argv[1] = <^?>
argv[1] = <-^?->
argv[1] = <^?>
argv[1] = <-^?->
ok
argv[1] = <aaa^?bbb>
argv[1] = <ccc^?ddd>
argv[1] = <eee^?fff>
argv[1] = <ggg^?hhh>
argv[1] = <aaabbb>
argv[1] = <cccddd>
argv[1] = <eeefff>
argv[1] = <ggghhh>
argv[1] = <aaa^?bbb>
argv[1] = <ccc^?ddd>
argv[1] = <eee^?fff>
argv[1] = <ggg^?hhh>
argv[1] = <aaabbb>
argv[1] = <cccddd>
argv[1] = <eeefff>
argv[1] = <ggghhh>
argv[1] = <aaa^?bbb>
argv[1] = <ccc^?ddd>
argv[1] = <eee^?fff>
argv[1] = <ggg^?hhh>