pl.po   [plain text]


# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webkitgtk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-27 15:26+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-10 08:59+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"

#: ../WebCoreSupport/ChromeClientGtk.cpp:589
msgid "Upload File"
msgstr "Wyślij plik"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:63
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:194
msgid "Input _Methods"
msgstr "_Metody wprowadzania"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:80
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM znacznik od l_ewej do prawej"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:81
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM znacznik od p_rawej do lewej"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:82
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE _osadzanie od lewej do prawej"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:83
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE o_sadzanie od prawej do lewej"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:84
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO _zastąpienie od lewej do prawej"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:85
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "LRO z_astąpienie od prawej do lewej"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:86
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF formatowanie kierunkowe _Pop"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:87
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS spacja o _zerowej szerokości"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:88
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ łą_cznik o zerowej szerokości"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:89
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ _bezłącznik o zerowej szerokości"

#: ../WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:111
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:189
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "_Wstaw znak kontrolny unikodu"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1180
msgid "Load request cancelled"
msgstr "Anulowano żądanie wczytania"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1186
msgid "Not allowed to use restricted network port"
msgstr "Użycie zastrzeżonego portu sieciowego jest niedozwolone"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1192
msgid "URL cannot be shown"
msgstr "Nie można wyświetlić adresu URL"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1198
msgid "Frame load was interrupted"
msgstr "Przerwano wczytywanie ramki"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1204
msgid "Content with the specified MIME type cannot be shown"
msgstr "Nie można wyświetlić treści o podanym typie MIME"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1210
msgid "File does not exist"
msgstr "Plik nie istnieje"

#: ../WebCoreSupport/FrameLoaderClientGtk.cpp:1216
msgid "Plugin will handle load"
msgstr "Wtyczka obsłuży wczytanie"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:385
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:387
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:533
msgid "Play / Pause"
msgstr "Odtwórz/wstrzymaj"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:533
msgid "Play or pause the media"
msgstr "Odtwarza lub wstrzymuje multimedia"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:541
msgid "Time:"
msgstr "Czas:"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:565
msgid "Exit Fullscreen"
msgstr "Opuść pełny ekran"

#: ../WebCoreSupport/FullscreenVideoController.cpp:565
msgid "Exit from fullscreen mode"
msgstr "Opuszcza tryb pełnego ekranu"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:273
msgid "Network Request"
msgstr "Żądanie sieciowe"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:274
msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
msgstr "Żądanie sieciowe dla adresu URI, który powinien zostać pobrany"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:288
msgid "Network Response"
msgstr "Odpowiedź sieciowa"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:289
msgid "The network response for the URI that should be downloaded"
msgstr "Odpowiedź sieciowa dla adresu URI, który powinien zostać pobrany"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:303
msgid "Destination URI"
msgstr "Docelowy adres URI"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:304
msgid "The destination URI where to save the file"
msgstr "Docelowy adres URI, gdzie zapisać plik"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:318
msgid "Suggested Filename"
msgstr "Sugerowana nazwa pliku"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:319
msgid "The filename suggested as default when saving"
msgstr "Domyślnie sugerowana nazwa pliku podczas zapisywania"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:336
msgid "Progress"
msgstr "Postęp"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:337
msgid "Determines the current progress of the download"
msgstr "Określa obecny postęp pobierania"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:350
msgid "Status"
msgstr "Stan"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:351
msgid "Determines the current status of the download"
msgstr "Określa obecny stan pobierania"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:366
msgid "Current Size"
msgstr "Bieżący rozmiar"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:367
msgid "The length of the data already downloaded"
msgstr "Wielkość już pobranych danych"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:381
msgid "Total Size"
msgstr "Całkowity rozmiar"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:382
msgid "The total size of the file"
msgstr "Całkowity rozmiar pliku"

