cs.po   [plain text]


# Czech translation for webkit.
# Copyright (C) 2010 webkit's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the webkit package.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: webkit HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.webkit.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-25 15:53-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-31 13:07+0100\n"
"Last-Translator: Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ChromeClientGtk.cpp:535
msgid "Upload File"
msgstr "Nahrát soubor"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:61
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:143
msgid "Input _Methods"
msgstr "Vstupní _metody"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:78
msgid "LRM _Left-to-right mark"
msgstr "LRM - značka z_leva doprava"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:79
msgid "RLM _Right-to-left mark"
msgstr "RLM - značka zp_rava doleva"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:80
msgid "LRE Left-to-right _embedding"
msgstr "LRE - _zapouzdření zleva doprava"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:81
msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
msgstr "RLE - z_apouzdření zprava doleva"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:82
msgid "LRO Left-to-right _override"
msgstr "LRO - _přepisování zleva doprava"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:83
msgid "RLO Right-to-left o_verride"
msgstr "RLO - př_episování zprava doleva"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:84
msgid "PDF _Pop directional formatting"
msgstr "PDF - zrušení směrovaného _formátování"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:85
msgid "ZWS _Zero width space"
msgstr "ZWS - mezera _nulové šířky"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:86
msgid "ZWJ Zero width _joiner"
msgstr "ZWJ - _spojovač nulové šířky"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:87
msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
msgstr "ZWNJ - nespojovač n_ulové šířky"

#: WebKit/gtk/WebCoreSupport/ContextMenuClientGtk.cpp:109
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:138
msgid "_Insert Unicode Control Character"
msgstr "Vloži_t řídící znak Unicode"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:266
msgid "Network Request"
msgstr "Síťový požadavek"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:267
msgid "The network request for the URI that should be downloaded"
msgstr "Síťový požadavek na adresu URI, která má být stažena"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:281
msgid "Network Response"
msgstr "Síťová odpověď"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:282
msgid "The network response for the URI that should be downloaded"
msgstr "Síťová odpověď na adresu URI, která má být stažena"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:296
msgid "Destination URI"
msgstr "Cílová adresa URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:297
msgid "The destination URI where to save the file"
msgstr "Cílová adresa URI, kam soubor uložit"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:311
msgid "Suggested Filename"
msgstr "Navrhovaný název souboru"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:312
msgid "The filename suggested as default when saving"
msgstr "Výchozí název souboru při uložení"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:329
msgid "Progress"
msgstr "Průběh"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:330
msgid "Determines the current progress of the download"
msgstr "Údaj o aktuálním průběhu stahování"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:343
msgid "Status"
msgstr "Stav"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:344
msgid "Determines the current status of the download"
msgstr "Údaj o aktuálním stavu stahování"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:359
msgid "Current Size"
msgstr "Aktuální velikost"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:360
msgid "The length of the data already downloaded"
msgstr "Objem již stažených dat"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:374
msgid "Total Size"
msgstr "Celková velikost"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:375
msgid "The total size of the file"
msgstr "Celková velikost souboru"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitdownload.cpp:526
msgid "User cancelled the download"
msgstr "Stahování zrušeno uživatelem"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:248
#, c-format
msgid "A username and password are being requested by the site %s"
msgstr "Požadované uživatelské jméno a heslo, které je vyžadováno stránkou %s"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:278
msgid "Server message:"
msgstr "Zpráva serveru:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:291
msgid "Username:"
msgstr "Uživatelské jméno:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:293
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitsoupauthdialog.c:302
msgid "_Remember password"
msgstr "Za_pamatovat si heslo"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:298
msgid "Name"
msgstr "Název"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:299
msgid "The name of the frame"
msgstr "Název rámu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:305
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:146
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2318
msgid "Title"
msgstr "Nadpis"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:306
msgid "The document title of the frame"
msgstr "Nadpis dokumentu rámu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:312
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:178
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2332
msgid "URI"
msgstr "Adresa URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:313
msgid "The current URI of the contents displayed by the frame"
msgstr "Aktuální adresa URI obsahu zobrazeného v rámci"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:344
msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
msgstr "Strategie pro vodorovný posuvník"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:345
msgid ""
"Determines the current policy for the horizontal scrollbar of the frame."
msgstr "Údaj o aktuální strategii horizontálního posuvníku rámce."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:362
msgid "Vertical Scrollbar Policy"
msgstr "Strategie pro svislý posuvník"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebframe.cpp:363
msgid "Determines the current policy for the vertical scrollbar of the frame."
msgstr "Údaj o aktuální strategii vertikálního posuvníku rámce."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:147
msgid "The title of the history item"
msgstr "Nadpis položky historie"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:162
msgid "Alternate Title"
msgstr "Alternativní nadpis"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:163
msgid "The alternate title of the history item"
msgstr "Alternativní nadpis položky historie"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:179
msgid "The URI of the history item"
msgstr "Adresa URI položky historie"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:194
#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:173
msgid "Original URI"
msgstr "Původní adresa URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:195
msgid "The original URI of the history item"
msgstr "Původní adresa URI položky historie"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:210
msgid "Last visited Time"
msgstr "Čas poslední návštěvy"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebhistoryitem.cpp:211
msgid "The time at which the history item was last visited"
msgstr "Čas, kdy byla položka historie naposledy navštívena"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:268
msgid "Web View"
msgstr "Zobrazení WWW"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:269
msgid "The Web View that renders the Web Inspector itself"
msgstr "Zobrazení WWW, které vykresluje samotné Zkoumání WWW"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:282
msgid "Inspected URI"
msgstr "Zkoumaná adresa URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:283
msgid "The URI that is currently being inspected"
msgstr "Adresa URI, která je právě zkoumána"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:299
msgid "Enable JavaScript profiling"
msgstr "Povolit profilování jazyka JavaScript"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:300
msgid "Profile the executed JavaScript."
msgstr "Profilovat spuštěné skripty jazyka JavaScript."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:315
msgid "Enable Timeline profiling"
msgstr "Povolit profilování časové osy"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebinspector.cpp:316
msgid "Profile the WebCore instrumentation."
msgstr ""

