Asia_Brunei.gpx   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0">
<trk>
	<name>UTC +8 (all year) BNT</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="115.147018433" lat="4.91583280131"></trkpt>
		<trkpt lon="115.155944824" lat="4.89257232306"></trkpt>
		<trkpt lon="115.148391724" lat="4.87957346818"></trkpt>
		<trkpt lon="115.151138306" lat="4.86999520345"></trkpt>
		<trkpt lon="115.165557861" lat="4.87136353534"></trkpt>
		<trkpt lon="115.180664062" lat="4.86589019107"></trkpt>
		<trkpt lon="115.178604126" lat="4.85357500378"></trkpt>
		<trkpt lon="115.204696655" lat="4.82483869363"></trkpt>
		<trkpt lon="115.225982666" lat="4.80841739828"></trkpt>
		<trkpt lon="115.233535767" lat="4.79952236458"></trkpt>
		<trkpt lon="115.230102539" lat="4.75641402413"></trkpt>
		<trkpt lon="115.254821777" lat="4.72904224693"></trkpt>
		<trkpt lon="115.247955322" lat="4.70988135886"></trkpt>
		<trkpt lon="115.243148804" lat="4.70372238976"></trkpt>
		<trkpt lon="115.242462158" lat="4.69482600491"></trkpt>
		<trkpt lon="115.25894165" lat="4.68798255473"></trkpt>
		<trkpt lon="115.26512146" lat="4.67361109131"></trkpt>
		<trkpt lon="115.261001587" lat="4.66608306422"></trkpt>
		<trkpt lon="115.254821777" lat="4.65513306257"></trkpt>
		<trkpt lon="115.281600952" lat="4.63254814643"></trkpt>
		<trkpt lon="115.286407471" lat="4.60585595211"></trkpt>
		<trkpt lon="115.281600952" lat="4.59216725836"></trkpt>
		<trkpt lon="115.283660889" lat="4.57710939187"></trkpt>
		<trkpt lon="115.274734497" lat="4.56821141268"></trkpt>
		<trkpt lon="115.26512146" lat="4.55109960411"></trkpt>
		<trkpt lon="115.269241333" lat="4.53809435744"></trkpt>
		<trkpt lon="115.266494751" lat="4.5107141257"></trkpt>
		<trkpt lon="115.272674561" lat="4.50455343108"></trkpt>
		<trkpt lon="115.270614624" lat="4.48949373578"></trkpt>
		<trkpt lon="115.278167725" lat="4.46895728696"></trkpt>
		<trkpt lon="115.271987915" lat="4.44773568548"></trkpt>
		<trkpt lon="115.273361206" lat="4.43609777329"></trkpt>
		<trkpt lon="115.28503418" lat="4.42103667359"></trkpt>
		<trkpt lon="115.305633545" lat="4.39502132644"></trkpt>
		<trkpt lon="115.33241272" lat="4.38064403422"></trkpt>
		<trkpt lon="115.344085693" lat="4.3546272797"></trkpt>
		<trkpt lon="115.358505249" lat="4.33956453661"></trkpt>
		<trkpt lon="115.352325439" lat="4.3238168021"></trkpt>
		<trkpt lon="115.329666138" lat="4.30053694326"></trkpt>
		<trkpt lon="115.320739746" lat="4.29916751761"></trkpt>
		<trkpt lon="115.297393799" lat="4.32107803222"></trkpt>
		<trkpt lon="115.291213989" lat="4.33477178256"></trkpt>
		<trkpt lon="115.282974243" lat="4.33887985933"></trkpt>
		<trkpt lon="115.27130127" lat="4.34641127533"></trkpt>
		<trkpt lon="115.267181396" lat="4.34435726024"></trkpt>
		<trkpt lon="115.260314941" lat="4.33956453661"></trkpt>
		<trkpt lon="115.247955322" lat="4.33956453661"></trkpt>
		<trkpt lon="115.244522095" lat="4.35188862154"></trkpt>
		<trkpt lon="115.245895386" lat="4.3573659279"></trkpt>
		<trkpt lon="115.238342285" lat="4.36900507138"></trkpt>
		<trkpt lon="115.23147583" lat="4.366951118"></trkpt>
		<trkpt lon="115.216369629" lat="4.36010456612"></trkpt>
