America_Monterrey.gpx   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0">
<trk>
	<name>UTC -6 CST Mexico</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="-86.1108398438" lat="21.6165793367"></trkpt>
		<trkpt lon="-85.8911132812" lat="20.6636260542"></trkpt>
		<trkpt lon="-87.4346923828" lat="18.4665837676"></trkpt>
		<trkpt lon="-87.7587890625" lat="18.1954344618"></trkpt>
		<trkpt lon="-87.8384399414" lat="18.1393266856"></trkpt>
		<trkpt lon="-87.889251709" lat="18.1399792052"></trkpt>
		<trkpt lon="-87.931137085" lat="18.1680352423"></trkpt>
		<trkpt lon="-87.931137085" lat="18.1680352423"></trkpt>
		<trkpt lon="-87.9860687256" lat="18.1706448771"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.0155944824" lat="18.434016222"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.1996154785" lat="18.4522548085"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.1996154785" lat="18.4522548085"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.2064819336" lat="18.4939357299"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.2984924316" lat="18.4893773726"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3142852783" lat="18.4903541737"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3266448975" lat="18.4916565664"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3469009399" lat="18.4870981485"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3541107178" lat="18.4844932838"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3585739136" lat="18.4877493585"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3675003052" lat="18.4870981485"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3781433105" lat="18.4809115302"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.3843231201" lat="18.4815627637"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4014892578" lat="18.4981683816"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4131622314" lat="18.4932845434"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4200286865" lat="18.4939357299"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4262084961" lat="18.4880749626"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4399414062" lat="18.4844932838"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.443031311" lat="18.4792834357"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4481811523" lat="18.4770040773"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4516143799" lat="18.4815627637"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4523010254" lat="18.4877493585"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4567642212" lat="18.4906797728"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.46534729" lat="18.4880749626"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4684371948" lat="18.4919821631"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4722137451" lat="18.490028574"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4729003906" lat="18.4945869139"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4780502319" lat="18.4952380954"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.487663269" lat="18.4870981485"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4914398193" lat="18.4857957211"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.4955596924" lat="18.4792834357"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5161590576" lat="18.4662581228"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5237121582" lat="18.4568141525"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5257720947" lat="18.4457412498"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.529548645" lat="18.4353190423"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5319519043" lat="18.4206617438"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5329818726" lat="18.4099122645"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5388183594" lat="18.3994878858"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5474014282" lat="18.3913434009"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5501480103" lat="18.3825469249"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.553237915" lat="18.375379094"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5515213013" lat="18.3678851342"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.547744751" lat="18.3669076372"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5460281372" lat="18.3626717528"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.547744751" lat="18.3574582139"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5748672485" lat="18.3258477657"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5745239258" lat="18.3235663758"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5765838623" lat="18.3209590361"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5789871216" lat="18.3219367931"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6085128784" lat="18.2899938754"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.5988998413" lat="18.2890159381"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6026763916" lat="18.279888257"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6019897461" lat="18.2743462163"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6085128784" lat="18.2626095457"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6067962646" lat="18.2583711085"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6071395874" lat="18.2528283807"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6050796509" lat="18.2508720817"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6081695557" lat="18.2443509256"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6064529419" lat="18.2423945311"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6091995239" lat="18.2378295249"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6140060425" lat="18.232286142"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6167526245" lat="18.2257642889"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6308288574" lat="18.21891608"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6346054077" lat="18.2143504577"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6435317993" lat="18.2163071677"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6610412598" lat="18.2042404395"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6692810059" lat="18.2029358783"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6754608154" lat="18.195760617"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6885070801" lat="18.1951083059"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6977767944" lat="18.1869542109"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.699836731" lat="18.1807568436"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6988067627" lat="18.1771687935"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.685760498" lat="18.1758640298"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6850738525" lat="18.1664042007"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6823272705" lat="18.1605323248"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6915969849" lat="18.1562914028"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6946868896" lat="18.150419187"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.6981201172" lat="18.1491142234"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7005233765" lat="18.1429155131"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.699836731" lat="18.1393266856"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7073898315" lat="18.1344327113"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7084197998" lat="18.1301911561"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7125396729" lat="18.1252969262"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7121963501" lat="18.1174658738"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7194061279" lat="18.1109397292"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7204360962" lat="18.1057186385"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7149429321" lat="18.1037606894"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7125396729" lat="18.0975603729"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7180328369" lat="18.0949496477"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7204360962" lat="18.0894017276"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7211227417" lat="18.0799372236"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7173461914" lat="18.0792844804"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7166595459" lat="18.0743888288"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7204360962" lat="18.0737360649"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7214660645" lat="18.0659027093"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7194061279" lat="18.0623123045"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7211227417" lat="18.060353871"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7300491333" lat="18.050561376"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7369155884" lat="18.0479499519"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7424087524" lat="18.0464810088"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7425804138" lat="18.0448488354"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7454986572" lat="18.0443591804"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7482452393" lat="18.041910885"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7533950806" lat="18.0401154468"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7664413452" lat="18.034239339"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.770904541" lat="18.0285262683"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7697029114" lat="18.0195482112"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.770904541" lat="18.016120105"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7685012817" lat="18.0143244037"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7745094299" lat="18.0108961959"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7738227844" lat="18.0073046685"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7717628479" lat="18.0061618945"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7793159485" lat="18.0040395801"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7801742554" lat="18.0024070133"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.784122467" lat="18.0009376902"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7885856628" lat="17.9931010935"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7856674194" lat="17.9872234176"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7856674194" lat="17.9839579574"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7849807739" lat="17.9811822688"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7865257263" lat="17.9805291593"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7884140015" lat="17.9823252047"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.791847229" lat="17.9767737325"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7913322449" lat="17.9751409133"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7923622131" lat="17.9726916563"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7928771973" lat="17.9753041959"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7959671021" lat="17.9749776306"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7964820862" lat="17.9723650861"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.7997436523" lat="17.9707322262"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8004302979" lat="17.9689360628"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8059234619" lat="17.9669765911"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8057518005" lat="17.9643639283"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8076400757" lat="17.9635474632"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8059234619" lat="17.9615879317"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8091850281" lat="17.9586485937"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8105583191" lat="17.9565257081"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.814163208" lat="17.9542394951"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.815536499" lat="17.9508101201"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8220596313" lat="17.9504835095"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.824634552" lat="17.947870603"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8302993774" lat="17.9491770611"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.833732605" lat="17.9464008261"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8352775574" lat="17.9428079867"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8443756104" lat="17.9413381677"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8447189331" lat="17.9382351765"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.848323822" lat="17.9377452255"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8498687744" lat="17.935622089"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8527870178" lat="17.935948727"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8565635681" lat="17.9285992253"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8567352295" lat="17.9269659613"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8586235046" lat="17.9268026341"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8584518433" lat="17.9233727274"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8563919067" lat="17.9209227535"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8570785522" lat="17.9189627499"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.856048584" lat="17.9165127149"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8558769226" lat="17.9099791228"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8572502136" lat="17.9078556535"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8567352295" lat="17.905568812"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8613700867" lat="17.9023018443"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8603401184" lat="17.8991981694"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8613700867" lat="17.8960944401"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8644599915" lat="17.8952776602"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.865146637" lat="17.897074571"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8733863831" lat="17.8954410165"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8752746582" lat="17.8969112162"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8833427429" lat="17.8974012801"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8823127747" lat="17.900668338"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8866043091" lat="17.9057321588"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8855743408" lat="17.9067122364"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8845443726" lat="17.9098157799"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8900375366" lat="17.9086723755"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8938140869" lat="17.9093257503"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.8962173462" lat="17.9076923086"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.902053833" lat="17.910959177"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9066886902" lat="17.9165127149"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9104652405" lat="17.9145526626"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9123535156" lat="17.9116125434"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9135551453" lat="17.9121025667"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9123535156" lat="17.9163493781"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.920249939" lat="17.9186360805"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9302062988" lat="17.9434612356"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9453125" lat="17.9604448616"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9865112305" lat="17.9594650814"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9882278442" lat="17.9509734252"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9937210083" lat="17.9552193043"></trkpt>