#: ../webkit/webkitdownload.cpp:534
msgid "User cancelled the download"
msgstr "Użytkownik anulował pobieranie"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:156
msgid "Context"
msgstr "Kontekst"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:157
msgid "Flags indicating the kind of target that received the event."
msgstr "Flagi wskazujące rodzaj celu, który odebrał zdarzenie."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:171
msgid "Link URI"
msgstr "Adres URI odnośnika"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:172
msgid "The URI to which the target that received the event points, if any."
msgstr ""
"Adres URI, do którego wskazuje cel, który odebrał zdarzenie, jeśli istnieje."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:185
msgid "Image URI"
msgstr "Adres URI obrazu"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:186
msgid ""
"The URI of the image that is part of the target that received the event, if "
"any."
msgstr ""
"Adres URI obrazu będącego częścią celu, który odebrał zdarzenie, jeśli "
"istnieje."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:199
msgid "Media URI"
msgstr "Adres URI multimediów"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:200
msgid ""
"The URI of the media that is part of the target that received the event, if "
"any."
msgstr ""
"Adres URI multimediów będących częścią celu, który odebrał zdarzenie, jeśli "
"istnieje."

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:221
msgid "Inner node"
msgstr "Węzeł wewnętrzny"

#: ../webkit/webkithittestresult.cpp:222
msgid "The inner DOM node associated with the hit test result."
msgstr "Wewnętrzny węzeł DOM powiązany z wynikiem testu trafienia."

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:134
#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:134 ../webkit/webkitwebframe.cpp:323
#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:176 ../webkit/webkitwebresource.cpp:126
#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2997
msgid "URI"
msgstr "Adres URI"

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:135
msgid "The URI to which the request will be made."
msgstr "Adres URI, do którego jest wysyłane żądanie."

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:148
#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:148
msgid "Message"
msgstr "Komunikat"

#: ../webkit/webkitnetworkrequest.cpp:149
msgid "The SoupMessage that backs the request."
msgstr "Komunikat Soup, który wspiera żądanie."

#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:135
msgid "The URI to which the response will be made."
msgstr "Adres URI, do którego jest wysyłana odpowiedź."

#: ../webkit/webkitnetworkresponse.cpp:149
msgid "The SoupMessage that backs the response."
msgstr "Komunikat Soup, który wspiera odpowiedź."

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:150
msgid "Protocol"
msgstr "Protokół"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:151
msgid "The protocol of the security origin"
msgstr "Protokół ośrodka bezpieczeństwa"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:164
msgid "Host"
msgstr "Komputer"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:165
msgid "The host of the security origin"
msgstr "Komputer ośrodka bezpieczeństwa"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:178
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:179
msgid "The port of the security origin"
msgstr "Port ośrodka bezpieczeństwa"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:192
msgid "Web Database Usage"
msgstr "Użycie bazy danych WWW"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:193
msgid "The cumulative size of all web databases in the security origin"
msgstr "Całkowity rozmiar wszystkich baz danych WWW w ośrodku bezpieczeństwa"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:205
msgid "Web Database Quota"
msgstr "Przydział bazy danych WWW"

#: ../webkit/webkitsecurityorigin.cpp:206
msgid "The web database quota of the security origin in bytes"
msgstr "Przydział bazy danych WWW ośrodka bezpieczeństwa w bajtach"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:264
#, c-format
msgid "A username and password are being requested by the site %s"
msgstr "Witryna %s żąda nazwy użytkownika i hasła"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:294
msgid "Server message:"
msgstr "Komunikat serwera:"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:307
msgid "Username:"
msgstr "Nazwa użytkownika:"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:309
msgid "Password:"
msgstr "Hasło:"

#: ../webkit/webkitsoupauthdialog.c:318
msgid "_Remember password"
msgstr "_Pamiętanie hasła"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:173
msgid "Security Origin"
msgstr "Ośrodek bezpieczeństwa"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:174
msgid "The security origin of the database"
msgstr "Ośrodek bezpieczeństwa bazy danych"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:187 ../webkit/webkitwebframe.cpp:309
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:188
msgid "The name of the Web Database database"
msgstr "Nazwa bazy danych WWW"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:201
msgid "Display Name"
msgstr "Wyświetlana nazwa"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:202
msgid "The display name of the Web Storage database"
msgstr "Wyświetlana nazwa bazy danych WWW"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:215
msgid "Expected Size"
msgstr "Oczekiwany rozmiar"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:216
msgid "The expected size of the Web Database database"
msgstr "Oczekiwany rozmiar bazy danych WWW"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:228
msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:229
msgid "The current size of the Web Database database"
msgstr "Bieżący rozmiar bazy danych WWW"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:241
msgid "Filename"
msgstr "Nazwa pliku"

