Asia_Aden.gpx   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0">
<trk>
	<name>UTC +3 (all year) AST</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="34.7525024414" lat="27.8657885049"></trkpt>
		<trkpt lon="34.4668579102" lat="27.9143396554"></trkpt>
		<trkpt lon="34.5190429688" lat="28.1034807412"></trkpt>
		<trkpt lon="34.631652832" lat="28.2027676859"></trkpt>
		<trkpt lon="34.7662353516" lat="28.5338615723"></trkpt>
		<trkpt lon="34.7552490234" lat="28.6568510342"></trkpt>
		<trkpt lon="34.807434082" lat="28.8542964987"></trkpt>
		<trkpt lon="34.807434082" lat="28.8855645067"></trkpt>
		<trkpt lon="34.889831543" lat="29.2181035195"></trkpt>
		<trkpt lon="34.9159240723" lat="29.3031662181"></trkpt>
		<trkpt lon="34.9488830566" lat="29.3570425376"></trkpt>
		<trkpt lon="35.1466369629" lat="29.3223255038"></trkpt>
		<trkpt lon="35.594329834" lat="29.2540541364"></trkpt>
		<trkpt lon="36.0736083984" lat="29.1797422842"></trkpt>
		<trkpt lon="36.5020751953" lat="29.4898156194"></trkpt>
		<trkpt lon="36.7575073242" lat="29.8620833791"></trkpt>
		<trkpt lon="37.5045776367" lat="29.9918128887"></trkpt>
		<trkpt lon="37.6734924316" lat="30.3266566374"></trkpt>
		<trkpt lon="38.0044555664" lat="30.5007509803"></trkpt>
		<trkpt lon="37.0143127441" lat="31.4919197963"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0000915527" lat="31.9894418379"></trkpt>
		<trkpt lon="39.1621398926" lat="32.1058429329"></trkpt>
		<trkpt lon="39.2074584961" lat="32.1593376928"></trkpt>
		<trkpt lon="39.3090820312" lat="32.2267428704"></trkpt>
		<trkpt lon="39.2596435547" lat="32.3614033153"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0481567383" lat="32.3103487645"></trkpt>
		<trkpt lon="38.9932250977" lat="32.4750121391"></trkpt>
		<trkpt lon="39.0921020508" lat="32.5016546973"></trkpt>
		<trkpt lon="38.8023376465" lat="33.3672374658"></trkpt>
		<trkpt lon="41.0147094727" lat="34.4159733845"></trkpt>
		<trkpt lon="41.0202026367" lat="34.4363631809"></trkpt>
		<trkpt lon="41.0339355469" lat="34.4476886965"></trkpt>
		<trkpt lon="41.1424255371" lat="34.6614519413"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2440490723" lat="34.7810996789"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2371826172" lat="34.8679049626"></trkpt>
		<trkpt lon="41.224822998" lat="35.1356330179"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2289428711" lat="35.1648275061"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2426757812" lat="35.2714105741"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2811279297" lat="35.3845716038"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2879943848" lat="35.4830381341"></trkpt>
		<trkpt lon="41.400604248" lat="35.6238145139"></trkpt>
		<trkpt lon="41.3882446289" lat="35.8356283889"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2646484375" lat="36.055760619"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2976074219" lat="36.2586701944"></trkpt>
		<trkpt lon="41.2989807129" lat="36.3549511064"></trkpt>
		<trkpt lon="41.4129638672" lat="36.5173623157"></trkpt>
		<trkpt lon="41.833190918" lat="36.5934788783"></trkpt>
		<trkpt lon="41.9416809082" lat="36.6640126988"></trkpt>
		<trkpt lon="42.0899963379" lat="36.8114836782"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3934936523" lat="37.0694232823"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3804473877" lat="37.0858578526"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3667144775" lat="37.0913352511"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3653411865" lat="37.1072174679"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3763275146" lat="37.1148835533"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3825073242" lat="37.1154311011"></trkpt>
		<trkpt lon="42.3948669434" lat="37.1099554446"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4044799805" lat="37.1099554446"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4120330811" lat="37.1143360015"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4291992188" lat="37.1176212529"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4353790283" lat="37.1225488626"></trkpt>
		<trkpt lon="42.452545166" lat="37.1247388084"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4628448486" lat="37.1318556947"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4738311768" lat="37.1334979581"></trkpt>
		<trkpt lon="42.4868774414" lat="37.1340453713"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5150299072" lat="37.1313082657"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5232696533" lat="37.1395192854"></trkpt>
		<trkpt lon="42.536315918" lat="37.1466347816"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5527954102" lat="37.1460874595"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5651550293" lat="37.1460874595"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5782012939" lat="37.1428034437"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5933074951" lat="37.1471820997"></trkpt>
		<trkpt lon="42.5981140137" lat="37.1674300862"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6036071777" lat="37.1756371844"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6194000244" lat="37.1898607095"></trkpt>
		<trkpt lon="42.625579834" lat="37.1991592584"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6276397705" lat="37.2117378251"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6454925537" lat="37.2204868959"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6578521729" lat="37.2330619074"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6654052734" lat="37.2592986544"></trkpt>
		<trkpt lon="42.674331665" lat="37.2674957644"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6860046387" lat="37.2674957644"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6942443848" lat="37.2784238565"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7031707764" lat="37.2844336309"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7066040039" lat="37.2898966458"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7011108398" lat="37.3019138824"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7017974854" lat="37.3040986282"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7052307129" lat="37.3057371459"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7320098877" lat="37.3084679295"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7471160889" lat="37.3188440024"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7484893799" lat="37.3297646371"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7333831787" lat="37.3455967382"></trkpt>
		<trkpt lon="42.759475708" lat="37.351601145"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7821350098" lat="37.3586966429"></trkpt>
		<trkpt lon="42.7951812744" lat="37.3717942613"></trkpt>
		<trkpt lon="42.8020477295" lat="37.3767052788"></trkpt>
		<trkpt lon="42.8308868408" lat="37.3690657794"></trkpt>
		<trkpt lon="42.8404998779" lat="37.3505094704"></trkpt>
		<trkpt lon="42.8507995605" lat="37.3450508593"></trkpt>
		<trkpt lon="42.8700256348" lat="37.3450508593"></trkpt>
		<trkpt lon="42.8796386719" lat="37.3385000022"></trkpt>