		<trkpt lon="-88.9920043945" lat="17.9614246364"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.0009307861" lat="17.9885295847"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.0435028076" lat="18.0048558579"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.0544891357" lat="17.9999581346"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.058265686" lat="17.9921214945"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.0768051147" lat="17.9957133311"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1053009033" lat="17.9819986523"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1118240356" lat="17.9725283713"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1166305542" lat="17.9705689394"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.123840332" lat="17.9757940428"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1303634644" lat="17.9754674784"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1351699829" lat="17.9718752297"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1382598877" lat="17.9568523076"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1471862793" lat="17.9529330744"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1482162476" lat="17.9460742073"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1530227661" lat="17.9408482253"></trkpt>
		<trkpt lon="-89.1530227661" lat="17.8179933026"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.9915161133" lat="17.8193007166"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.9942626953" lat="17.2575477855"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.4447021484" lat="17.2562363142"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.4426422119" lat="17.245744208"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.4268493652" lat="17.2129525333"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.4014434814" lat="17.2004901717"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.3883972168" lat="17.2037698219"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.3561248779" lat="17.1873709897"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.3513183594" lat="17.1749069061"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.3554382324" lat="17.1591616027"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.3348388672" lat="17.1532567693"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.3245391846" lat="17.176874975"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.2675476074" lat="17.1617859127"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.2757873535" lat="17.1368534692"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.2675476074" lat="17.0987922377"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.2325286865" lat="17.0948544246"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.2105560303" lat="17.0410293117"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.1515045166" lat="16.9983520462"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.1240386963" lat="16.9970387453"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.1281585693" lat="16.9733977567"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.0704803467" lat="16.9234792286"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.0800933838" lat="16.9116544793"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.9702301025" lat="16.8531767671"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.9516906738" lat="16.8597481995"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.9358978271" lat="16.8558053674"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.9386444092" lat="16.8406904166"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.9228515625" lat="16.8163725286"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.8843994141" lat="16.8183443655"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.8651733398" lat="16.8071703518"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.8569335938" lat="16.788764659"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.8061218262" lat="16.7920515208"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.8061218262" lat="16.7703571823"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.7628631592" lat="16.7572078933"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.7587432861" lat="16.7460302831"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.7113647461" lat="16.7177545765"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.7127380371" lat="16.6993402346"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6866455078" lat="16.6822396129"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6797790527" lat="16.6493495038"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6619262695" lat="16.5980296611"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6770324707" lat="16.5822361812"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6495666504" lat="16.5651251151"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6536865234" lat="16.5269487993"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6440734863" lat="16.4874481148"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.6248474121" lat="16.469011702"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.5589294434" lat="16.4703286469"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4861450195" lat="16.421595734"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4284667969" lat="16.4150092673"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4023742676" lat="16.3781209339"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4188537598" lat="16.3570387509"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4202270508" lat="16.3082774859"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.443572998" lat="16.3043233371"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4504394531" lat="16.2687324082"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4600524902" lat="16.2384091192"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4545593262" lat="16.1777485244"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4559326172" lat="16.0867227069"></trkpt>
		<trkpt lon="-90.4559326172" lat="16.0788054436"></trkpt>
		<trkpt lon="-91.7330932617" lat="16.0801250094"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.2178649902" lat="15.265638242"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.0709228516" lat="15.0787536864"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.0777893066" lat="15.0588626448"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.0860290527" lat="15.0283594395"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1011352539" lat="15.0164222152"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1368408203" lat="15.0217277306"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1533203125" lat="14.9859129453"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1492004395" lat="14.9394774528"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1464538574" lat="14.8917047542"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1533203125" lat="14.8731236196"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1739196777" lat="14.8651597861"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1876525879" lat="14.8492312379"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1849060059" lat="14.8133877132"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1697998047" lat="14.7748825065"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1766662598" lat="14.7589473199"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1684265137" lat="14.7376985883"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1546936035" lat="14.7230888826"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1478271484" lat="14.6858961254"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1546936035" lat="14.6646402789"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1643066406" lat="14.6579974035"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1849060059" lat="14.6314238883"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.1890258789" lat="14.5875705554"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.2151184082" lat="14.5623177019"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.2219848633" lat="14.5463670411"></trkpt>
		<trkpt lon="-92.2494506836" lat="14.5490255646"></trkpt>
		<trkpt lon="-94.7900390625" lat="15.1993860486"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8442382812" lat="14.6898813666"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.567382812" lat="19.456233596"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.941162109" lat="20.4887732871"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.270996094" lat="20.6610561428"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.221557617" lat="20.7355659052"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.196838379" lat="20.7612504309"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.166625977" lat="20.7535455312"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.147399902" lat="20.7997690355"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.169372559" lat="20.8177410198"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.119934082" lat="20.8819091723"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.059509277" lat="20.9178313718"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.040283203" lat="20.8947395165"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.897460938" lat="20.9255278666"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.883728027" lat="20.958874775"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.834289551" lat="21.0024710544"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.735412598" lat="20.9947785178"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.72442627" lat="20.9691338674"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.61730957" lat="20.9101344817"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.581604004" lat="20.920396914"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.493713379" lat="20.8254426428"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.394836426" lat="20.7612504309"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.375610352" lat="20.7355659052"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.293212891" lat="20.6764749586"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.287719727" lat="20.6327842504"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.249267578" lat="20.5839386106"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.227294922" lat="20.6559161898"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.241027832" lat="20.7458402389"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.273986816" lat="20.7972014343"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.339904785" lat="20.8074715768"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.342651367" lat="20.8305768394"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.304199219" lat="20.8305768394"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.271240234" lat="20.856245196"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.22454834" lat="20.9306586436"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.191589355" lat="20.9332239662"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.188842773" lat="20.9691338674"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.219055176" lat="20.9793922558"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.205322266" lat="21.0152910674"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.219055176" lat="21.0537444932"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.202575684" lat="21.0819373606"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.213562012" lat="21.1664838582"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.188842773" lat="21.1844117624"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.142150879" lat="21.1741675118"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.004821777" lat="21.1972160774"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.969116211" lat="21.238182426"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.936157227" lat="21.2151402541"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.807067871" lat="21.2407424451"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.807067871" lat="21.2740186461"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.727416992" lat="21.3405484691"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.749389648" lat="21.4019338382"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.699951172" lat="21.4223899052"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.727416992" lat="21.4479559598"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.774108887" lat="21.5118514826"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.801574707" lat="21.4977968739"