#: ../webkit/webkitwebdatabase.cpp:242
msgid "The absolute filename of the Web Storage database"
msgstr "Bezwzględna nazwa pliku bazy danych WWW"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:310
msgid "The name of the frame"
msgstr "Nazwa ramki"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:316 ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:144
#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2983
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:317
msgid "The document title of the frame"
msgstr "Tytuł dokumentu ramki"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:324
msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
msgstr "Bieżący adres URI treści wyświetlanej w ramce"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:355
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr "Polityka poziomego paska przewijania"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:356
msgid ""
"Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
msgstr "Określa bieżącą politykę poziomego paska przewijania ramki."

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:373
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr "Polityka pionowego paska przewijania"

#: ../webkit/webkitwebframe.cpp:374
msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
msgstr "Określa bieżącą politykę pionowego paska przewijania ramki."

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:145
msgid "The title of the history item"
msgstr "Tytuł elementu historii"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:160
msgid "Alternate Title"
msgstr "Tytuł alternatywny"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:161
msgid "The alternate title of the history item"
msgstr "Alternatywny tytuł elementu historii"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:177
msgid "The URI of the history item"
msgstr "Adres URI elementu historii"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:192
#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:171
msgid "Original URI"
msgstr "Pierwotny adres URI"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:193
msgid "The original URI of the history item"
msgstr "Pierwotny adres URI elementu historii"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:208
msgid "Last visited Time"
msgstr "Czas ostatniej wizyty"

#: ../webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:209
msgid "The time at which the history item was last visited"
msgstr "Czas, kiedy element historii został ostatnio odwiedzony"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:270
msgid "Web View"
msgstr "Widok WWW"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:271
msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
msgstr "Widok WWW wyświetlający program Web Inspector"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:284
msgid "Inspected URI"
msgstr "Badany adres URI"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:285
msgid "The URI that is currently being inspected"
msgstr "Obecnie badany adres URI"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:301
msgid "Enable JavaScript profiling"
msgstr "Włączenie profilowania języka JavaScript"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:302
msgid "Profile the executed JavaScript."
msgstr "Profilowanie wykonanego skryptu JavaScript."

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:317
msgid "Enable Timeline profiling"
msgstr "Włączenie profilowania osi czasu"

#: ../webkit/webkitwebinspector.cpp:318
msgid "Profile the WebCore instrumentation."
msgstr "Profilowanie instrumentacji mechanizmu WebCore."

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:156
msgid "Reason"
msgstr "Przyczyna"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:157
msgid "The reason why this navigation is occurring"
msgstr "Przyczyna tej nawigacji"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:172
msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
msgstr "Adres URI żądany jako cel nawigacji"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:186
msgid "Button"
msgstr "Przycisk"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:187
msgid "The button used to click"
msgstr "Przycisk używany do klikania"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:202
msgid "Modifier state"
msgstr "Stan modyfikatora"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:203
msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
msgstr "Mapa bitów przedstawiająca stan klawiszy modyfikatorów"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:218
msgid "Target frame"
msgstr "Ramka docelowa"

#: ../webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:219
msgid "The target frame for the navigation"
msgstr "Ramka docelowa dla nawigacji"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:127
msgid "The uri of the resource"
msgstr "Adres URI zasobu"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:141
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:142
msgid "The MIME type of the resource"
msgstr "Typ MIME zasobu"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:156 ../webkit/webkitwebview.cpp:3132
msgid "Encoding"
msgstr "Kodowanie"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:157
msgid "The text encoding name of the resource"
msgstr "Nazwa kodowania tekstu zasobu"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:172
msgid "Frame Name"
msgstr "Nazwa ramki"