		<trkpt lon="42.9235839844" lat="37.3292186431"></trkpt>
		<trkpt lon="42.9640960693" lat="37.3155675025"></trkpt>
		<trkpt lon="42.977142334" lat="37.3155675025"></trkpt>
		<trkpt lon="42.9867553711" lat="37.3226664051"></trkpt>
		<trkpt lon="43.023147583" lat="37.3314025954"></trkpt>
		<trkpt lon="43.0279541016" lat="37.3385000022"></trkpt>
		<trkpt lon="43.0375671387" lat="37.3537844465"></trkpt>
		<trkpt lon="43.0712127686" lat="37.3559676846"></trkpt>
		<trkpt lon="43.0938720703" lat="37.3625170177"></trkpt>
		<trkpt lon="43.108291626" lat="37.3630627697"></trkpt>
		<trkpt lon="43.1288909912" lat="37.3707028805"></trkpt>
		<trkpt lon="43.1433105469" lat="37.3679743588"></trkpt>
		<trkpt lon="43.1659698486" lat="37.3717942613"></trkpt>
		<trkpt lon="43.1769561768" lat="37.3565134842"></trkpt>
		<trkpt lon="43.2051086426" lat="37.354330262"></trkpt>
		<trkpt lon="43.2298278809" lat="37.3406836847"></trkpt>
		<trkpt lon="43.2511138916" lat="37.3428673037"></trkpt>
		<trkpt lon="43.2751464844" lat="37.3264886133"></trkpt>
		<trkpt lon="43.285446167" lat="37.3150214053"></trkpt>
		<trkpt lon="43.3074188232" lat="37.3111986138"></trkpt>
		<trkpt lon="43.328704834" lat="37.2997290731"></trkpt>
		<trkpt lon="43.3355712891" lat="37.3155675025"></trkpt>
		<trkpt lon="43.3486175537" lat="37.3243045181"></trkpt>
		<trkpt lon="43.3609771729" lat="37.3275806371"></trkpt>
		<trkpt lon="43.37059021" lat="37.3253965737"></trkpt>
		<trkpt lon="43.3808898926" lat="37.3193900718"></trkpt>
		<trkpt lon="43.4042358398" lat="37.2937205202"></trkpt>
		<trkpt lon="43.4413146973" lat="37.2756919822"></trkpt>
		<trkpt lon="43.4708404541" lat="37.2680422067"></trkpt>
		<trkpt lon="43.4921264648" lat="37.2483677866"></trkpt>
		<trkpt lon="43.5353851318" lat="37.2407152355"></trkpt>
		<trkpt lon="43.5566711426" lat="37.2500075179"></trkpt>
		<trkpt lon="43.5758972168" lat="37.2565660861"></trkpt>
		<trkpt lon="43.5848236084" lat="37.2511006522"></trkpt>
		<trkpt lon="43.5958099365" lat="37.2347019717"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6116027832" lat="37.2270480331"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6260223389" lat="37.2275947687"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6438751221" lat="37.2177529203"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6528015137" lat="37.2161124873"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6637878418" lat="37.2210336791"></trkpt>
		<trkpt lon="43.6823272705" lat="37.2204868959"></trkpt>
		<trkpt lon="43.7077331543" lat="37.2330619074"></trkpt>
		<trkpt lon="43.7166595459" lat="37.2254078023"></trkpt>
		<trkpt lon="43.7317657471" lat="37.2325152113"></trkpt>
		<trkpt lon="43.7489318848" lat="37.2265012934"></trkpt>
		<trkpt lon="43.7660980225" lat="37.2297816718"></trkpt>
		<trkpt lon="43.8031768799" lat="37.2265012934"></trkpt>
		<trkpt lon="43.81690979" lat="37.2221272337"></trkpt>
		<trkpt lon="43.8327026367" lat="37.20025313"></trkpt>
		<trkpt lon="43.853302002" lat="37.1893137003"></trkpt>
		<trkpt lon="43.8622283936" lat="37.2090035324"></trkpt>
		<trkpt lon="43.8656616211" lat="37.2144720187"></trkpt>
		<trkpt lon="43.8739013672" lat="37.2215804584"></trkpt>
		<trkpt lon="43.8924407959" lat="37.2210336791"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9205932617" lat="37.2177529203"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9391326904" lat="37.2243142953"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9535522461" lat="37.2439949954"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9549255371" lat="37.2560195606"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9693450928" lat="37.2735064113"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9714050293" lat="37.2844336309"></trkpt>
		<trkpt lon="43.9796447754" lat="37.2915354729"></trkpt>
		<trkpt lon="44.0091705322" lat="37.2986366446"></trkpt>
		<trkpt lon="44.030456543" lat="37.3221203595"></trkpt>
		<trkpt lon="44.037322998" lat="37.3193900718"></trkpt>
		<trkpt lon="44.0620422363" lat="37.3199361373"></trkpt>
		<trkpt lon="44.0840148926" lat="37.3128369768"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1101074219" lat="37.3090140743"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1389465332" lat="37.3150214053"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1622924805" lat="37.3002752813"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1801452637" lat="37.2969979722"></trkpt>
		<trkpt lon="44.1938781738" lat="37.2888040746"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2371368408" lat="37.2778774895"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2625427246" lat="37.2532868734"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2776489258" lat="37.235795328"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2810821533" lat="37.2265012934"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2783355713" lat="37.2018939077"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2886352539" lat="37.1849374847"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2879486084" lat="37.1750900722"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2824554443" lat="37.1625053994"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2694091797" lat="37.1559386512"></trkpt>
		<trkpt lon="44.256362915" lat="37.1553913965"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2419433594" lat="37.1575803918"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2330169678" lat="37.1417087401"></trkpt>
		<trkpt lon="44.207611084" lat="37.1181687809"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2000579834" lat="37.1017412175"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2028045654" lat="37.0875011137"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2137908936" lat="37.0705190311"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2220306396" lat="37.0650401286"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2433166504" lat="37.0529851499"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2467498779" lat="37.0464088997"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2412567139" lat="37.0359953383"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2426300049" lat="37.0250321516"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2611694336" lat="37.0003591962"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2687225342" lat="36.9795180189"></trkpt>
		<trkpt lon="44.2810821533" lat="36.9729354081"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3037414551" lat="36.9723868315"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3209075928" lat="36.9652549759"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3257141113" lat="36.9811635826"></trkpt>
		<trkpt lon="44.34425354" lat="37.0036493864"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3648529053" lat="37.0195499649"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3682861328" lat="37.0261285415"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3675994873" lat="37.03325469"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3518066406" lat="37.0453128026"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3566131592" lat="37.0507931298"></trkpt>