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.844146729" lat="21.5284597229"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.851013184" lat="21.5578388801"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.882598877" lat="21.5655020297"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.888092041" lat="21.5808271137"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.915557861" lat="21.5884890478"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.899078369" lat="21.6267926348"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.922424316" lat="21.6446641695"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.91418457" lat="21.6625334924"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.881225586" lat="21.6969895064"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.894958496" lat="21.7301615815"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.923797607" lat="21.7429180348"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.907318115" lat="21.7620505909"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.921051025" lat="21.7811805969"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.127044678" lat="21.7977578713"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.177856445" lat="21.8487528347"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.162750244" lat="21.8755179102"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.183349609" lat="21.8767923124"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.194335938" lat="21.9010037921"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.175109863" lat="21.9277590641"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.166870117" lat="21.9774340813"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.198455811" lat="21.992715208"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.242401123" lat="21.9736135426"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.264373779" lat="21.982527973"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.278106689" lat="22.005448223"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.298706055" lat="22.005448223"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.36050415" lat="21.9774340813"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.357757568" lat="22.0970921432"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.327545166" lat="22.1975774534"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.27947998" lat="22.2941790517"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.287719727" lat="22.3424548401"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.280853271" lat="22.3589664064"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.31930542" lat="22.3856348019"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.323425293" lat="22.4364176008"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.379730225" lat="22.3983322415"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.474487305" lat="22.3907139168"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.500579834" lat="22.3792856473"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.496459961" lat="22.3564262928"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.503326416" lat="22.3526160355"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.558258057" lat="22.3983322415"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.575424194" lat="22.4002367575"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.599456787" lat="22.4637056806"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.651641846" lat="22.4719545077"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.647521973" lat="22.5176314219"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.668121338" lat="22.5709020796"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.709320068" lat="22.5582204548"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.723052979" lat="22.5797785228"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.731292725" lat="22.5620250647"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.756011963" lat="22.5734382646"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.772491455" lat="22.6026010364"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.766998291" lat="22.6431650487"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.804077148" lat="22.6533041812"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.861755371" lat="22.6545715201"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.865875244" lat="22.6127431613"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.959259033" lat="22.5189000098"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.977111816" lat="22.5949939522"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.07598877" lat="22.6634425649"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.055389404" lat="22.6824500152"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.885101318" lat="22.7407230912"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.933166504" lat="22.7597198149"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.920806885" lat="22.8103648235"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.930419922" lat="22.8331489391"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.962005615" lat="22.8230231362"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.983978271" lat="22.8407427968"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.986724854" lat="22.8685833144"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.979858398" lat="22.8926228073"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.003204346" lat="22.9191878187"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.989471436" lat="22.9545997338"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.100708008" lat="22.9659801675"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.242156982" lat="22.9609223152"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.325927734" lat="22.9482768569"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.330047607" lat="22.9748309537"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.328674316" lat="23.00011572"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.3465271" lat="23.0241318618"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.345153809" lat="23.0683609237"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.390472412" lat="23.0911016397"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.393218994" lat="23.1062599797"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.422058105" lat="23.1252054986"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.512695312" lat="23.1315200772"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.547027588" lat="23.1075230974"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.640411377" lat="23.1416227847"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.621185303" lat="23.2249410496"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.641784668" lat="23.2804577022"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.682983398" lat="23.2930718983"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.688476562" lat="23.3435167224"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.714569092" lat="23.3750350097"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.693969727" lat="23.4229284551"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.722808838" lat="23.4330090774"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.722808838" lat="23.4796219533"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.755767822" lat="23.5060705862"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.757141113" lat="23.5413271705"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.814819336" lat="23.6130702938"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.877990723" lat="23.5979697371"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.893096924" lat="23.5627283444"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.921936035" lat="23.6847741669"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.899963379" lat="23.7413547029"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.913696289" lat="23.7526678638"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.927429199" lat="23.7991671945"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.938415527" lat="23.8004237024"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.958328247" lat="23.8425096897"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.950088501" lat="23.904671442"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.88142395" lat="23.8745361383"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.860137939" lat="23.8720245462"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.853271484" lat="23.9015326755"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.880050659" lat="23.9347997221"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.902709961" lat="23.9479786343"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.939788818" lat="23.9492336986"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.902023315" lat="23.984997896"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.91506958" lat="24.0019353665"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.980300903" lat="24.0433286854"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.994720459" lat="24.0458369429"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.000900269" lat="24.0715437571"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.983734131" lat="24.1154215319"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.995407104" lat="24.1191817846"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.998153687" lat="24.153019086"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.044158936" lat="24.2231715846"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.06338501" lat="24.2231715846"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.066818237" lat="24.2638673818"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.151275635" lat="24.3408406944"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.167068481" lat="24.3377126088"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.19178772" lat="24.3546033531"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.268005371" lat="24.3771208396"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.330490112" lat="24.3614841214"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.34765625" lat="24.3470966338"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.363449097" lat="24.3076790579"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.468505859" lat="24.2807679618"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.500091553" lat="24.2914079143"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.516571045" lat="24.2920337661"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.530303955" lat="24.3026727744"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.530303955" lat="24.3120593938"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.581802368" lat="24.3796225351"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.581115723" lat="24.3940063235"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.594848633" lat="24.4140158269"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.561203003" lat="24.439648368"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.563262939" lat="24.450274967"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.555023193" lat="24.4740253007"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.573562622" lat="24.4827742944"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.587295532" lat="24.497771154"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.611328125" lat="24.5015200895"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.62437439" lat="24.504644117"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.668319702" lat="24.5808463108"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.67930603" lat="24.5983288058"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.68548584" lat="24.6251721684"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.702651978" lat="24.6682343555"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.865386963" lat="24.8260017676"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.903152466" lat="24.8303640246"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.917572021" lat="24.8172767925"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.929931641" lat="24.8253785754"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.946411133" lat="24.8565343393"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.923065186" lat="24.867125512"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.997909546" lat="24.9312761454"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.018508911" lat="24.9144631846"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.020568848" lat="24.9250493902"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.015075684" lat="24.9362573231"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.066574097" lat="25.0327278635"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.127685547" lat="25.0551230859"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.122879028" lat="25.1887870564"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.142791748" lat="25.2217142935"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.126312256" lat="25.2241990065"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.119445801" lat="25.2434538106"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.154464722" lat="25.2614636078"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.202529907" lat="25.3297523404"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.167510986" lat="25.3266491419"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.205276489" lat="25.4166095765"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.182617188" lat="25.4345936206"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.155151367" lat="25.4401743299"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.144851685" lat="25.4767525749"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.133178711" lat="25.4897692667"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.137298584" lat="25.4990660406"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.148971558" lat="25.5096015147"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.164764404" lat="25.5065029418"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.17300415" lat="25.514559065"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.16545105" lat="25.5337676385"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.166824341" lat="25.5573094358"></trkpt>