#: ../webkit/webkitwebresource.cpp:173
msgid "The frame name of the resource"
msgstr "Nazwa ramki zasobu"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:252
msgid "Default Encoding"
msgstr "Domyślne kodowanie"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:253
msgid "The default encoding used to display text."
msgstr "Domyślne kodowanie używane do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:261
msgid "Cursive Font Family"
msgstr "Rodzina czcionek pochylonych"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:262
msgid "The default Cursive font family used to display text."
msgstr "Domyślna rodzina czcionek pochylonych używana do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:270
msgid "Default Font Family"
msgstr "Domyślna rodzina czcionek"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:271
msgid "The default font family used to display text."
msgstr "Domyślna rodzina czcionek używana do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:279
msgid "Fantasy Font Family"
msgstr "Rodzina czcionek fantastycznych"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:280
msgid "The default Fantasy font family used to display text."
msgstr ""
"Domyślna rodzina czcionek fantastycznych używana do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:288
msgid "Monospace Font Family"
msgstr "Rodzina czcionek o stałej szerokości"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:289
msgid "The default font family used to display monospace text."
msgstr ""
"Domyślna rodzina czcionek o stałej szerokości używana do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:297
msgid "Sans Serif Font Family"
msgstr "Rodzina czcionek bezszeryfowych"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:298
msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
msgstr ""
"Domyślna rodzina czcionek bezszeryfowych używana do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:306
msgid "Serif Font Family"
msgstr "Rodzina czcionek szeryfowych"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:307
msgid "The default Serif font family used to display text."
msgstr "Domyślna rodzina czcionek szeryfowych używana do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:315
msgid "Default Font Size"
msgstr "Domyślny rozmiar czcionki"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:316
msgid "The default font size used to display text."
msgstr "Domyślny rozmiar czcionki używanej do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:324
msgid "Default Monospace Font Size"
msgstr "Domyślny rozmiar czcionki o stałej szerokości"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:325
msgid "The default font size used to display monospace text."
msgstr ""
"Domyślny rozmiar czcionki o stałej szerokości używanej do wyświetlania "
"tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:333
msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Minimalny rozmiar czcionki"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:334
msgid "The minimum font size used to display text."
msgstr "Minimalny rozmiar czcionki używanej do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:342
msgid "Minimum Logical Font Size"
msgstr "Minimalny rozmiar czcionki logicznej"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:343
msgid "The minimum logical font size used to display text."
msgstr "Minimalny rozmiar czcionki logicznej używanej do wyświetlania tekstu."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:362
msgid "Enforce 96 DPI"
msgstr "Wymuszanie 96 DPI"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:363
msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
msgstr "Wymuszanie rozdzielczości 96 DPI"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:371
msgid "Auto Load Images"
msgstr "Automatyczne wczytywanie obrazów"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:372
msgid "Load images automatically."
msgstr "Automatyczne wczytywanie obrazów."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:380
msgid "Auto Shrink Images"
msgstr "Automatyczne zmniejszanie obrazów"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:381
msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
msgstr "Automatyczne zmniejszanie pojedynczych obrazów, aby pasowały."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:389
msgid "Print Backgrounds"
msgstr "Drukowanie teł"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:390
msgid "Whether background images should be printed."
msgstr "Określa, czy obrazy tła powinny być drukowane."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:398
msgid "Enable Scripts"
msgstr "Włączenie skryptów"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:399
msgid "Enable embedded scripting languages."
msgstr "Włączenie osadzonych języków skryptowych."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:407
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Włączenie wtyczek"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:408
msgid "Enable embedded plugin objects."
msgstr "Włączenie osadzonych obiektów wtyczek."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:416
msgid "Resizable Text Areas"
msgstr "Zmiana rozmiaru obszarów tekstowych"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:417
msgid "Whether text areas are resizable."
msgstr "Określa, czy można zmieniać rozmiar obszarów tekstowych."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:424
msgid "User Stylesheet URI"
msgstr "Adres URI arkusza stylów użytkownika"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:425
msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
msgstr "Adres URI arkusza stylów zastosowywanego na każdej stronie."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:440
msgid "Zoom Stepping Value"
msgstr "Wartość kroku powiększenia"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:441
msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
msgstr ""
"Wartość, o jaką zmieniany jest poziom powiększenia podczas przybliżania lub "
"oddalania."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:459
msgid "Enable Developer Extras"
msgstr "Włączenie dodatków programistycznych"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:460
msgid "Enables special extensions that help developers"
msgstr "Włączenie specjalnych rozszerzeń pomagającym programistom"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:480
msgid "Enable Private Browsing"
msgstr "Włączenie przeglądania prywatnego"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:481
msgid "Enables private browsing mode"
msgstr "Włączenie trybu przeglądania prywatnego"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:496
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:497
msgid "Enables spell checking while typing"
msgstr "Włączenie sprawdzania pisowni podczas pisania"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:520
msgid "Languages to use for spell checking"
msgstr "Języki używane przy sprawdzaniu pisowni"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:521
msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
msgstr ""
"Lista języków oddzielonych przecinkami do używania przy sprawdzaniu pisowni"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:535
msgid "Enable Caret Browsing"
msgstr "Włączenie przeglądania w trybie karetki"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:536
msgid "Whether to enable accessibility enhanced keyboard navigation"
msgstr ""
"Określa, czy włączyć nawigację klawiaturą usprawnioną pod kątem dostępności"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:551
msgid "Enable HTML5 Database"
msgstr "Włączenie bazy danych HTML5"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:552
msgid "Whether to enable HTML5 database support"
msgstr "Określa, czy włączyć obsługę bazy danych HTML5"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:567
msgid "Enable HTML5 Local Storage"
msgstr "Włączenie lokalnego przechowywania danych HTML5"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:568
msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
msgstr "Określa, czy włączyć obsługę lokalnego przechowywania danych HTML5"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:582
msgid "Enable XSS Auditor"
msgstr "Włączenie audytu XSS"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:583
msgid "Whether to enable the XSS auditor"
msgstr "Określa, czy włączyć audyt XSS"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:601
msgid "Enable Spatial Navigation"
msgstr "Włączenie nawigacji przestrzennej"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:602
msgid "Whether to enable Spatial Navigation"
msgstr "Określa, czy włączyć nawigację przestrzenną"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:620
msgid "Enable Frame Flattening"
msgstr "Włączenie spłaszczania ramek"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:621
msgid "Whether to enable Frame Flattening"
msgstr "Określa, czy włączać spłaszczanie ramek"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:638
msgid "User Agent"
msgstr "Agent użytkownika"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:639
msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
msgstr "Ciąg agenta użytkownika używany przez mechanizm WebKitGTK+"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:654
msgid "JavaScript can open windows automatically"
msgstr "Automatyczne otwieranie okien przez skrypty JavaScript"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:655
msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
msgstr "Określa, czy skrypty JavaScript mogą automatycznie otwierać okna"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:669
msgid "JavaScript can access Clipboard"
msgstr "Dostęp do schowka ze skryptów JavaScript"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:670
msgid "Whether JavaScript can access Clipboard"
msgstr "Określa, czy skrypty JavaScript mogą mieć dostęp do schowka"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:686
msgid "Enable offline web application cache"
msgstr "Włączenie pamięci podręcznej aplikacji WWW w trybie offline"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:687
msgid "Whether to enable offline web application cache"
msgstr "Określa, czy włączyć pamięć podręczną aplikacji WWW w trybie offline"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:715
msgid "Editing behavior"
msgstr "Zachowanie modyfikowania"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:716
msgid "The behavior mode to use in editing mode"
msgstr "Tryb zachowania używany w trybie modyfikowania"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:732
msgid "Enable universal access from file URIs"
msgstr "Włączenie uniwersalnego dostępu z adresów URI do plików"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:733
msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
msgstr "Określa, czy włączyć uniwersalny dostęp z adresów URI do plików"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:748
msgid "Enable DOM paste"
msgstr "Włączenie wklejania DOM"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:749
msgid "Whether to enable DOM paste"
msgstr "Określa, czy włączać wklejanie DOM"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:767
msgid "Tab key cycles through elements"
msgstr "Klawisza Tab przewija przez elementy"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:768
msgid "Whether the tab key cycles through elements on the page."
msgstr "Określa, czy klawisz Tab ma przewijać przez elementy na stronie."