		<trkpt lon="44.3717193604" lat="37.0546291234"></trkpt>
		<trkpt lon="44.4108581543" lat="37.053533145"></trkpt>
		<trkpt lon="44.426651001" lat="37.0606567216"></trkpt>
		<trkpt lon="44.4582366943" lat="37.0677796293"></trkpt>
		<trkpt lon="44.4802093506" lat="37.0787366429"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5166015625" lat="37.0924306833"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5220947266" lat="37.1000982652"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5262145996" lat="37.1105030281"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5351409912" lat="37.1181687809"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5550537109" lat="37.1209063617"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5811462402" lat="37.1526550633"></trkpt>
		<trkpt lon="44.5893859863" lat="37.1586748656"></trkpt>
		<trkpt lon="44.603805542" lat="37.1625053994"></trkpt>
		<trkpt lon="44.6285247803" lat="37.1800139389"></trkpt>
		<trkpt lon="44.644317627" lat="37.1843904399"></trkpt>
		<trkpt lon="44.6779632568" lat="37.1718073161"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7129821777" lat="37.172901584"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7315216064" lat="37.1696187329"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7555541992" lat="37.1597693237"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7637939453" lat="37.1646941887"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7720336914" lat="37.1646941887"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8036193848" lat="37.1482767241"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7843933105" lat="37.1367823778"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7727203369" lat="37.1176212529"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7926330566" lat="37.0902398031"></trkpt>
		<trkpt lon="44.7960662842" lat="37.0716147641"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8084259033" lat="37.0644922165"></trkpt>
		<trkpt lon="44.820098877" lat="37.0453128026"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8365783691" lat="37.0376396798"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8537445068" lat="37.0436686273"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8695373535" lat="37.0464088997"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8853302002" lat="37.03325469"></trkpt>
		<trkpt lon="44.914855957" lat="37.0272249156"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9196624756" lat="37.0179052317"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9169158936" lat="37.0074877616"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9059295654" lat="36.9987140477"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8921966553" lat="36.9575737688"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9141693115" lat="36.9339766452"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9224090576" lat="36.914764289"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9059295654" lat="36.8735786547"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8805236816" lat="36.859845172"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8571777344" lat="36.8367673642"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8482513428" lat="36.8142323096"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8516845703" lat="36.7971892042"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8640441895" lat="36.776842468"></trkpt>
		<trkpt lon="44.8839569092" lat="36.7713424227"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9127960205" lat="36.7702423663"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9368286133" lat="36.7735424881"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9546813965" lat="36.771892445"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9718475342" lat="36.7625415295"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9951934814" lat="36.744936713"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0267791748" lat="36.7405348777"></trkpt>
		<trkpt lon="45.043258667" lat="36.7284285289"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0707244873" lat="36.6898956292"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0775909424" lat="36.6717234185"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0748443604" lat="36.6629111044"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0769042969" lat="36.6428042367"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0731277466" lat="36.6262741132"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0621414185" lat="36.6193855151"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0611114502" lat="36.6149764893"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0545883179" lat="36.6141497689"></trkpt>
		<trkpt lon="45.046005249" lat="36.6072600875"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0384521484" lat="36.5940301739"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0398254395" lat="36.5863116766"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0528717041" lat="36.5736296125"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0370788574" lat="36.558739314"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0164794922" lat="36.5482592353"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0116729736" lat="36.5394328036"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0157928467" lat="36.5306053641"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0219726562" lat="36.5217769171"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0377655029" lat="36.5118437099"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0604248047" lat="36.5013572746"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0672912598" lat="36.4881092208"></trkpt>
		<trkpt lon="45.0720977783" lat="36.4654718868"></trkpt>
		<trkpt lon="45.089263916" lat="36.4494561216"></trkpt>
		<trkpt lon="45.092010498" lat="36.4323321637"></trkpt>
		<trkpt lon="45.1050567627" lat="36.417967221"></trkpt>
		<trkpt lon="45.1318359375" lat="36.4052575564"></trkpt>
		<trkpt lon="45.1634216309" lat="36.4030469677"></trkpt>
		<trkpt lon="45.1778411865" lat="36.4118889452"></trkpt>
		<trkpt lon="45.1902008057" lat="36.4129941216"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2005004883" lat="36.4201773851"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2272796631" lat="36.4240450211"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2375793457" lat="36.4312272625"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2458190918" lat="36.430674806"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2568054199" lat="36.4185197679"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2787780762" lat="36.3903348621"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2856445312" lat="36.3704334799"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2822113037" lat="36.3571630627"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2863311768" lat="36.3427842237"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2808380127" lat="36.3272963507"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2808380127" lat="36.3057188251"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2890777588" lat="36.3007385479"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2966308594" lat="36.2885631984"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3117370605" lat="36.2797072052"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3137969971" lat="36.2752788318"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2925109863" lat="36.2686358007"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2774047852" lat="36.255348043"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2815246582" lat="36.2503645511"></trkpt>