		<trkpt lon="-107.106399536" lat="25.5591678018"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.969070435" lat="25.6297643366"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.987609863" lat="25.6594767206"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.921691895" lat="25.6421453955"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.900405884" lat="25.6421453955"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.875" lat="25.565362147"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.802902222" lat="25.5727949383"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.741790771" lat="25.5814659451"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.653213501" lat="25.5585483497"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.622314453" lat="25.5870398321"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.612701416" lat="25.6155245318"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.565322876" lat="25.660714576"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.533050537" lat="25.6755678392"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.457519531" lat="25.7293953967"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.458892822" lat="25.7491879131"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.558456421" lat="25.6990817201"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.554336548" lat="25.9098797209"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.54335022" lat="25.949401132"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.524124146" lat="25.9444616806"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.49597168" lat="25.9531055845"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.490478516" lat="25.9654529178"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.455459595" lat="25.9734779897"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.438293457" lat="26.0068070413"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.463699341" lat="26.0080412691"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.436920166" lat="26.0623344428"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.454086304" lat="26.1129031732"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.4087677" lat="26.1344807303"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.421813965" lat="26.2102787955"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.377182007" lat="26.2435404176"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.385421753" lat="26.2607834386"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.313323975" lat="26.3401914163"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.287918091" lat="26.3291144995"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.272125244" lat="26.3691094778"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.299591064" lat="26.3703398732"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.300964355" lat="26.4010954997"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.262512207" lat="26.4047856244"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.234359741" lat="26.4693436959"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.253585815" lat="26.5092900801"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.268692017" lat="26.5301795811"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.230926514" lat="26.5535221716"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.212387085" lat="26.6572776742"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.200714111" lat="26.6720045477"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.18560791" lat="26.6726181262"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.181488037" lat="26.6947047526"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.14440918" lat="26.702679427"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.131362915" lat="26.6916374215"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.127929688" lat="26.7155604139"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.149215698" lat="26.7272133846"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.174621582" lat="26.7308930221"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.167755127" lat="26.7486762591"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.175308228" lat="26.762778228"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.163635254" lat="26.7707481319"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.155395508" lat="26.7664567147"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.127929688" lat="26.775039387"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.103897095" lat="26.7554208974"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.057891846" lat="26.8326490946"></trkpt>
		<trkpt lon="-106.046218872" lat="26.8400014183"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.975494385" lat="26.790363974"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.970687866" lat="26.7554208974"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.952148438" lat="26.7443840083"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.932235718" lat="26.762778228"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.908203125" lat="26.7492894246"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.894470215" lat="26.7640044035"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.884170532" lat="26.7272133846"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.860824585" lat="26.7425444226"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.817565918" lat="26.6916374215"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.772247314" lat="26.6542093363"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.768127441" lat="26.6554366814"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.785293579" lat="26.6977720011"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.748901367" lat="26.7094267923"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.734481812" lat="26.6781401839"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.6980896" lat="26.652368294"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.676116943" lat="26.6321148691"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.676803589" lat="26.6155412142"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.631484985" lat="26.608174374"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.632858276" lat="26.6161550961"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.599212646" lat="26.6124717551"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.615005493" lat="26.6701637925"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.54977417" lat="26.5449228225"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.498962402" lat="26.5381657387"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.49621582" lat="26.52280725"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.467376709" lat="26.5025308985"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.465316772" lat="26.5240360048"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.395965576" lat="26.5154344455"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.365753174" lat="26.52772219"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.351333618" lat="26.5043743511"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.360946655" lat="26.4785633241"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.314254761" lat="26.4570497093"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.285415649" lat="26.4834801569"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.274429321" lat="26.4810217668"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.270996094" lat="26.4595086117"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.237350464" lat="26.4687290278"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.10345459" lat="26.517277691"></trkpt>
		<trkpt lon="-105.05607605" lat="26.4164702409"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.994277954" lat="26.451516987"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.964752197" lat="26.445369206"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.903640747" lat="26.5074467064"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.818496704" lat="26.4982293941"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.808197021" lat="26.5049888287"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.765625" lat="26.485323915"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.746398926" lat="26.4871676436"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.659194946" lat="26.3912545904"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.615249634" lat="26.365418213"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.596710205" lat="26.3758764903"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.57611084" lat="26.3371146013"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.490280151" lat="26.4312280645"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.498519897" lat="26.461352754"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.433288574" lat="26.5995791274"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.377670288" lat="26.6382526499"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.328231812" lat="26.6535956589"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.300079346" lat="26.7100401694"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.284286499" lat="26.7259868123"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.295272827" lat="26.7511289012"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.313812256" lat="26.762778228"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.298706055" lat="26.7713611783"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.276733398" lat="26.8375506968"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.272613525" lat="26.8387760642"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.233474731" lat="26.7842343875"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.225921631" lat="26.7744263605"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.158630371" lat="26.7652305657"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.046020508" lat="26.7425444226"></trkpt>
		<trkpt lon="-104.030227661" lat="26.7725872611"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.99520874" lat="26.77749146"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.971176147" lat="26.7517420534"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.866119385" lat="26.752968348"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.696517944" lat="26.722307016"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.697891235" lat="26.7333460477"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.712997437" lat="26.7394783803"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.722610474" lat="26.7768784467"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.747329712" lat="26.8124277438"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.750762939" lat="26.8326490946"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.776168823" lat="26.8387760642"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.848266602" lat="26.8994151681"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.8331604" lat="26.9379867492"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.843460083" lat="26.9379867492"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.780975342" lat="26.9838880984"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.776168823" lat="27.0065258712"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.735656738" lat="27.0175371939"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.752822876" lat="27.0854164972"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.782348633" lat="27.0970313592"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.796081543" lat="27.1282021368"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.791275024" lat="27.2167774594"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.807067871" lat="27.2527983201"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.816680908" lat="27.2497461568"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.828353882" lat="27.3016215378"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.863372803" lat="27.3119937071"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.85925293" lat="27.338834819"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.894958496" lat="27.4266329944"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.855133057" lat="27.4327275012"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.848266602" lat="27.5557644208"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.863372803" lat="27.6129722978"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.879852295" lat="27.6129722978"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.888092041" lat="27.6506888114"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.871612549" lat="27.6555545114"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.883972168" lat="27.6774474816"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.882598877" lat="27.7540383157"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.925170898" lat="27.7941358439"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.893585205" lat="27.8245029161"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.934783936" lat="27.9555910046"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.904571533" lat="27.9677207565"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.91418457" lat="27.9774235764"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.885345459" lat="28.0550146994"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.852386475" lat="28.1119600493"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.85925293" lat="28.1155938333"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.765869141" lat="28.2922889774"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.686218262" lat="28.3974407612"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.649139404" lat="28.4747272726"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.662872314" lat="28.485591159"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.620300293" lat="28.5760800548"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.596954346" lat="28.5724619912"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.584594727" lat="28.5905510649"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.606567383" lat="28.6014030154"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.594207764" lat="28.6279252876"