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:158
msgid "Reason"
msgstr "Důvod"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:159
msgid "The reason why this navigation is occurring"
msgstr "Důvod, proč se objevila tato navigace"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:174
msgid "The URI that was requested as the target for the navigation"
msgstr "Adresa URI, která byla požadována jako cíl navigace"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:188
msgid "Button"
msgstr "Tlačítko"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:189
msgid "The button used to click"
msgstr "Tlačítko používané ke klepnutí"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:204
msgid "Modifier state"
msgstr "Stav modifikátoru"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:205
msgid "A bitmask representing the state of the modifier keys"
msgstr "Bitová maska reprezentující stav modifikátorových kláves"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:220
msgid "Target frame"
msgstr "Cílový rám"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebnavigationaction.cpp:221
msgid "The target frame for the navigation"
msgstr "Cílový rám navigace"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:237
msgid "Default Encoding"
msgstr "Výchozí kódování"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:238
msgid "The default encoding used to display text."
msgstr "Výchozí kódování textu použité k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:246
msgid "Cursive Font Family"
msgstr "Rodina písma kurzíva"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:247
msgid "The default Cursive font family used to display text."
msgstr "Výchozí písmo z rodiny kurzíva použité k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:255
msgid "Default Font Family"
msgstr "Výchozí rodina písma"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:256
msgid "The default font family used to display text."
msgstr "Výchozí rodina písma použitého k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:264
msgid "Fantasy Font Family"
msgstr "Rodina písma Fantasy"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:265
msgid "The default Fantasy font family used to display text."
msgstr "Výchozí rodina písma Fantasy použitého k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:273
msgid "Monospace Font Family"
msgstr "Rodina písma s pevnou šířkou"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:274
msgid "The default font family used to display monospace text."
msgstr "Výchozí rodina písma použitého k zobrazení textu s pevnou šířkou."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:282
msgid "Sans Serif Font Family"
msgstr "Rodina písem Sans Serif"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:283
msgid "The default Sans Serif font family used to display text."
msgstr "Výchozí písmo z rodiny Sans Serif použité k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:291
msgid "Serif Font Family"
msgstr "Rodina písma Sans Serif"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:292
msgid "The default Serif font family used to display text."
msgstr "Výchozí písmo z rodiny Serif použité k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:300
msgid "Default Font Size"
msgstr "Výchozí velikost písma"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:301
msgid "The default font size used to display text."
msgstr "Výchozí velikost písma použitá k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:309
msgid "Default Monospace Font Size"
msgstr "Výchozí velikost písma s pevnou šířkou"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:310
msgid "The default font size used to display monospace text."
msgstr "Výchozí velikost písma použitá k zobrazení textu s pevnou šířkou."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:318
msgid "Minimum Font Size"
msgstr "Minimální velikost písma"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:319
msgid "The minimum font size used to display text."
msgstr "Minimální velikost písma použitá k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:327
msgid "Minimum Logical Font Size"
msgstr "Minimální logická velikost písma"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:328
msgid "The minimum logical font size used to display text."
msgstr "Minimální logická velikost písma použítá k zobrazení textu."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:347
msgid "Enforce 96 DPI"
msgstr "Vynutit 96 DPI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:348
msgid "Enforce a resolution of 96 DPI"
msgstr "Vynutit rozlišení 96 DPI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:356
msgid "Auto Load Images"
msgstr "Obrázky automaticky"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:357
msgid "Load images automatically."
msgstr "Automatický načíst obrázky."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:365
msgid "Auto Shrink Images"
msgstr "Zmenšovat obrázky"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:366
msgid "Automatically shrink standalone images to fit."
msgstr ""
"Automaticky zmenšovat samostatně zobrazené obrázky tak, aby se vešly na "
"obrazovku."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:374
msgid "Print Backgrounds"
msgstr "Tisknout pozadí"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:375
msgid "Whether background images should be printed."
msgstr "Zda mají být tisknuty obrázky na pozadí."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:383
msgid "Enable Scripts"
msgstr "Povolit skripty"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:384
msgid "Enable embedded scripting languages."
msgstr "Povolit vložené skriptovací jazyky."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:392