		<trkpt lon="45.2945709229" lat="36.2464882821"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3240966797" lat="36.2409504214"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3309631348" lat="36.2331967573"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3357696533" lat="36.2171331498"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3426361084" lat="36.1994039614"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3343963623" lat="36.1761283072"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3405761719" lat="36.1606073618"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3419494629" lat="36.1412018583"></trkpt>
		<trkpt lon="45.352935791" lat="36.1345474375"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3618621826" lat="36.1151354869"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3728485107" lat="36.1079241113"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3852081299" lat="36.0846212961"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3858947754" lat="36.0774071196"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3659820557" lat="36.063531843"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3611755371" lat="36.055760619"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3591156006" lat="36.0318870615"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3385162354" lat="36.0052289597"></trkpt>
		<trkpt lon="45.348815918" lat="35.9974519815"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3563690186" lat="35.9780061809"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3701019287" lat="35.9802288006"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3817749023" lat="35.9724493575"></trkpt>
		<trkpt lon="45.3900146484" lat="35.9763391749"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4085540771" lat="35.9713379459"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4161071777" lat="35.9735607535"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4167938232" lat="35.9824513578"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4325866699" lat="35.983562613"></trkpt>
		<trkpt lon="45.443572998" lat="35.9952298469"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4511260986" lat="35.9952298469"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4724121094" lat="35.9924520906"></trkpt>
		<trkpt lon="45.484085083" lat="36.0007850661"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4985046387" lat="36.003562529"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5280303955" lat="35.9952298469"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5465698242" lat="36.0013405665"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5582427979" lat="35.9996740536"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5754089355" lat="35.9824513578"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6001281738" lat="35.9796731516"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6028747559" lat="35.9618903155"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6310272217" lat="35.9568881712"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6433868408" lat="35.950774009"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6406402588" lat="35.9435475709"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6454467773" lat="35.9374323763"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6632995605" lat="35.9240884913"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6708526611" lat="35.9135229851"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6722259521" lat="35.9040684413"></trkpt>
		<trkpt lon="45.699005127" lat="35.8918314725"></trkpt>
		<trkpt lon="45.704498291" lat="35.8818180001"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7154846191" lat="35.8718032615"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7292175293" lat="35.8434212945"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7614898682" lat="35.8005508413"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7752227783" lat="35.8022215521"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7800292969" lat="35.8111314164"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7985687256" lat="35.821153819"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8239746094" lat="35.8105745792"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8459472656" lat="35.816699574"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8713531494" lat="35.8150291678"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8823394775" lat="35.831731649"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8885192871" lat="35.8361850504"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8988189697" lat="35.8384116573"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9139251709" lat="35.8350717235"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9434509277" lat="35.8222673411"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9571838379" lat="35.8389682993"></trkpt>
		<trkpt lon="45.965423584" lat="35.8411948281"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9997558594" lat="35.836741708"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0018157959" lat="35.8328450228"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0224151611" lat="35.8311749562"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0423278809" lat="35.8417514506"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0491943359" lat="35.8489871869"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0677337646" lat="35.8506568785"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0883331299" lat="35.8595613063"></trkpt>
		<trkpt lon="46.10206604" lat="35.8534396196"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1151123047" lat="35.8417514506"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1391448975" lat="35.8428646838"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1370849609" lat="35.8356283889"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1329650879" lat="35.8272779977"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1542510986" lat="35.8005508413"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1734771729" lat="35.7972093142"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2036895752" lat="35.7983231722"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2119293213" lat="35.7949815514"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2297821045" lat="35.809460893"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2455749512" lat="35.8089040441"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2744140625" lat="35.8133587263"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2902069092" lat="35.8283914339"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