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.579101562" lat="28.6206926049"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.574981689" lat="28.6315414421"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.559875488" lat="28.6014030154"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.41293335" lat="28.8194095487"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.385467529" lat="28.8302377848"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.40057373" lat="28.8747420302"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.327789307" lat="28.9264392386"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.296203613" lat="28.9985318141"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.290710449" lat="28.9889223719"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.29208374" lat="28.9733051238"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.259124756" lat="28.9841173159"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.253631592" lat="28.9745065343"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.234405518" lat="28.9745065343"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.227539062" lat="28.9829160171"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.216552734" lat="28.9793120367"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.150634766" lat="28.9648948599"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.106689453" lat="28.9853186009"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.109436035" lat="29.000934035"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.087463379" lat="29.0297563313"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.099822998" lat="29.0405626186"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.094329834" lat="29.0501672575"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.080596924" lat="29.044164463"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.077850342" lat="29.0669732237"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.065490723" lat="29.076575403"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.072357178" lat="29.0873767853"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.053131104" lat="29.092177036"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.027038574" lat="29.1029767821"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.025665283" lat="29.1113758013"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.009185791" lat="29.1257725248"></trkpt>
		<trkpt lon="-103.003692627" lat="29.140167233"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.989959717" lat="29.1581577834"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.989959717" lat="29.1725479549"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.976226807" lat="29.1785432643"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.944641113" lat="29.1677514552"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.930908203" lat="29.1893339386"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.907562256" lat="29.1977259004"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.858123779" lat="29.2252946529"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.866363525" lat="29.250459643"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.898635864" lat="29.2588465979"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.8931427" lat="29.2792120538"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.884902954" lat="29.2899921229"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.886962891" lat="29.3067588582"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.87322998" lat="29.3480651279"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.834777832" lat="29.3576410034"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.839584351" lat="29.3678143848"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.823104858" lat="29.3935425179"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.810745239" lat="29.3941407692"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.806625366" lat="29.4049086904"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.826538086" lat="29.4108903761"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.827911377" lat="29.4425874323"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.815551758" lat="29.4497627508"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.810058594" lat="29.4790567016"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.797012329" lat="29.4850340192"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.80456543" lat="29.5214880198"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.767486572" lat="29.5495665739"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.774353027" lat="29.5573316059"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.758560181" lat="29.5800259696"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.761993408" lat="29.5937595538"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.742767334" lat="29.5901770599"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.733154297" lat="29.6045062724"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.735214233" lat="29.6373363713"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.689208984" lat="29.6749286103"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.69744873" lat="29.6880527499"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.682342529" lat="29.7053501336"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.685089111" lat="29.7202592806"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.670669556" lat="29.7357624444"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.621917725" lat="29.7303962357"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.610244751" lat="29.7447054877"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.586898804" lat="29.7464940006"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.569046021" lat="29.7536477334"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.549133301" lat="29.7405321668"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.506561279" lat="29.766761584"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.503814697" lat="29.778085801"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.382965088" lat="29.7578205083"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.380905151" lat="29.7840454008"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.37197876" lat="29.7882169097"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.357559204" lat="29.8346876719"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.35824585" lat="29.8477909045"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.328033447" lat="29.8602969317"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.319793701" lat="29.8632743263"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.319107056" lat="29.8739922112"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.286834717" lat="29.8674425295"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.28477478" lat="29.8585104523"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.17010498" lat="29.8197955486"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.141265869" lat="29.7977511342"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.11517334" lat="29.790600551"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.075691223" lat="29.7873230296"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.050285339" lat="29.7831514835"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.036552429" lat="29.7926861905"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.038612366" lat="29.7986449211"></trkpt>
		<trkpt lon="-102.013893127" lat="29.7962614715"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.995697021" lat="29.8028158214"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.989173889" lat="29.7935800227"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.96685791" lat="29.798346993"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.927719116" lat="29.7810656452"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.911239624" lat="29.7953676632"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.870727539" lat="29.7911964524"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.853561401" lat="29.8043053866"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.824035645" lat="29.7852372783"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.80480957" lat="29.778085801"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.784896851" lat="29.7768938384"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.780090332" lat="29.7852372783"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.707992554" lat="29.7596087873"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.673660278" lat="29.7596087873"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.657867432" lat="29.7637813141"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.647567749" lat="29.7506670734"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.628341675" lat="29.7596087873"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.624908447" lat="29.766761584"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.603622437" lat="29.7709338129"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.573410034" lat="29.7673576273"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.565856934" lat="29.7953676632"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.542510986" lat="29.8078802523"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.541824341" lat="29.7572244083"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.501312256" lat="29.7613970343"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.475906372" lat="29.7822575581"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.457366943" lat="29.7858332116"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.458053589" lat="29.7685497034"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.451873779" lat="29.7453016622"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.426467896" lat="29.7536477334"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.413421631" lat="29.7393397574"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.399002075" lat="29.7315887514"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.401062012" lat="29.7125068005"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.374969482" lat="29.6975965023"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.377029419" lat="29.6749286103"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.361236572" lat="29.6444978804"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.346817017" lat="29.6588193704"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.309051514" lat="29.6522556071"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.304931641" lat="29.6373363713"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.31729126" lat="29.6122670791"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.314544678" lat="29.5836088239"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.298751831" lat="29.5704710696"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.28364563" lat="29.5680822034"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.273345947" lat="29.5931624803"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.275405884" lat="29.6170426633"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.265106201" lat="29.6271900283"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.252059937" lat="29.6182365239"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.25617981" lat="29.6015211876"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.244506836" lat="29.5656932806"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.268539429" lat="29.5340347203"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.258239746" lat="29.514317778"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.236953735" lat="29.5226830107"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.177902222" lat="29.5095373346"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.151809692" lat="29.4712856618"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.063232422" lat="29.4539481189"></trkpt>
		<trkpt lon="-101.011734009" lat="29.3636254685"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.974655151" lat="29.3534516686"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.972251892" lat="29.3489629045"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.960578918" lat="29.3447732129"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.949935913" lat="29.3456710184"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.943756104" lat="29.339984783"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.941352844" lat="29.3328017164"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.93328476" lat="29.3296589656"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.927791595" lat="29.3259174693"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.922641754" lat="29.3260671318"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.919551849" lat="29.323971837"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.916805267" lat="29.318434065"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.90839386" lat="29.3152908715"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.90341568" lat="29.3106507422"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.894832611" lat="29.3091538813"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.886936188" lat="29.3066091674"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.886249542" lat="29.3037650002"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.882987976" lat="29.297627317"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.881443024" lat="29.2895429761"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.878868103" lat="29.2798109763"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.864276886" lat="29.2753189715"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.856208801" lat="29.2742708086"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.851917267" lat="29.2712759983"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.841789246" lat="29.2639383422"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.834236145" lat="29.2603441961"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.822219849" lat="29.2612427445"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.817070007" lat="29.2634890809"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.814495087" lat="29.2604939547"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.817584991" lat="29.2557015704"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