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Povolit zásuvné moduly"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:393
msgid "Enable embedded plugin objects."
msgstr "Povolit vložené objekty zásuvných modulů."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:401
msgid "Resizable Text Areas"
msgstr "Měnitelná velikost textového pole"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:402
msgid "Whether text areas are resizable."
msgstr "Jestli je možno měnit velikost textového pole."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:409
msgid "User Stylesheet URI"
msgstr "Cesta k předpisu vzhledu uživatele"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:410
msgid "The URI of a stylesheet that is applied to every page."
msgstr ""
"Adresa URI, kde se nachází předpis vzhledu, který bude aplikován na každou "
"stránku."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:425
msgid "Zoom Stepping Value"
msgstr "Hodnota kroků změn velikosti"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:426
msgid "The value by which the zoom level is changed when zooming in or out."
msgstr "Hodnota změn velikosti jednotlivých kroků při zmenšování a zvětšování."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:444
msgid "Enable Developer Extras"
msgstr "Povolit rozšíření pro vývojáře"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:445
msgid "Enables special extensions that help developers"
msgstr "Povolit zvláštní rozšíření pomáhající vývojářům"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:465
msgid "Enable Private Browsing"
msgstr "Povolit soukromé prohlížení"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:466
msgid "Enables private browsing mode"
msgstr "Povolit režim soukromého prohlížení stránek"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:481
msgid "Enable Spell Checking"
msgstr "Povolit kontrolu pravopisu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:482
msgid "Enables spell checking while typing"
msgstr "Povolit kontrolu pravopisu při psaní"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:505
msgid "Languages to use for spell checking"
msgstr "Jazyk, který použít ke kontrole pravopisu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:506
msgid "Comma separated list of languages to use for spell checking"
msgstr "Seznam jazyků použitých ke kontrole pravopisu, oddělený čárkami"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:520
msgid "Enable Caret Browsing"
msgstr "Povolit prohlížení s kurzorem"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:521
msgid "Whether to enable accessibility enhanced keyboard navigation"
msgstr "Jestli povolit zpřístupnění pomocí navigace klávesnicí"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:536
msgid "Enable HTML5 Database"
msgstr "Povolit databázi HTML5"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:537
msgid "Whether to enable HTML5 database support"
msgstr "Jeslti povolit podporu pro databázi HTML5"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:552
msgid "Enable HTML5 Local Storage"
msgstr "Povolit místní úložiště HTML5"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:553
msgid "Whether to enable HTML5 Local Storage support"
msgstr "Jestli má být povolena podpora místního úložiště HTML5"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:567
msgid "Enable XSS Auditor"
msgstr "Povolit revizi XSS"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:568
msgid "Whether to enable teh XSS auditor"
msgstr "Jestli povolit revizi XSS"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:586
msgid "User Agent"
msgstr "Identifikace prohlížeče"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:587
msgid "The User-Agent string used by WebKitGtk"
msgstr "Řetězec identifikace prohlížeče (User agent), který WebKitGtk použije"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:602
msgid "JavaScript can open windows automatically"
msgstr "JavaScript smí automaticky otevírat okna"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:603
msgid "Whether JavaScript can open windows automatically"
msgstr "Jestli smí JavaScript automaticky otevírat okna"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:618
msgid "Enable offline web application cache"
msgstr "Povolit ukládání stránek do vyrovnávací paměti"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:619
msgid "Whether to enable offline web application cache"
msgstr "Povolit ukládání stránek do vyrovnávací paměti k použití při odpojení"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:646
msgid "Editing behavior"
msgstr "Chování při úpravách"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:647
msgid "The behavior mode to use in editing mode"
msgstr "Režim chování v režimu úprav"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:663
msgid "Enable universal access from file URIs"
msgstr "Povolit univerzální přístup ze souboru s URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:664
msgid "Whether to allow universal access from file URIs"
msgstr "Povolit univerzální přístup ze souboru s adresami URI"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:679
msgid "Enable DOM paste"
msgstr "Povolit vkládání DOM"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:680
msgid "Whether to enable DOM paste"
msgstr "Jestli povolit vkládání DOM"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:698
msgid "Tab key cycles through elements"
msgstr "Tabulátor cyklicky prochází prvky"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:699
msgid "Whether the tab key cycles through elements on the page."
msgstr "Jestli klávesa tabulátoru prochází cyklicky prvky stránky."