		<trkpt lon="115.202636719" lat="4.36215853824"></trkpt>
		<trkpt lon="115.184783936" lat="4.37105901914"></trkpt>
		<trkpt lon="115.173797607" lat="4.36832042088"></trkpt>
		<trkpt lon="115.161437988" lat="4.37516689777"></trkpt>
		<trkpt lon="115.153198242" lat="4.38201331207"></trkpt>
		<trkpt lon="115.140151978" lat="4.37995939435"></trkpt>
		<trkpt lon="115.127105713" lat="4.37174366714"></trkpt>
		<trkpt lon="115.111312866" lat="4.37174366714"></trkpt>
		<trkpt lon="115.091400146" lat="4.38885966367"></trkpt>
		<trkpt lon="115.099639893" lat="4.40186755867"></trkpt>
		<trkpt lon="115.099639893" lat="4.42103667359"></trkpt>
		<trkpt lon="115.092086792" lat="4.43472859509"></trkpt>
		<trkpt lon="115.096893311" lat="4.46758816989"></trkpt>
		<trkpt lon="115.092773438" lat="4.49086281184"></trkpt>
		<trkpt lon="115.081100464" lat="4.50729152402"></trkpt>
		<trkpt lon="115.079040527" lat="4.51687476806"></trkpt>
		<trkpt lon="115.085906982" lat="4.5278268919"></trkpt>
		<trkpt lon="115.080413818" lat="4.54014783304"></trkpt>
		<trkpt lon="115.074920654" lat="4.54493925336"></trkpt>
		<trkpt lon="115.072860718" lat="4.57231818604"></trkpt>
		<trkpt lon="115.046768188" lat="4.61201577839"></trkpt>
		<trkpt lon="115.042648315" lat="4.63323254844"></trkpt>
		<trkpt lon="115.048141479" lat="4.64828922497"></trkpt>
		<trkpt lon="115.040588379" lat="4.66129245949"></trkpt>
		<trkpt lon="115.046768188" lat="4.66813617053"></trkpt>
		<trkpt lon="115.032348633" lat="4.70098505267"></trkpt>
		<trkpt lon="115.037155151" lat="4.7105656854"></trkpt>
		<trkpt lon="115.036468506" lat="4.72151481829"></trkpt>
		<trkpt lon="115.041275024" lat="4.72630500961"></trkpt>
		<trkpt lon="115.038528442" lat="4.73725389396"></trkpt>
		<trkpt lon="115.030975342" lat="4.73930679048"></trkpt>
		<trkpt lon="115.025482178" lat="4.73588529289"></trkpt>
		<trkpt lon="115.025482178" lat="4.74751831558"></trkpt>
		<trkpt lon="115.027542114" lat="4.76257252428"></trkpt>
		<trkpt lon="115.033721924" lat="4.77146803823"></trkpt>
		<trkpt lon="115.047454834" lat="4.78104769356"></trkpt>
		<trkpt lon="115.052947998" lat="4.78241620482"></trkpt>
		<trkpt lon="115.053634644" lat="4.79267995205"></trkpt>
		<trkpt lon="115.048828125" lat="4.79883812641"></trkpt>
		<trkpt lon="115.039215088" lat="4.79678540779"></trkpt>
		<trkpt lon="115.033035278" lat="4.80157507496"></trkpt>
		<trkpt lon="115.031661987" lat="4.82483869363"></trkpt>
		<trkpt lon="115.039215088" lat="4.83441759921"></trkpt>
		<trkpt lon="115.045394897" lat="4.87752099438"></trkpt>
		<trkpt lon="115.030288696" lat="4.88162593571"></trkpt>
		<trkpt lon="115.029602051" lat="4.89188817909"></trkpt>
		<trkpt lon="115.021362305" lat="4.90283439863"></trkpt>
		<trkpt lon="115.013809204" lat="4.90078199612"></trkpt>
		<trkpt lon="114.982910156" lat="4.87067936974"></trkpt>
		<trkpt lon="114.986343384" lat="4.85836427002"></trkpt>
		<trkpt lon="114.980163574" lat="4.85083826495"></trkpt>
		<trkpt lon="114.981536865" lat="4.83852280301"></trkpt>
		<trkpt lon="114.965744019" lat="4.81389120745"></trkpt>
		<trkpt lon="114.93347168" lat="4.81594387454"></trkpt>