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:788
msgid "Enable Default Context Menu"
msgstr "Włączenie domyślnego menu kontekstowego"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:789
msgid ""
"Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context "
"menu"
msgstr ""
"Włączenie obsługi kliknięć prawym przyciskiem myszy do tworzenia domyślnego "
"menu kontekstowego"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:809
msgid "Enable Site Specific Quirks"
msgstr "Włączenie obejść dla konkretnych wirtyn"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:810
msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
msgstr "Włączenie obejść zgodności dla konkretnych witryn"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:832
msgid "Enable page cache"
msgstr "Włączenie pamięci podręcznej stron"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:833
msgid "Whether the page cache should be used"
msgstr "Określa, czy używać pamięci podręcznej stron"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:853
msgid "Auto Resize Window"
msgstr "Automatyczna zmiana rozmiaru okna"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:854
msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
msgstr "Automatyczna zmiana rozmiaru okna głównego, kiedy zażąda tego strona"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:886
msgid "Enable Java Applet"
msgstr "Włączenie apletów języka Java"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:887
msgid "Whether Java Applet support through <applet> should be enabled"
msgstr ""
"Określa, czy obsługa apletów języka Java przez znacznik <applet> powinna być "
"włączona"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:901
msgid "Enable Hyperlink Auditing"
msgstr "Włączenie audytu odnośników"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:902
msgid "Whether <a ping> should be able to send pings"
msgstr "Określa, czy znacznik <a ping> powinien móc wysyłać sygnały ping"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:910
msgid "Enable Fullscreen"
msgstr "Włączenie pełnego ekranu"

