Asia_Sakhalin.gpx   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0">
<trk>
	<name>UTC +10 (winter) SAKST </name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="142.756347656" lat="54.4572666809"></trkpt>
		<trkpt lon="142.597045898" lat="54.4381028097"></trkpt>
		<trkpt lon="142.619018555" lat="54.3869552949"></trkpt>
		<trkpt lon="142.404785156" lat="54.3101143392"></trkpt>
		<trkpt lon="142.283935547" lat="54.3357439553"></trkpt>
		<trkpt lon="142.185058594" lat="54.3004991159"></trkpt>
		<trkpt lon="142.421264648" lat="54.0851734209"></trkpt>
		<trkpt lon="142.630004883" lat="53.923750941"></trkpt>
		<trkpt lon="142.525634766" lat="53.738964885"></trkpt>
		<trkpt lon="142.539367676" lat="53.70483639"></trkpt>
		<trkpt lon="142.434997559" lat="53.6601024216"></trkpt>
		<trkpt lon="142.444610596" lat="53.6226520602"></trkpt>
		<trkpt lon="141.686553955" lat="53.4021637535"></trkpt>
		<trkpt lon="141.718139648" lat="53.3423531155"></trkpt>
		<trkpt lon="141.781311035" lat="53.2422080609"></trkpt>
		<trkpt lon="141.812896729" lat="53.1517119763"></trkpt>
		<trkpt lon="141.891174316" lat="53.0544218655"></trkpt>
		<trkpt lon="141.825256348" lat="52.8475711497"></trkpt>
		<trkpt lon="141.82800293" lat="52.7828311425"></trkpt>
		<trkpt lon="141.8019104" lat="52.7138352036"></trkpt>
		<trkpt lon="141.815643311" lat="52.7013543995"></trkpt>
		<trkpt lon="141.796417236" lat="52.6497291973"></trkpt>
		<trkpt lon="141.81427002" lat="52.6397301753"></trkpt>
		<trkpt lon="141.786804199" lat="52.5905350607"></trkpt>
		<trkpt lon="141.808776855" lat="52.5780190138"></trkpt>
		<trkpt lon="141.796417236" lat="52.5312608553"></trkpt>
		<trkpt lon="141.749725342" lat="52.474416087"></trkpt>
		<trkpt lon="141.712646484" lat="52.4417807659"></trkpt>
		<trkpt lon="141.685180664" lat="52.4166602108"></trkpt>
		<trkpt lon="141.643981934" lat="52.4066079798"></trkpt>
		<trkpt lon="141.628875732" lat="52.3873347993"></trkpt>
		<trkpt lon="141.628875732" lat="52.3646990196"></trkpt>
		<trkpt lon="141.627502441" lat="52.3504409092"></trkpt>
		<trkpt lon="141.617889404" lat="52.321071489"></trkpt>
		<trkpt lon="141.632995605" lat="52.2958821752"></trkpt>
		<trkpt lon="141.65222168" lat="52.2841222568"></trkpt>
		<trkpt lon="141.65222168" lat="52.2538681299"></trkpt>
		<trkpt lon="141.632995605" lat="52.2320050855"></trkpt>
		<trkpt lon="141.62612915" lat="52.2185455499"></trkpt>
		<trkpt lon="141.645355225" lat="52.2101312682"></trkpt>
		<trkpt lon="141.683807373" lat="52.1604545577"></trkpt>
		<trkpt lon="141.668701172" lat="52.1360168455"></trkpt>
		<trkpt lon="141.622009277" lat="52.1073486521"></trkpt>
		<trkpt lon="141.620635986" lat="52.0921639071"></trkpt>
		<trkpt lon="141.617889404" lat="52.06684451"></trkpt>
		<trkpt lon="141.635742188" lat="52.047423245"></trkpt>
		<trkpt lon="141.63848877" lat="52.0178529439"></trkpt>
		<trkpt lon="141.656341553" lat="51.9941826208"></trkpt>
		<trkpt lon="141.668701172" lat="51.9755757265"></trkpt>
		<trkpt lon="141.663208008" lat="51.9374920905"></trkpt>
		<trkpt lon="141.659088135" lat="51.9171675891"></trkpt>
		<trkpt lon="141.616516113" lat="51.8892063698"></trkpt>
		<trkpt lon="141.634368896" lat="51.8705558868"></trkpt>