		<trkpt lon="114.916305542" lat="4.81252275929"></trkpt>
		<trkpt lon="114.910125732" lat="4.81799653543"></trkpt>
		<trkpt lon="114.887466431" lat="4.81799653543"></trkpt>
		<trkpt lon="114.844894409" lat="4.79541692529"></trkpt>
		<trkpt lon="114.823608398" lat="4.74888689359"></trkpt>
		<trkpt lon="114.813995361" lat="4.7447811514"></trkpt>
		<trkpt lon="114.806442261" lat="4.74683402555"></trkpt>
		<trkpt lon="114.780349731" lat="4.73314808262"></trkpt>
		<trkpt lon="114.770736694" lat="4.73041086153"></trkpt>
		<trkpt lon="114.778289795" lat="4.71261866096"></trkpt>
		<trkpt lon="114.774169922" lat="4.69482600491"></trkpt>
		<trkpt lon="114.787216187" lat="4.67703289508"></trkpt>
		<trkpt lon="114.794082642" lat="4.67977032606"></trkpt>
		<trkpt lon="114.795455933" lat="4.67497981482"></trkpt>
		<trkpt lon="114.795455933" lat="4.64418289051"></trkpt>
		<trkpt lon="114.802322388" lat="4.61270020023"></trkpt>
		<trkpt lon="114.800949097" lat="4.60038050618"></trkpt>
		<trkpt lon="114.809188843" lat="4.59285169929"></trkpt>
		<trkpt lon="114.813995361" lat="4.50386890623"></trkpt>
		<trkpt lon="114.815368652" lat="4.46005798032"></trkpt>
		<trkpt lon="114.83253479" lat="4.42172127568"></trkpt>
		<trkpt lon="114.858627319" lat="4.41966746751"></trkpt>
		<trkpt lon="114.875793457" lat="4.42582887493"></trkpt>
		<trkpt lon="114.879226685" lat="4.42377507815"></trkpt>
		<trkpt lon="114.880599976" lat="4.40049831726"></trkpt>
		<trkpt lon="114.873733521" lat="4.39159818674"></trkpt>
		<trkpt lon="114.874420166" lat="4.36558181262"></trkpt>
		<trkpt lon="114.86618042" lat="4.34161856475"></trkpt>
		<trkpt lon="114.835968018" lat="4.29437450846"></trkpt>
		<trkpt lon="114.808502197" lat="4.26013785522"></trkpt>
		<trkpt lon="114.81262207" lat="4.24918180373"></trkpt>
		<trkpt lon="114.830474854" lat="4.26013785522"></trkpt>
		<trkpt lon="114.849014282" lat="4.27520217112"></trkpt>
		<trkpt lon="114.851074219" lat="4.27246322658"></trkpt>
		<trkpt lon="114.818115234" lat="4.21014960805"></trkpt>
		<trkpt lon="114.808502197" lat="4.1985080471"></trkpt>
		<trkpt lon="114.79133606" lat="4.16906097187"></trkpt>
		<trkpt lon="114.792709351" lat="4.15878847638"></trkpt>
		<trkpt lon="114.804382324" lat="4.15810363859"></trkpt>
		<trkpt lon="114.788589478" lat="4.12523072626"></trkpt>
		<trkpt lon="114.773483276" lat="4.12180638614"></trkpt>
		<trkpt lon="114.769363403" lat="4.10947863969"></trkpt>
		<trkpt lon="114.750137329" lat="4.09441113528"></trkpt>
		<trkpt lon="114.719924927" lat="4.04920692432"></trkpt>
		<trkpt lon="114.689712524" lat="4.02591891944"></trkpt>
		<trkpt lon="114.675979614" lat="4.02591891944"></trkpt>
		<trkpt lon="114.673233032" lat="4.02112424737"></trkpt>
		<trkpt lon="114.663619995" lat="4.01906937928"></trkpt>
		<trkpt lon="114.646453857" lat="4.00742502902"></trkpt>
		<trkpt lon="114.63684082" lat="4.00879496119"></trkpt>
		<trkpt lon="114.614181519" lat="4.00400018854"></trkpt>
		<trkpt lon="114.610061646" lat="4.00742502902"></trkpt>
		<trkpt lon="114.620361328" lat="4.02180920225"></trkpt>
		<trkpt lon="114.625854492" lat="4.0375630054"></trkpt>