2963867188" lat="35.8311749562"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3114929199" lat="35.8250510783"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3403320312" lat="35.820597052"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3485717773" lat="35.8089040441"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3458251953" lat="35.7871838898"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3341522217" lat="35.773257591"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3314056396" lat="35.7643434797"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3190460205" lat="35.7576572405"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3046264648" lat="35.7582144486"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2991333008" lat="35.747069546"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2826538086" lat="35.7448403782"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2805938721" lat="35.732021452"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2496948242" lat="35.7208728821"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2373352051" lat="35.7119529029"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2057495117" lat="35.7208728821"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1927032471" lat="35.7141829913"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1878967285" lat="35.7113953711"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1796569824" lat="35.7113953711"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1686706543" lat="35.694667602"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1556243896" lat="35.6885332074"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1350250244" lat="35.6952252509"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0897064209" lat="35.682398341"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0540008545" lat="35.700243915"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0169219971" lat="35.6818406024"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0066223145" lat="35.6667801887"></trkpt>
		<trkpt lon="46.008682251" lat="35.6533907687"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9970092773" lat="35.6355347166"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0107421875" lat="35.626047066"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0107421875" lat="35.602043865"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0066223145" lat="35.5858515932"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0182952881" lat="35.574682601"></trkpt>
		<trkpt lon="46.011428833" lat="35.570214568"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0059356689" lat="35.570214568"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9990692139" lat="35.5763580491"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9764099121" lat="35.5774749951"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9846496582" lat="35.5640706157"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0045623779" lat="35.5355788641"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0121154785" lat="35.5244028647"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0107421875" lat="35.5171376303"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9928894043" lat="35.5132253087"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9901428223" lat="35.5026051889"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0004425049" lat="35.4774466718"></trkpt>
		<trkpt lon="46.010055542" lat="35.4444491286"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0279083252" lat="35.4271060128"></trkpt>
		<trkpt lon="46.053314209" lat="35.382332329"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0594940186" lat="35.3812126683"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0704803467" lat="35.3649758421"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0890197754" lat="35.3588161914"></trkpt>
		<trkpt lon="46.097946167" lat="35.3436950567"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1178588867" lat="35.3436950567"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1288452148" lat="35.3375337828"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1322784424" lat="35.3313720391"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1309051514" lat="35.3240893728"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1432647705" lat="35.311763366"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1576843262" lat="35.2815006579"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1418914795" lat="35.2697287713"></trkpt>
		<trkpt lon="46.142578125" lat="35.2658044289"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1171722412" lat="35.2484229135"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1096191406" lat="35.2366462209"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1109924316" lat="35.2293550304"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1274719238" lat="35.235524542"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1267852783" lat="35.2265505519"></trkpt>
		<trkpt lon="46.145324707" lat="35.2254287333"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1569976807" lat="35.2198194079"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1714172363" lat="35.2220631846"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1954498291" lat="35.210282665"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1940765381" lat="35.2018669614"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2016296387" lat="35.1996226265"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2030029297" lat="35.1940115179"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1810302734" lat="35.176053366"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1583709717" lat="35.1676341163"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1569976807" lat="35.1536000964"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1583709717" lat="35.1395636552"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1535644531" lat="35.1272095846"></trkpt>
		<trkpt lon="46.187210083" lat="35.1086749645"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1604309082" lat="35.0839555793"></trkpt>
		<trkpt lon="46.142578125" lat="35.083393688"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1288452148" lat="35.0794603405"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1137390137" lat="35.0721550492"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1000061035" lat="35.0766506904"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0938262939" lat="35.08788871"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0835266113" lat="35.08564123"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0704803467" lat="35.0800222589"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0656738281" lat="35.0564183543"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0739135742" lat="35.0541700074"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0636138916" lat="35.0373054326"></trkpt>