.818099976" lat="29.253305294"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.804023743" lat="29.2500103224"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.796470642" lat="29.2411732836"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.798873901" lat="29.2348820452"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.796127319" lat="29.2243957888"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.785140991" lat="29.2252946529"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.776557922" lat="29.2094135598"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.778961182" lat="29.2025209988"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.775527954" lat="29.1977259004"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.769348145" lat="29.1962273862"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.768318176" lat="29.1863366429"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.777931213" lat="29.1719484047"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.758705139" lat="29.1548597517"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.739135742" lat="29.1473638312"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.740852356" lat="29.1395674938"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.709609985" lat="29.1176746158"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.692100525" lat="29.1140753404"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.676307678" lat="29.0975770507"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.668411255" lat="29.0807760752"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.664291382" lat="29.0567699281"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.658454895" lat="29.0174477928"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.650901794" lat="28.9994326535"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.649871826" lat="28.966096368"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.652618408" lat="28.9612902519"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.648841858" lat="28.9573851183"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.652961731" lat="28.9417631109"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.632362366" lat="28.9186261966"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.644721985" lat="28.9168231033"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.633735657" lat="28.9011949818"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.61794281" lat="28.9026977881"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.600090027" lat="28.8810552785"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.599746704" lat="28.8741407484"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.592880249" lat="28.8714349374"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.592880249" lat="28.8633170818"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.584640503" lat="28.8567020641"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.574684143" lat="28.847680907"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.579490662" lat="28.8347492174"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.573997498" lat="28.8251245914"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.566444397" lat="28.8251245914"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.563011169" lat="28.8272300544"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.548248291" lat="28.8239214506"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.548934937" lat="28.8112876327"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.540351868" lat="28.804669307"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.536231995" lat="28.8037667755"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.534858704" lat="28.7902278645"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.54069519" lat="28.7812009469"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.532112122" lat="28.7694647861"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.535888672" lat="28.7607370415"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.533828735" lat="28.754115507"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.522155762" lat="28.7553194536"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.515975952" lat="28.7499015847"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.517692566" lat="28.7417742542"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.510139465" lat="28.7393660349"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.50945282" lat="28.7273241056"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.508766174" lat="28.7176895632"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.509109497" lat="28.7119686337"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.512542725" lat="28.7065485171"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.511512756" lat="28.6911899952"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.502586365" lat="28.6673948949"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.499153137" lat="28.6577548353"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.479240417" lat="28.652934473"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.475120544" lat="28.6447996091"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.460700989" lat="28.6390746971"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.447998047" lat="28.6408825978"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.447998047" lat="28.6056229158"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.435295105" lat="28.6053215"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.4322052" lat="28.5950728471"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.399589539" lat="28.583014329"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.400619507" lat="28.5730650104"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.413322449" lat="28.5522588494"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.402679443" lat="28.5299404258"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.396499634" lat="28.5272257004"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.387573242" lat="28.5121426199"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.336074829" lat="28.4985660029"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.339164734" lat="28.4919279099"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.354270935" lat="28.4834788241"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.369033813" lat="28.4816682178"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.37109375" lat="28.4771415661"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.344314575" lat="28.4490719966"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.340194702" lat="28.4300528923"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.356674194" lat="28.398648797"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.291442871" lat="28.3116350468"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.298309326" lat="28.2759629959"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.248184204" lat="28.2299949473"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.22277832" lat="28.2287849942"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.213165283" lat="28.1894540542"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.154800415" lat="28.1628218165"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.086135864" lat="28.1428432877"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.06072998" lat="28.0968179576"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.049743652" lat="28.0768271248"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.020904541" lat="28.0634978354"></trkpt>
		<trkpt lon="-100.009918213" lat="28.0180446531"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9941253662" lat="27.9883382056"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9604797363" lat="27.979242758"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9350738525" lat="27.9780299737"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9385070801" lat="27.9659013807"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9440002441" lat="27.9470993673"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9179077148" lat="27.9137329004"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9007415771" lat="27.9070583711"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9007415771" lat="27.8949218082"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9062347412" lat="27.8827838843"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.9055480957" lat="27.863360376"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8863220215" lat="27.8457548142"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8801422119" lat="27.8111424502"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8794555664" lat="27.8020320993"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8749923706" lat="27.7944395566"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8643493652" lat="27.7923135496"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8523330688" lat="27.7926172675"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8420333862" lat="27.7601146486"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8204040527" lat="27.7625450868"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8162841797" lat="27.7722662969"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8094177246" lat="27.7552536094"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.8025512695" lat="27.7351995287"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.7874450684" lat="27.7260828171"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.7723388672" lat="27.7303373774"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.7613525391" lat="27.7160535537"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.7579193115" lat="27.7093668656"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.7259902954" lat="27.6734949087"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.7225570679" lat="27.6628526554"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.7026443481" lat="27.6531216885"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.6968078613" lat="27.6546422091"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.693031311" lat="27.6628526554"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.6782684326" lat="27.6555545114"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.6611022949" lat="27.6494723526"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.6700286865" lat="27.6318321792"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.6356964111" lat="27.6220984525"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.6034240723" lat="27.6379153189"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5944976807" lat="27.6245319653"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.581451416" lat="27.6172312646"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5924377441" lat="27.6044538673"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5780181885" lat="27.5983688686"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5505523682" lat="27.6081047043"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5409393311" lat="27.5995858953"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.535446167" lat="27.5764600763"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5162200928" lat="27.5697648501"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5175933838" lat="27.5612430623"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5210266113" lat="27.5539381462"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5306396484" lat="27.4954813299"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5189666748" lat="27.4942631491"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5127868652" lat="27.4973085757"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4983673096" lat="27.4988312575"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4832611084" lat="27.4887811689"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4812011719" lat="27.4836034926"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4839477539" lat="27.4711151541"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4897842407" lat="27.4604532576"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.496307373" lat="27.4519229978"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.496307373" lat="27.4363840437"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4897842407" lat="27.4113952558"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4952774048" lat="27.3885347071"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4945907593" lat="27.3806086134"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5007705688" lat="27.3745112319"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5107269287" lat="27.3507282337"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5069503784" lat="27.3391397943"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5227432251" lat="27.3260250988"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5323562622" lat="27.3254150752"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5399093628" lat="27.3174844631"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5364761353" lat="27.3074178695"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5210266113" lat="27.3019266154"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.5031738281" lat="27.3040621354"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4901275635" lat="27.2933841246"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4990539551" lat="27.2704992151"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4911575317" lat="27.2598179777"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4777679443" lat="27.2582920028"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4626617432" lat="27.2659216676"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4430923462" lat="27.2482200438"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4437789917" lat="27.2323472276"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4472122192" lat="27.2213570289"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4345092773" lat="27.2091444251"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4345092773" lat="27.1999840938"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4286727905" lat="27.1786070605"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4334793091" lat="27.1596696961"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4437789917" lat="27.1529492141"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4403457642