#: ../webkit/webkitwebsettings.cpp:911
msgid "Whether the Mozilla style API should be enabled."
msgstr "Określa, czy API w stylu Mozilli powinno być włączone."

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2984
msgid "Returns the @web_view's document title"
msgstr "Zwraca tytuł dokumentu @web_view"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:2998
msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
msgstr "Zwraca bieżący adres URI treści wyświetlanej przez @web_view"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3011
msgid "Copy target list"
msgstr "Lista celów kopiowania"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3012
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
msgstr "Lista celów, które obsługuje ten widok WWW dla kopiowania do schowka"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3025
msgid "Paste target list"
msgstr "Lista celów wklejania"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3026
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
msgstr "Lista celów, które obsługuje ten widok WWW dla wklejania ze schowka"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3032
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3033
msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
msgstr "Powiązana instancja WebKitWebSettings"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3046
msgid "Web Inspector"
msgstr "Web Inspector"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3047
msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
msgstr "Powiązana instancja WebKitWebInspector"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3060
msgid "Viewport Attributes"
msgstr "Atrybuty Viewport"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3061
msgid "The associated WebKitViewportAttributes instance"
msgstr "Powiązana instancja WebKitViewportAttributes"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3081
msgid "Editable"
msgstr "Modyfikowalne"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3082
msgid "Whether content can be modified by the user"
msgstr "Określa, czy treść może być modyfikowana przez użytkownika"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3088
msgid "Transparent"
msgstr "Przezroczyste"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3089
msgid "Whether content has a transparent background"
msgstr "Określa, czy treść posiada przezroczyste tło"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3102
msgid "Zoom level"
msgstr "Poziom powiększenia"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3103
msgid "The level of zoom of the content"
msgstr "Poziom powiększenia treści"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3118
msgid "Full content zoom"
msgstr "Powiększanie pełnej treści"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3119
msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
msgstr "Określa, czy pełna treść jest skalowana podczas powiększania"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3133
msgid "The default encoding of the web view"
msgstr "Domyślne kodowanie widoku WWW"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3146
msgid "Custom Encoding"
msgstr "Własne kodowanie"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3147
msgid "The custom encoding of the web view"
msgstr "Własne kodowanie widoku WWW"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3199
msgid "Icon URI"
msgstr "Adres URI ikony"

#: ../webkit/webkitwebview.cpp:3200
msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
msgstr "Adres URI ikony favicon dla #WebKitWebView."