		<trkpt lon="46.057434082" lat="35.0367432202"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0498809814" lat="35.0479867343"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0272216797" lat="35.0496731279"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0210418701" lat="35.0603528124"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0121154785" lat="35.0687831557"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9956359863" lat="35.0642870809"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9558105469" lat="35.0805841734"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9345245361" lat="35.0811460841"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9242248535" lat="35.0710311001"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9290313721" lat="35.0457381552"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9022521973" lat="35.0423651706"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8823394775" lat="35.0344943317"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8857727051" lat="34.9973787377"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8946990967" lat="34.9861282627"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8912658691" lat="34.9782520102"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9022521973" lat="34.9557442573"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8809661865" lat="34.9230970343"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8713531494" lat="34.8994478301"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8500671387" lat="34.8955056337"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7985687256" lat="34.9118363581"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7875823975" lat="34.9000109855"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7978820801" lat="34.8605807799"></trkpt>
		<trkpt lon="45.791015625" lat="34.844803402"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7779693604" lat="34.8312775274"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7601165771" lat="34.8284593571"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7340240479" lat="34.8301502708"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6976318359" lat="34.8115483103"></trkpt>
		<trkpt lon="45.699005127" lat="34.7940699152"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7106781006" lat="34.7726397304"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6838989258" lat="34.7512039789"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6859588623" lat="34.7393555181"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6742858887" lat="34.7201686931"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6763458252" lat="34.7122669413"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6907653809" lat="34.7054934102"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7099914551" lat="34.6874279493"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7147979736" lat="34.6676643365"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7230377197" lat="34.6659700931"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7360839844" lat="34.6275579509"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7340240479" lat="34.6123011357"></trkpt>
		<trkpt lon="45.749130249" lat="34.5783870624"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7456970215" lat="34.5574664832"></trkpt>
		<trkpt lon="45.75050354" lat="34.5472870012"></trkpt>
		<trkpt lon="45.747756958" lat="34.5421967932"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7360839844" lat="34.5399343786"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7175445557" lat="34.5461558708"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7065582275" lat="34.5580319734"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6873321533" lat="34.5608593671"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6543731689" lat="34.5552044837"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6440734863" lat="34.5608593671"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6289672852" lat="34.5535079437"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5966949463" lat="34.5574664832"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5767822266" lat="34.568775558"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5506896973" lat="34.5947805933"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5369567871" lat="34.5936501088"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5225372314" lat="34.5625557571"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5239105225" lat="34.5467214379"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5362701416" lat="34.5269243014"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5376434326" lat="34.5122148099"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5218505859" lat="34.4765618111"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5115509033" lat="34.4658063277"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4833984375" lat="34.4646740909"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4744720459" lat="34.4697690355"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4511260986" lat="34.4601449902"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4545593262" lat="34.4340978936"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4627990723" lat="34.4233369402"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4758453369" lat="34.3717784354"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4909515381" lat="34.3474045768"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4923248291" lat="34.3406013047"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5039978027" lat="34.3258589883"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5177307129" lat="34.3445699472"></trkpt>
		<trkpt lon="45.52734375" lat="34.3502391106"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5486297607" lat="34.3496722115"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5609893799" lat="34.3445699472"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5774688721" lat="34.3241577851"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5946350098" lat="34.2799143985"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5870819092" lat="34.2362153809"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5651092529" lat="34.1805656308"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5802154541" lat="34.1481810225"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5651092529" lat="34.1294263616"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5438232422" lat="34.122605453"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5376434326" lat="34.1140785433"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5163574219" lat="34.1106675388"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5005645752" lat="34.0936104528"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4985046387" lat="34.0822371521"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4875183105" lat="34.0754124384"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4792785645" lat="34.066880773"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4779052734" lat="34.0589171101"></trkpt>
		<trkpt lon="45.481338501" lat="34.0555038826"></trkpt>