" lat="27.1419511895"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4341659546" lat="27.1355351753"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4331359863" lat="27.1236187435"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4468688965" lat="27.104977676"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4314193726" lat="27.090918424"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4365692139" lat="27.0793029282"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4561386108" lat="27.0661576255"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.447555542" lat="27.0441434354"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4468688965" lat="27.0331347207"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4499588013" lat="27.0221249266"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4324493408" lat="27.0065258712"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.4163131714" lat="27.0141727375"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.405670166" lat="26.9967371232"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3867874146" lat="26.9792988053"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3799209595" lat="26.9771570712"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3981170654" lat="26.9624697966"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3878173828" lat="26.9379867492"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3600082397" lat="26.9245188064"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3270492554" lat="26.9141106583"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3308258057" lat="26.8764496364"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.3184661865" lat="26.8617492471"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2951202393" lat="26.8626680774"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2810440063" lat="26.856542401"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2710876465" lat="26.8424520868"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2649078369" lat="26.8133469744"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2453384399" lat="26.7882186564"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2432785034" lat="26.7425444226"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2120361328" lat="26.7229203237"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2130661011" lat="26.6928643638"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.2027664185" lat="26.6532888189"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.182510376" lat="26.6207591055"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1691207886" lat="26.5590499841"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1725540161" lat="26.5516795083"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1746139526" lat="26.5409300484"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1667175293" lat="26.5335584079"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1292953491" lat="26.523421629"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1069793701" lat="26.4991511586"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0949630737" lat="26.4754901968"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1021728516" lat="26.4619674615"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1056060791" lat="26.4416803799"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1159057617" lat="26.43522465"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.1121292114" lat="26.4241568431"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0949630737" lat="26.4084756312"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0904998779" lat="26.4057081372"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0858650208" lat="26.3978665438"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.081401825" lat="26.3961751499"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.061832428" lat="26.3961751499"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0393447876" lat="26.4120117769"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0223503113" lat="26.4075531405"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0139389038" lat="26.3930998248"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0098190308" lat="26.3903319621"></trkpt>
		<trkpt lon="-99.0039825439" lat="26.3920234416"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9868164062" lat="26.3906395057"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9761734009" lat="26.4000191911"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9682769775" lat="26.3975590195"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9542007446" lat="26.3929460564"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.954372406" lat="26.3843346987"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9576339722" lat="26.3763378631"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9454460144" lat="26.3678790693"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9339447021" lat="26.3694170779"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9344596863" lat="26.3832582339"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9258766174" lat="26.3930998248"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9250183105" lat="26.3847960377"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.922958374" lat="26.3775681815"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9107704163" lat="26.3704936717"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9030456543" lat="26.3708012681"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9008140564" lat="26.3664948441"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.9028739929" lat="26.3577276995"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8968658447" lat="26.3520363902"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8700866699" lat="26.3614192098"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8534355164" lat="26.3641877652"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8453674316" lat="26.3572662524"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8330078125" lat="26.3615730202"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.823223114" lat="26.3692632779"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8149833679" lat="26.3651106023"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8077735901" lat="26.368340474"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.8027954102" lat="26.3643415719"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7990188599" lat="26.3595734694"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7961006165" lat="26.3460371394"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7900924683" lat="26.3377299708"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7900924683" lat="26.3341915513"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7911224365" lat="26.3301914685"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7701797485" lat="26.3232679217"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7542152405" lat="26.3298837641"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7504386902" lat="26.3284990842"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7494087219" lat="26.3189597281"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7435722351" lat="26.3131126377"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7384223938" lat="26.3112661268"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7384223938" lat="26.3049569924"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7439155579" lat="26.3044953349"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7540435791" lat="26.3106506166"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.757648468" lat="26.3069574868"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7511253357" lat="26.2946462044"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7385940552" lat="26.2926454975"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.732585907" lat="26.2971085655"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7231445312" lat="26.2938767059"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7152481079" lat="26.279563102"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7210845947" lat="26.2775621349"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.7233161926" lat="26.2714050969"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6798858643" lat="26.2589360945"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6800575256" lat="26.245541971"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6692428589" lat="26.2347639691"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6522483826" lat="26.2350719259"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6421203613" lat="26.2409229497"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6338806152" lat="26.2415388298"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6301040649" lat="26.2510845542"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6228942871" lat="26.257088721"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6177444458" lat="26.246003863"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6131095886" lat="26.2466197162"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6113929749" lat="26.2520082924"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.6069297791" lat="26.252162248"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5985183716" lat="26.2569347719"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5851287842" lat="26.2555492206"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5813522339" lat="26.2500068504"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5865020752" lat="26.2438483512"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.577747345" lat="26.2316843564"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5720825195" lat="26.2381514488"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5667610168" lat="26.240153095"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5652160645" lat="26.2326082488"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5657310486" lat="26.2269107956"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5624694824" lat="26.2232150011"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5578346252" lat="26.2253708955"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5545730591" lat="26.2313763907"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5470199585" lat="26.2333781535"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.544960022" lat="26.2369196494"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5370635986" lat="26.2269107956"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5229873657" lat="26.2196730878"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5154342651" lat="26.2255248864"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5025596619" lat="26.2210590667"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5083961487" lat="26.2096627498"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.5041046143" lat="26.2071985345"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4903717041" lat="26.2124349296"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4829902649" lat="26.2092007134"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4841918945" lat="26.2007297213"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4766387939" lat="26.2007297213"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4776687622" lat="26.2105868171"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4817886353" lat="26.2175170877"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4586143494" lat="26.2229070129"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4568977356" lat="26.2156690559"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4524345398" lat="26.2169010804"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4483146667" lat="26.2227530185"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4411048889" lat="26.2113568675"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4467697144" lat="26.2018078818"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4181022644" lat="26.1831697024"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.404712677" lat="26.1783941518"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.4024810791" lat="26.1700749834"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3918380737" lat="26.1637581813"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3870315552" lat="26.1563624661"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3655738831" lat="26.156824712"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3635139465" lat="26.1625255947"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3643722534" lat="26.167763998"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3607673645" lat="26.1689965292"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3605957031" lat="26.1603685367"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3530426025" lat="26.1498908306"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3472061157" lat="26.1523562579"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3451461792" lat="26.1603685367"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3362197876" lat="26.1634500359"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3348464966" lat="26.1591359143"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3399963379" lat="26.1505071923"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3331298828" lat="26.1440352321"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3369064331" lat="26.1378711269"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3180236816" lat="26.1141362838"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3124446869" lat="26.1153693814"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3071231842" lat="26.1032690488"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3040332794" lat="26.1012650512"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2980251312" lat="26.1022670543"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2961368561" lat="26.1052730121"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.3013725281" lat="26.107276941"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.302488327" lat="26.1109764118"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.296995163" lat="26.1192997932"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2908153534" lat="26.1201475117"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2753658295" lat="26.1152923132"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2716751099" lat="26.1165253