		<trkpt lon="114.601821899" lat="4.0533165028"></trkpt>
		<trkpt lon="114.586715698" lat="4.05194664563"></trkpt>
		<trkpt lon="114.581222534" lat="4.0553712842"></trkpt>
		<trkpt lon="114.578475952" lat="4.06359035756"></trkpt>
		<trkpt lon="114.56199646" lat="4.08276786936"></trkpt>
		<trkpt lon="114.553070068" lat="4.08550747656"></trkpt>
		<trkpt lon="114.55581665" lat="4.09920537205"></trkpt>
		<trkpt lon="114.543457031" lat="4.11153327735"></trkpt>
		<trkpt lon="114.544830322" lat="4.12797018773"></trkpt>
		<trkpt lon="114.51461792" lat="4.14851584698"></trkpt>
		<trkpt lon="114.498138428" lat="4.14714615296"></trkpt>
		<trkpt lon="114.483032227" lat="4.1704306278"></trkpt>
		<trkpt lon="114.472732544" lat="4.19987765153"></trkpt>
		<trkpt lon="114.46105957" lat="4.21631271692"></trkpt>
		<trkpt lon="114.456939697" lat="4.23754082848"></trkpt>
		<trkpt lon="114.454193115" lat="4.26835479144"></trkpt>
		<trkpt lon="114.443206787" lat="4.28068003082"></trkpt>
		<trkpt lon="114.432907104" lat="4.27794110587"></trkpt>
		<trkpt lon="114.425354004" lat="4.27040901176"></trkpt>
		<trkpt lon="114.41986084" lat="4.2532903413"></trkpt>
		<trkpt lon="114.410247803" lat="4.25465984896"></trkpt>
		<trkpt lon="114.402694702" lat="4.26356158932"></trkpt>
		<trkpt lon="114.371795654" lat="4.26698530817"></trkpt>
		<trkpt lon="114.360809326" lat="4.25876835731"></trkpt>
		<trkpt lon="114.324417114" lat="4.25945310657"></trkpt>
		<trkpt lon="114.31892395" lat="4.27314796363"></trkpt>
		<trkpt lon="114.323043823" lat="4.30806874032"></trkpt>
		<trkpt lon="114.331283569" lat="4.3313483682"></trkpt>
		<trkpt lon="114.331970215" lat="4.34709594579"></trkpt>
		<trkpt lon="114.307250977" lat="4.36215853824"></trkpt>
		<trkpt lon="114.314117432" lat="4.38954429538"></trkpt>
		<trkpt lon="114.300384521" lat="4.42993645139"></trkpt>
		<trkpt lon="114.280471802" lat="4.45595057165"></trkpt>
		<trkpt lon="114.277038574" lat="4.46827272874"></trkpt>
		<trkpt lon="114.258499146" lat="4.50729152402"></trkpt>
		<trkpt lon="114.209060669" lat="4.5353563809"></trkpt>
		<trkpt lon="114.197387695" lat="4.53330289168"></trkpt>
		<trkpt lon="114.19052124" lat="4.54493925336"></trkpt>
		<trkpt lon="114.159622192" lat="4.57505602187"></trkpt>
		<trkpt lon="114.139022827" lat="4.57505602187"></trkpt>
		<trkpt lon="114.126663208" lat="4.57916275598"></trkpt>
		<trkpt lon="114.098510742" lat="4.57984720937"></trkpt>
		<trkpt lon="114.07585144" lat="4.58326946651"></trkpt>
		<trkpt lon="114.069671631" lat="4.5983272031"></trkpt>
		<trkpt lon="114.098510742" lat="4.6914042882"></trkpt>
		<trkpt lon="114.411621094" lat="4.76804670034"></trkpt>
		<trkpt lon="114.702758789" lat="4.97603261138"></trkpt>
		<trkpt lon="114.944458008" lat="5.12377229995"></trkpt>
		<trkpt lon="115.158691406" lat="5.09094417503"></trkpt>
		<trkpt lon="115.13671875" lat="5.02801892742"></trkpt>
		<trkpt lon="115.139465332" lat="4.97603261138"></trkpt>
		<trkpt lon="115.114746094" lat="4.96508759902"></trkpt>
		<trkpt lon="115.147018433" lat="4.91583280131"></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
</gpx>