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:56
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:61
msgid "Submit"
msgstr "Wyślij"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:66
msgid "Reset"
msgstr "Przywróć"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:71
msgid "This is a searchable index. Enter search keywords: "
msgstr ""
"To jest wyszukiwalny indeks. Proszę wprowadzić słowa kluczowe wyszukiwania: "

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:76
msgid "Choose File"
msgstr "Wybór pliku"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:81
msgid "(None)"
msgstr "(Brak)"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:86
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otwórz odnośnik w nowym _oknie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:91
msgid "_Download Linked File"
msgstr "_Pobierz plik"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:96
msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr "Skopiuj położenie o_dnośnika"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:101
msgid "Open _Image in New Window"
msgstr "Otwórz o_braz w nowym oknie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:106
msgid "Sa_ve Image As"
msgstr "Zapis_z obraz jako"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:111
msgid "Cop_y Image"
msgstr "Skopi_uj obraz"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:116
msgid "Open _Video in New Window"
msgstr "Otwórz nagranie _wideo w nowym oknie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:121
msgid "Open _Audio in New Window"
msgstr "Odtwórz nagranie _dźwiękowe w nowym oknie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:126
msgid "Cop_y Video Link Location"
msgstr "Skopiu_j położenie odnośnika nagrania wideo"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:131
msgid "Cop_y Audio Link Location"
msgstr "Skopiu_j położenie odnośnika nagrania dźwiękowego"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:136
msgid "_Toggle Media Controls"
msgstr "P_rzełącz kontrolę multimediów"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:141
msgid "Toggle Media _Loop Playback"
msgstr "Przełącz p_owtarzanie odtwarzania multimediów"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:146
msgid "Switch Video to _Fullscreen"
msgstr "Przełącz nagranie wideo na pełny _ekran"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:151
msgid "_Play"
msgstr "_Odtwórz"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:156
msgid "_Pause"
msgstr "_Wstrzymaj"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:161
msgid "_Mute"
msgstr "Wy_cisz"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:166
msgid "Open _Frame in New Window"
msgstr "Otwórz _ramkę w nowym oknie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:217
msgid "_Reload"
msgstr "_Wczytaj ponownie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:234
msgid "No Guesses Found"
msgstr "Nie odnaleziono gości"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:239
msgid "_Ignore Spelling"
msgstr "_Ignorowanie pisowni"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:244
msgid "_Learn Spelling"
msgstr "_Nauczanie pisowni"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:249
msgid "_Search the Web"
msgstr "Wy_szukaj w sieci"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:254
msgid "_Look Up in Dictionary"
msgstr "_Znajdź w słowniku"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:259
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otwórz odnośnik"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:264
msgid "Ignore _Grammar"
msgstr "Ignorowanie _gramatyki"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:269
msgid "Spelling and _Grammar"
msgstr "Pisownia i _gramatyka"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:274
msgid "_Show Spelling and Grammar"
msgstr "_Wyświetlanie pisowni i gramatyki"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:274
msgid "_Hide Spelling and Grammar"
msgstr "_Ukrywanie pisowni i gramatyki"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:279
msgid "_Check Document Now"
msgstr "_Sprawdź dokument"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:284
msgid "Check Spelling While _Typing"
msgstr "Sprawdzanie pisowni podczas pi_sania"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:289
msgid "Check _Grammar With Spelling"
msgstr "Sprawdzanie _gramatyki razem z pisownią"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:294
msgid "_Font"
msgstr "_Czcionka"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:317
msgid "_Outline"
msgstr "_Obrys"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:322
msgid "Inspect _Element"
msgstr "Zbadaj _element"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:327
msgid "No recent searches"
msgstr "Brak ostatnich wyszukiwań"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:332
msgid "Recent searches"
msgstr "Ostatnie wyszukiwania"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:337
msgid "_Clear recent searches"
msgstr "Wy_czyść ostatnie wyszukiwania"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:342
msgid "term"
msgstr "termin"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:347
msgid "definition"
msgstr "definicja"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:352
msgid "press"
msgstr "naciśnięcie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:357
msgid "select"
msgstr "wybór"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:362
msgid "activate"
msgstr "aktywacja"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:367
msgid "uncheck"
msgstr "odznaczenie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:372
msgid "check"
msgstr "zaznaczenie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:377
msgid "jump"
msgstr "skok"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:392
msgid "Missing Plug-in"
msgstr "Brak wtyczki"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:398
msgid "Plug-in Failure"
msgstr "Niepowodzenie wtyczki"

#. FIXME: If this file gets localized, this should really be localized as one string with a wildcard for the number.
#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:404
msgid " files"
msgstr " plików"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:409
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:414
#, c-format
msgctxt "Title string for images"
msgid "%s  (%dx%d pixels)"
msgstr "%s  (%dx%d pikseli)"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:426
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie..."