986"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2691860199" lat="26.1199163164"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2661819458" lat="26.1204557715"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2657527924" lat="26.1181438034"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2676410675" lat="26.1165253986"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2723617554" lat="26.1145986969"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2706451416" lat="26.1070457202"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2758808136" lat="26.1068915727"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2831764221" lat="26.1078935276"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2887554169" lat="26.1061979066"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2832622528" lat="26.0999547265"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2772541046" lat="26.0984902286"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.266954422" lat="26.09039662"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.265838623" lat="26.0870048461"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2635211945" lat="26.083690063"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2521915436" lat="26.0782937037"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2511615753" lat="26.0718177441"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2458400726" lat="26.070661285"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2412910461" lat="26.0740535325"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2260990143" lat="26.0766747473"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2164859772" lat="26.0728199993"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2123661041" lat="26.0670376394"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.2050704956" lat="26.0660353346"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1999206543" lat="26.0546238759"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.192024231" lat="26.0518479476"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1858444214" lat="26.0611007862"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1776046753" lat="26.0577081635"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1676483154" lat="26.0614092015"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1604385376" lat="26.0506141806"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1439590454" lat="26.0478381574"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1340026855" lat="26.0623344428"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1237030029" lat="26.0601755352"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.1058502197" lat="26.0654185274"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0969238281" lat="26.0567828858"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0766677856" lat="26.064801717"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0759811401" lat="26.0555491707"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0728912354" lat="26.04475361"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0811309814" lat="26.041977448"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0804443359" lat="26.0351909974"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0673980713" lat="26.035499481"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0615615845" lat="26.0435197683"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0375289917" lat="26.0395096932"></trkpt>
		<trkpt lon="-98.0299758911" lat="26.0561660299"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.9801940918" lat="26.0573997384"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.9664611816" lat="26.0496888468"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.956161499" lat="26.0589418559"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.9535865784" lat="26.0609465782"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.9497241974" lat="26.0614863053"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.9366779327" lat="26.0524648263"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.9201984406" lat="26.0574768448"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.911529541" lat="26.0557033858"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.9008865356" lat="26.0605610573"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8897285461" lat="26.0603297442"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8862094879" lat="26.0651101226"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8774547577" lat="26.0636451887"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8701591492" lat="26.0561660299"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8604602814" lat="26.0523106069"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8392601013" lat="26.0515395071"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8372859955" lat="26.0499972922"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8363418579" lat="26.0462187801"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8329944611" lat="26.0456789827"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8278446198" lat="26.0492261772"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8253555298" lat="26.0543925511"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8176307678" lat="26.0553178477"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8159141541" lat="26.0508455129"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8173732758" lat="26.0443680359"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8134250641" lat="26.0428257267"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8095626831" lat="26.0462187801"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8098201752" lat="26.0557804933"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8022670746" lat="26.0594044871"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7991771698" lat="26.0516937275"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7903366089" lat="26.0500744035"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7900791168" lat="26.0476839319"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7930831909" lat="26.0479923826"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7960014343" lat="26.0462958938"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.8000354767" lat="26.0405893423"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7895641327" lat="26.0323374862"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.777633667" lat="26.0287897808"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7608966827" lat="26.0253962231"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7475070953" lat="26.0260903679"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7386665344" lat="26.0283270287"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7378082275" lat="26.0209998774"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.7171230316" lat="26.0235451503"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6978969574" lat="26.0304865228"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6982402802" lat="26.0226196029"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6912021637" lat="26.0170661654"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6890563965" lat="26.0231595064"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6691436768" lat="26.0225424736"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6693153381" lat="26.0180688888"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6504325867" lat="26.0120524197"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6476860046" lat="26.0068070413"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6353263855" lat="25.9984756646"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6289749146" lat="25.9938468666"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6300048828" lat="25.9884463719"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6260566711" lat="25.9859774916"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6215934753" lat="25.9841257974"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6097488403" lat="25.9713174473"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.612323761" lat="25.9657615846"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.6006507874" lat="25.9554208082"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5942993164" lat="25.9595880961"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5845146179" lat="25.96051414"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5805664062" lat="25.94060259"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5862312317" lat="25.9318033907"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5750732422" lat="25.9331927816"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5687217712" lat="25.9318033907"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.569065094" lat="25.9270175853"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5582504272" lat="25.9250105768"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5445175171" lat="25.921768414"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5424575806" lat="25.9188349518"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5396251678" lat="25.9187577545"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5240898132" lat="25.8928937947"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5236606598" lat="25.8901912628"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5218582153" lat="25.8864076142"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5203990936" lat="25.8858670831"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.516708374" lat="25.8867937064"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5105285645" lat="25.8871025792"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.5045204163" lat="25.8915039289"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4989414215" lat="25.8983758836"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4976539612" lat="25.8984530943"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4967956543" lat="25.8962139634"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4985122681" lat="25.8856354261"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4977397919" lat="25.8800755229"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4951648712" lat="25.8792260702"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4925041199" lat="25.8805388582"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4888134003" lat="25.884863233"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4875259399" lat="25.8847087938"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4869251251" lat="25.8835504931"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4881267548" lat="25.8789944002"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4857234955" lat="25.8782993875"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4804019928" lat="25.8803071908"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4767112732" lat="25.8828555072"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4749088287" lat="25.8793032934"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4740505219" lat="25.8755192959"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4676132202" lat="25.8755192959"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.457485199" lat="25.8748242628"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4578285217" lat="25.8678737067"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4527645111" lat="25.866560778"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4499320984" lat="25.8694183101"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4470996857" lat="25.8683370898"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.448387146" lat="25.8633170091"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4489879608" lat="25.8594552635"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.452249527" lat="25.8597642078"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4543952942" lat="25.8535079285"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4492454529" lat="25.854743763"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4428081512" lat="25.8479465134"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4367141724" lat="25.849182406"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4330234528" lat="25.8465561188"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.4256420135" lat="25.8400673944"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3910522461" lat="25.8376726562"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3713111877" lat="25.8395266513"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3546600342" lat="25.8675647836"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3588657379" lat="25.8813883014"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3565483093" lat="25.8883380623"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.363243103" lat="25.8932026515"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3653030396" lat="25.9126590033"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3426437378" lat="25.9228491449"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.3244476318" lat="25.9148206221"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.2743225098" lat="25.9345821562"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.2708892822" lat="25.949401132"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.2595596313" lat="25.9490924223"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.25440979" lat="25.9469314322"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.2434234619" lat="25.9472401475"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.227973938" lat="25.9565012303"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.2121810913" lat="25.9592794131"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1898651123" lat="25.9524881839"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1854019165" lat="25.9546490721"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1857452393" lat="25.95711861"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1751022339" lat="25.9614401766"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1613693237" lat="25.9580446733"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1620559692" lat="25.9481662885"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1582794189" lat="25.9456965628"></trkpt>
		<trkpt lon="-97.1438598633" lat="25.9540316795"></trkpt>
		<trkpt lon="-86.1108398438" lat="21.6165793367"></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
</gpx>