		<trkpt lon="45.484085083" lat="34.0372976817"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4758453369" lat="34.0344526097"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4779052734" lat="34.0151035899"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4531860352" lat="34.0020120459"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4456329346" lat="33.98550244"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4126739502" lat="33.9729757717"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4325866699" lat="33.9547518686"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4483795166" lat="33.9382330842"></trkpt>
		<trkpt lon="45.4792785645" lat="33.9313967875"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5067443848" lat="33.9405117278"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5170440674" lat="33.9376634138"></trkpt>
		<trkpt lon="45.524597168" lat="33.9313967875"></trkpt>
		<trkpt lon="45.5891418457" lat="33.8441859164"></trkpt>
		<trkpt lon="45.619354248" lat="33.7968381566"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6488800049" lat="33.7728690631"></trkpt>
		<trkpt lon="45.6605529785" lat="33.7546023943"></trkpt>
		<trkpt lon="45.661239624" lat="33.7243396617"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7106781006" lat="33.6734971019"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7669830322" lat="33.6352025213"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7772827148" lat="33.6231962353"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7765960693" lat="33.6163347492"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7566833496" lat="33.6031820405"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7553100586" lat="33.5957470132"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7649230957" lat="33.5911712932"></trkpt>
		<trkpt lon="45.7875823975" lat="33.6008944081"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8198547363" lat="33.6203373492"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8432006836" lat="33.625483276"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8699798584" lat="33.6237680012"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9022521973" lat="33.6266267735"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9111785889" lat="33.6231962353"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9070587158" lat="33.6026101381"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9345245361" lat="33.5865953304"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9510040283" lat="33.56657264"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9510040283" lat="33.5499788926"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9358978271" lat="33.5299477111"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8699798584" lat="33.4950251299"></trkpt>
		<trkpt lon="45.8734130859" lat="33.4875807907"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9489440918" lat="33.4841447261"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9894561768" lat="33.5036139567"></trkpt>
		<trkpt lon="45.9983825684" lat="33.4990333551"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0079956055" lat="33.4807085251"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0320281982" lat="33.471544656"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0395812988" lat="33.4503494972"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0375213623" lat="33.4216991594"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0437011719" lat="33.3821461632"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0581207275" lat="33.3643701157"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0807800293" lat="33.3540468728"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1109924316" lat="33.3202009934"></trkpt>
		<trkpt lon="46.145324707" lat="33.2777316426"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1659240723" lat="33.2691204703"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1961364746" lat="33.2536182202"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1954498291" lat="33.2427075803"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1817169189" lat="33.1927309419"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1961364746" lat="33.1892832251"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2036895752" lat="33.1875593159"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1995697021" lat="33.1760657204"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1755371094" lat="33.157097992"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1700439453" lat="33.1473251365"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1542510986" lat="33.136401245"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1405181885" lat="33.1185751345"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1295318604" lat="33.1139742604"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1082458496" lat="33.1122488705"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0622406006" lat="33.1254759937"></trkpt>
		<trkpt lon="46.056060791" lat="33.1272011237"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0491943359" lat="33.1231757675"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0478210449" lat="33.1122488705"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0450744629" lat="33.0938426031"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0855865479" lat="33.0817613953"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1013793945" lat="33.080035373"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1109924316" lat="33.0719801543"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1659240723" lat="33.0604714197"></trkpt>
		<trkpt lon="46.145324707" lat="33.0328443171"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1260986328" lat="33.0167245057"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1116790771" lat="33.017300264"></trkpt>
		<trkpt lon="46.100692749" lat="33.0132698769"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0972595215" lat="32.9994500082"></trkpt>
		<trkpt lon="46.0938262939" lat="32.9729558755"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1590576172" lat="32.9516396082"></trkpt>
		<trkpt lon="46.1892700195" lat="32.9539443175"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2249755859" lat="32.9453013479"></trkpt>
		<trkpt lon="46.2991333008" lat="32.9522157912"></trkpt>
		<trkpt lon="46.3993835449" lat="32.9464537927"></trkpt>
		<trkpt lon="46.4721679688" lat="32.9072622449"></trkpt>
		<trkpt lon="46.5051269531" lat="32.8991912421"></trkpt>
		<trkpt lon="46.5325927734" lat="32.8726670544"></trkpt>
		<trkpt lon="46.6465759277" lat="32.8207489498"></trkpt>
		<trkpt lon="46.6644287109" lat="32.7988188553"></trkpt>
		<trkpt lon="46.6891479492" lat="32.7884290272"></trkpt>
		<trkpt lon="46.7015075684" lat="32.774574035"></trkpt>
		<trkpt lon="46.7358398438" lat="32.7630265602"></trkpt>
		<trkpt lon="46.7825317383" lat="32.7156662557"></trkpt>
		<trkpt lon="46.8264770508" lat="32.7006443192"></trkpt>
		<trkpt lon="46.8882751465" lat="32.6416876908"></trkpt>
		<trkpt lon="46.9281005859" lat="32.619713513"></trkpt>
		<trkpt lon="46.9541931152" lat="32.5919489455"></trkpt>
		<trkpt lon="47.0448303223" lat="32.5294472148"></trkpt>
		<trkpt lon="47.108001709" lat="32.4726950221"></trkpt>
		<trkpt lon="47.1794128418" lat="32.4472027996"></trkpt>