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:719
msgid "Enable Default Context Menu"
msgstr "Povolit výchozí kontextovou nabídku"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:720
msgid ""
"Enables the handling of right-clicks for the creation of the default context "
"menu"
msgstr ""
"Poboluje správu tvorby výchozí kontextové nabídky při klepnutí pravým "
"tlačítkem"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:740
#, fuzzy
msgid "Enable Site Specific Quirks"
msgstr "Povolit řešení kompatibility"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:741
msgid "Enables the site-specific compatibility workarounds"
msgstr "Povolit řešení komapatibility specifických stránek"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:763
msgid "Enable page cache"
msgstr "Povolit vyrovnávací paměť stránky"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:764
msgid "Whether the page cache should be used"
msgstr "Jestli použít vyrovnávací paměť pro stránky"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:784
msgid "Auto Resize Window"
msgstr "Automatická změna velikosti okna"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:785
msgid "Automatically resize the toplevel window when a page requests it"
msgstr "Automaticky změnit velikost okna, pokud o to stránka požádá"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:817
msgid "Enable Java Applet"
msgstr "Povolit applet jazyka Java"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebsettings.cpp:818
msgid "Whether Java Applet support through <applet> should be enabled"
msgstr "Jestli má být povolena podpora jazyka JavaScript skrze značku <applet>"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2319
msgid "Returns the @web_view's document title"
msgstr "Vrací název dokumentu @web_view"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2333
msgid "Returns the current URI of the contents displayed by the @web_view"
msgstr "Vrací aktuální adresu URI obsahu zobrazeného pomocí @web_view"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2346
msgid "Copy target list"
msgstr "Seznam cílů kopírování"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2347
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard copying"
msgstr ""
"Seznam cílů, které zobrazení stránky podporuje pro operace kopírování pomocí "
"schránky"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2360
msgid "Paste target list"
msgstr "Seznam cílů vkládání"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2361
msgid "The list of targets this web view supports for clipboard pasting"
msgstr ""
"Seznam cílů, které zobrazení stránky podporuje pro operace vkládání pomocí "
"schránky"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2367
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2368
msgid "An associated WebKitWebSettings instance"
msgstr "Asociovaná instance WebKitWebSettings"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2381
msgid "Web Inspector"
msgstr "Zkoumání WWW"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2382
msgid "The associated WebKitWebInspector instance"
msgstr "Asociovaná instance WebKitWebInspector"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2402
msgid "Editable"
msgstr "Upravitelné"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2403
msgid "Whether content can be modified by the user"
msgstr "Jestli uživatel může upravovat obsah"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2409
msgid "Transparent"
msgstr "Průhledné"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2410
msgid "Whether content has a transparent background"
msgstr "Jestli má obsah průhledné pozadí"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2423
msgid "Zoom level"
msgstr "Úroveň zvětšení"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2424
msgid "The level of zoom of the content"
msgstr "Úroveň zvětšení obsahu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2439
msgid "Full content zoom"
msgstr "Změna velikosti celého obsahu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2440
msgid "Whether the full content is scaled when zooming"
msgstr "Jestli má být prováděna změna velikosti celého obsahu"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2453
msgid "Encoding"
msgstr "Kódování"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2454
msgid "The default encoding of the web view"
msgstr "Výchozí kódování zobrazení WWW"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2467
msgid "Custom Encoding"
msgstr "Vlastní kódování"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2468
msgid "The custom encoding of the web view"
msgstr "Vlastní kódování zobrazení WWW"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2520
msgid "Icon URI"
msgstr "Adresa URI ikony"