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:431
msgid "Live Broadcast"
msgstr "Nadawanie na żywo"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:437
msgid "audio element controller"
msgstr "kontroler elementu dźwiękowego"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:439
msgid "video element controller"
msgstr "kontroler elementu wideo"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:441
msgid "mute"
msgstr "wyciszenie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:443
msgid "unmute"
msgstr "wyłączenie wyciszenia"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:445
msgid "play"
msgstr "odtworzenie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:447
msgid "pause"
msgstr "wstrzymanie"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:449
msgid "movie time"
msgstr "czas filmu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:451
msgid "timeline slider thumb"
msgstr "miniaturka paska osi czasu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:453
msgid "back 30 seconds"
msgstr "wstecz 30 sekund"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:455
msgid "return to realtime"
msgstr "powrót do czasu rzeczywistego"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:457
msgid "elapsed time"
msgstr "czas, jaki upłynął"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:459
msgid "remaining time"
msgstr "pozostały czas"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:461
msgid "status"
msgstr "stan"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:463
msgid "fullscreen"
msgstr "pełny ekran"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:465
msgid "fast forward"
msgstr "szybkie przewijanie do przodu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:467
msgid "fast reverse"
msgstr "szybkie przewijanie do tyłu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:469
msgid "show closed captions"
msgstr "wyświetlenie zamkniętych napisów"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:471
msgid "hide closed captions"
msgstr "ukrycie zamkniętych napisów"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:480
msgid "audio element playback controls and status display"
msgstr "wyświetlanie kontrolek i stanu odtwarzania elementu dźwiękowego"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:482
msgid "video element playback controls and status display"
msgstr "wyświetlanie kontrolek i stanu odtwarzania elementu wideo"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:484
msgid "mute audio tracks"
msgstr "wyciszenie ścieżek dźwiękowych"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:486
msgid "unmute audio tracks"
msgstr "wyłączenie wyciszenia ścieżek dźwiękowych"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:488
msgid "begin playback"
msgstr "rozpoczęcie odtwarzania"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:490
msgid "pause playback"
msgstr "wstrzymanie odtwarzania"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:492
msgid "movie time scrubber"
msgstr "licznik czasu filmu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:494
msgid "movie time scrubber thumb"
msgstr "miniaturka licznika czasu filmu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:496
msgid "seek movie back 30 seconds"
msgstr "przewinięcie filmu do tyłu o 30 sekund"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:498
msgid "return streaming movie to real time"
msgstr "powrót pobieranego filmu do czasu rzeczywistego"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:500
msgid "current movie time in seconds"
msgstr "bieżący czas filmu w sekundach"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:502
msgid "number of seconds of movie remaining"
msgstr "liczba pozostałych sekund filmu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:504
msgid "current movie status"
msgstr "bieżący stan filmu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:506
msgid "seek quickly back"
msgstr "szybkie przewijanie do tyłu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:508
msgid "seek quickly forward"
msgstr "szybkie przewijanie do przodu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:510
msgid "Play movie in fullscreen mode"
msgstr "Odtwarzanie filmu w trybie pełnego ekranu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:512
msgid "start displaying closed captions"
msgstr "rozpoczęcie wyświetlania zamkniętych napisów"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:514
msgid "stop displaying closed captions"
msgstr "zatrzymanie wyświetlania zamkniętych napisów"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:523
msgid "indefinite time"
msgstr "czas nieskończony"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:553
msgid "value missing"
msgstr "brak wartości"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:589
msgid "type mismatch"
msgstr "typ się nie zgadza"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:612
msgid "pattern mismatch"
msgstr "wzór się nie zgadza"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:617
msgid "too long"
msgstr "za długo"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:622
msgid "range underflow"
msgstr "zakres jest poniżej poziomu"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:627
msgid "range overflow"
msgstr "zakres jest ponad poziomem"

#: ../../../WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:632
msgid "step mismatch"
msgstr "krok się nie zgadza"