		<trkpt lon="141.670074463" lat="51.8535941877"></trkpt>
		<trkpt lon="141.73324585" lat="51.8434140985"></trkpt>
		<trkpt lon="141.784057617" lat="51.7984244913"></trkpt>
		<trkpt lon="141.808776855" lat="51.754240074"></trkpt>
		<trkpt lon="141.786804199" lat="51.727028157"></trkpt>
		<trkpt lon="141.6796875" lat="51.7627404374"></trkpt>
		<trkpt lon="141.657714844" lat="51.7406361641"></trkpt>
		<trkpt lon="141.73324585" lat="51.6963951587"></trkpt>
		<trkpt lon="141.799163818" lat="51.6648896218"></trkpt>
		<trkpt lon="141.891174316" lat="51.5591436096"></trkpt>
		<trkpt lon="142.05871582" lat="51.477106481"></trkpt>
		<trkpt lon="142.068328857" lat="51.4514395692"></trkpt>
		<trkpt lon="142.050476074" lat="51.4308956446"></trkpt>
		<trkpt lon="142.062835693" lat="51.4154816362"></trkpt>
		<trkpt lon="142.066955566" lat="51.3940646659"></trkpt>
		<trkpt lon="142.123260498" lat="51.3314696971"></trkpt>
		<trkpt lon="142.160339355" lat="51.3160221717"></trkpt>
		<trkpt lon="142.143859863" lat="51.266211414"></trkpt>
		<trkpt lon="142.187805176" lat="51.2051626011"></trkpt>
		<trkpt lon="142.226257324" lat="51.1845080611"></trkpt>
		<trkpt lon="142.233123779" lat="51.0353492224"></trkpt>
		<trkpt lon="142.097167969" lat="50.914290055"></trkpt>
		<trkpt lon="142.05871582" lat="50.81461242"></trkpt>
		<trkpt lon="142.053222656" lat="50.6790567683"></trkpt>
		<trkpt lon="142.025756836" lat="50.5142997904"></trkpt>
		<trkpt lon="142.102661133" lat="50.3734961443"></trkpt>
		<trkpt lon="142.110900879" lat="50.2647654119"></trkpt>
		<trkpt lon="142.138366699" lat="50.120578098"></trkpt>
		<trkpt lon="142.088928223" lat="49.9565213955"></trkpt>
		<trkpt lon="142.066955566" lat="49.5537255135"></trkpt>
		<trkpt lon="141.976318359" lat="49.2319472985"></trkpt>
		<trkpt lon="141.830749512" lat="48.8484508359"></trkpt>
		<trkpt lon="141.786804199" lat="48.6837075717"></trkpt>
		<trkpt lon="142.001037598" lat="48.440134264"></trkpt>
		<trkpt lon="142.108154297" lat="47.9752141234"></trkpt>
		<trkpt lon="141.877441406" lat="47.6616878033"></trkpt>
		<trkpt lon="141.877441406" lat="47.2232988869"></trkpt>
		<trkpt lon="141.959838867" lat="47.0663802832"></trkpt>
		<trkpt lon="141.135864258" lat="46.3583020562"></trkpt>
		<trkpt lon="141.157836914" lat="46.1531998012"></trkpt>
		<trkpt lon="141.256713867" lat="45.8479342735"></trkpt>
		<trkpt lon="141.520385742" lat="45.8517604882"></trkpt>
		<trkpt lon="142.723388672" lat="45.5871341344"></trkpt>
		<trkpt lon="143.800048828" lat="45.7483603022"></trkpt>
		<trkpt lon="144.953613281" lat="48.5747899109"></trkpt>
		<trkpt lon="144.832763672" lat="48.9946359835"></trkpt>
		<trkpt lon="144.459228516" lat="49.0738659013"></trkpt>
		<trkpt lon="144.217529297" lat="49.795449888"></trkpt>
		<trkpt lon="143.887939453" lat="50.6459773407"></trkpt>
		<trkpt lon="143.338623047" lat="52.0862573323"></trkpt>
		<trkpt lon="143.514404297" lat="52.5362730415"></trkpt>
		<trkpt lon="143.0859375" lat="53.8913912858"></trkpt>
		<trkpt lon="143.129882812" lat="54.0980601831"></trkpt>
		<trkpt lon="142.756347656" lat="54.4572666809"></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
</gpx>