#: WebKit/gtk/webkit/webkitwebview.cpp:2521
msgid "The URI for the favicon for the #WebKitWebView."
msgstr "Adresa URI ikony stránky pro #WebKitWebView."

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:55
#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:60
msgid "Submit"
msgstr "Potvrdit"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:65
msgid "Reset"
msgstr "Reset"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:70
msgid "This is a searchable index. Enter search keywords: "
msgstr "Tento seznam lze prohledávat. Zadejte klíčová slova hledání:"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:75
msgid "Choose File"
msgstr "Vybrat soubor"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:80
msgid "(None)"
msgstr "(Nic)"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:85
msgid "Open Link in New _Window"
msgstr "Otevřít odkaz v novém _okně"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:90
msgid "_Download Linked File"
msgstr "_Uložit odkazovaný soubor"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:95
msgid "Copy Link Loc_ation"
msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:100
msgid "Open _Image in New Window"
msgstr "Otevřít o_brázek v novém okně"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:105
msgid "Sa_ve Image As"
msgstr "_Uložit obrázek jako"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:110
msgid "Cop_y Image"
msgstr "Ko_pírovat obrázek"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:115
msgid "Open _Frame in New Window"
msgstr "Otevřít _rám v novém okně"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:166
msgid "_Reload"
msgstr "_Obnovit"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:183
msgid "No Guesses Found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné návrhy"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:188
msgid "_Ignore Spelling"
msgstr "_Ignorovat kontrolu pravopisu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:193
msgid "_Learn Spelling"
msgstr "_Učit se kontrolu pravopisu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:198
msgid "_Search the Web"
msgstr "_Vyhledat na WWW"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:203
msgid "_Look Up in Dictionary"
msgstr "Vyh_ledat ve slovníku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:208
msgid "_Open Link"
msgstr "_Otevřít odkaz"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:213
msgid "Ignore _Grammar"
msgstr "Ignorovat _gramatiku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:218
msgid "Spelling and _Grammar"
msgstr "Kontrola pravopisu a _gramatiky"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
msgid "_Show Spelling and Grammar"
msgstr "_Zobrazit kontrolu pravopisu a gramatiky"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:223
msgid "_Hide Spelling and Grammar"
msgstr "_Skrýt kontrolu pravopisu a gramatiky"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:228
msgid "_Check Document Now"
msgstr "_Zkontrolovat dokument"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:233
msgid "Check Spelling While _Typing"
msgstr "_Kontrola pravopisu během psaní"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:238
msgid "Check _Grammar With Spelling"
msgstr "Kontrolovat _gramatiku pomocí pravopisu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:243
msgid "_Font"
msgstr "_Písmo"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:266
msgid "_Outline"
msgstr "K_ontury"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:271
msgid "Inspect _Element"
msgstr "Zkoumat _prvek"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:276
msgid "No recent searches"
msgstr "Žádná nedávná hledání"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:281
msgid "Recent searches"
msgstr "Nedávná hledání"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:286
msgid "_Clear recent searches"
msgstr "_Vymazat nedávná hledání"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:291
msgid "term"
msgstr "výraz"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:296
msgid "definition"
msgstr "definice"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:301
msgid "press"
msgstr "stisknutí"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:306
msgid "select"
msgstr "výběr"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:311
msgid "activate"
msgstr "aktivovat"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:316
msgid "uncheck"
msgstr "zrušení výběru"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:321
msgid "check"
msgstr "kontrola"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:326
msgid "jump"
msgstr "přeskočit"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:342
msgid " files"
msgstr " soubory"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:347
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:364
msgid "Loading..."
msgstr "Načítá se…"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:369
msgid "Live Broadcast"
msgstr "Živý přenos"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:375
msgid "audio element controller"
msgstr "ovladač prvku zvuku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:377
msgid "video element controller"
msgstr "ovladač prvku videa"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:379
msgid "mute"
msgstr "ztlumení"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:381
msgid "unmute"
msgstr "zrušit ztlumení"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:383
msgid "play"
msgstr "přehrát"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:385
msgid "pause"
msgstr "pozastavit"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:387
msgid "movie time"
msgstr "čas videa"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:389
msgid "timeline slider thumb"
msgstr ""

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:391
msgid "back 30 seconds"
msgstr "zpět 30 sekund"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:393
msgid "return to realtime"
msgstr "vrátit se do reálného času"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:395
msgid "elapsed time"
msgstr "uplynulý čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:397
msgid "remaining time"
msgstr "zbývající čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:399
msgid "status"
msgstr "stav"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:401
msgid "fullscreen"
msgstr "celá obrazovka"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:403
msgid "fast forward"
msgstr "rychle vpřed"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:405
msgid "fast reverse"
msgstr "rychle zpět"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:407
msgid "show closed captions"
msgstr ""

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:409
msgid "hide closed captions"
msgstr ""

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:418
msgid "audio element playback controls and status display"
msgstr "zobrazení ovládacích prvků a stavu prvku zvuku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:420
msgid "video element playback controls and status display"
msgstr "zobrazení ovládacích prvků a stavu prvku videa"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:422
msgid "mute audio tracks"
msgstr "ztlumit hudební stopy"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:424
msgid "unmute audio tracks"
msgstr "zrušit ztlumení hudebních stop"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:426
msgid "begin playback"
msgstr "začít přehrávání"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:428
msgid "pause playback"
msgstr "pozastavit přehrávání"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:430
msgid "movie time scrubber"
msgstr ""

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:432
msgid "movie time scrubber thumb"
msgstr ""

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:434
msgid "seek movie back 30 seconds"
msgstr "přeskočit ve videu 30 sekund zpět"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:436
msgid "return streaming movie to real time"
msgstr "vrátit se v promítání videa do reálného šasu"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:438
msgid "current movie time in seconds"
msgstr "čas aktuálního videa v sekundách"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:440
msgid "number of seconds of movie remaining"
msgstr "počet zbývajících vteřin videa"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:442
msgid "current movie status"
msgstr "aktuální stav videa"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:444
msgid "seek quickly back"
msgstr "rychlý přechod zpět"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:446
msgid "seek quickly forward"
msgstr "rychlý přechod vpřed"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:448
msgid "Play movie in fullscreen mode"
msgstr "Přehrát video na celou obrazovku"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:450
msgid "start displaying closed captions"
msgstr ""

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:452
msgid "stop displaying closed captions"
msgstr ""

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:461
msgid "indefinite time"
msgstr "Nejasný čas"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:491
msgid "value missing"
msgstr "chybějící hodnota"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:497
msgid "type mismatch"
msgstr "typ nesouhlasí"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:502
msgid "pattern mismatch"
msgstr "vzor nesouhlasí"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:507
msgid "too long"
msgstr "příliš dlouhé"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:512
msgid "range underflow"
msgstr "nedostatečně velký rozsah"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:517
msgid "range overflow"
msgstr "příliš velký rozsah"

#: WebCore/platform/gtk/LocalizedStringsGtk.cpp:522
#, fuzzy
msgid "step mismatch"
msgstr "krok nesouhlasí"