		<trkpt lon="47.1876525879" lat="32.4564735334"></trkpt>
		<trkpt lon="47.2109985352" lat="32.4518382858"></trkpt>
		<trkpt lon="47.2673034668" lat="32.4703778454"></trkpt>
		<trkpt lon="47.2975158691" lat="32.4912302879"></trkpt>
		<trkpt lon="47.3291015625" lat="32.4692192348"></trkpt>
		<trkpt lon="47.3538208008" lat="32.4634259578"></trkpt>
		<trkpt lon="47.3854064941" lat="32.4680606092"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4238586426" lat="32.4193848761"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4499511719" lat="32.3961967187"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4526977539" lat="32.3741624521"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4430847168" lat="32.3602433044"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4224853516" lat="32.3567631827"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4375915527" lat="32.3416811075"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4444580078" lat="32.319633552"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4609375" lat="32.3161518682"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4787902832" lat="32.3184730056"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4952697754" lat="32.3010630254"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4952697754" lat="32.275522337"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5227355957" lat="32.2522972876"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5378417969" lat="32.2360362175"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5598144531" lat="32.2279045908"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5611877441" lat="32.2116391546"></trkpt>
		<trkpt lon="47.550201416" lat="32.193046522"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5323486328" lat="32.1790995543"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5296020508" lat="32.1395715448"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5570678711" lat="32.1256163898"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5639343262" lat="32.1104958963"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6023864746" lat="32.1128222891"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6504516602" lat="32.0802473963"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6518249512" lat="32.0441687908"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6861572266" lat="32.0267062933"></trkpt>
		<trkpt lon="47.7108764648" lat="31.9952654076"></trkpt>
		<trkpt lon="47.7095031738" lat="31.9789584808"></trkpt>
		<trkpt lon="47.7301025391" lat="31.9626486557"></trkpt>
		<trkpt lon="47.7410888672" lat="31.9206958028"></trkpt>
		<trkpt lon="47.7946472168" lat="31.881056085"></trkpt>
		<trkpt lon="47.7960205078" lat="31.8460656913"></trkpt>
		<trkpt lon="47.8605651855" lat="31.7888861638"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6943969727" lat="31.4005353269"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6998901367" lat="30.9905597957"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0281066895" lat="30.9893825317"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0308532715" lat="30.4865508426"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0397796631" lat="30.4753075972"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0727386475" lat="30.4563686702"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0844116211" lat="30.4557767694"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0885314941" lat="30.4504495003"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1153106689" lat="30.4486736793"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1427764893" lat="30.4403860866"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1688690186" lat="30.4196640228"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1764221191" lat="30.4042676404"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1977081299" lat="30.3266566374"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2121276855" lat="30.3177659524"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2286071777" lat="30.3189514237"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2423400879" lat="30.3302126854"></trkpt>
		<trkpt lon="48.254699707" lat="30.3361391453"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2677459717" lat="30.334953882"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2842254639" lat="30.3213223232"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3151245117" lat="30.294053515"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3604431152" lat="30.2406795678"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4016418457" lat="30.2044874011"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4085083008" lat="30.1872766195"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4098815918" lat="30.1700628299"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3824157715" lat="30.1338447008"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3810424805" lat="30.1219670099"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3968353271" lat="30.1094938967"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4215545654" lat="30.0916724319"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4366607666" lat="30.0702824333"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4442138672" lat="30.0084631341"></trkpt>
		<trkpt lon="48.4545135498" lat="29.9935969771"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5108184814" lat="29.9626682388"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5650634766" lat="29.9501750573"></trkpt>
		<trkpt lon="48.602142334" lat="29.9388703499"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5952758789" lat="29.9204230694"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5554504395" lat="29.9061389558"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3796691895" lat="29.903758071"></trkpt>
		<trkpt lon="48.2189941406" lat="30.0227325493"></trkpt>
		<trkpt lon="48.1544494629" lat="30.03462216"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0926513672" lat="30.0405664306"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0500793457" lat="30.0298664869"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0246734619" lat="30.0144089732"></trkpt>
		<trkpt lon="48.0102539062" lat="30.0001383606"></trkpt>
		<trkpt lon="47.9271697998" lat="30.0262995822"></trkpt>
		<trkpt lon="47.7095031738" lat="30.0993954612"></trkpt>
		<trkpt lon="47.3517608643" lat="30.0970192088"></trkpt>
		<trkpt lon="47.3366546631" lat="30.0803838424"></trkpt>
		<trkpt lon="47.3098754883" lat="30.0643399462"></trkpt>
		<trkpt lon="47.1773529053" lat="30.032244352"></trkpt>
		<trkpt lon="47.1485137939" lat="30.0078685306"></trkpt>
		<trkpt lon="47.0997619629" lat="29.9317298728"></trkpt>
		<trkpt lon="47.0592498779" lat="29.8043053866"></trkpt>
		<trkpt lon="47.0015716553" lat="29.7280111619"></trkpt>
		<trkpt lon="46.9651794434" lat="29.6259962737"></trkpt>
		<trkpt lon="46.9013214111" lat="29.5382166079"></trkpt>
		<trkpt lon="46.8601226807" lat="29.4360096115"></trkpt>
		<trkpt lon="46.841583252" lat="29.4150773467"></trkpt>
		<trkpt lon="46.8182373047" lat="29.40131951"></trkpt>
		<trkpt lon="46.6410827637" lat="29.1863366429"></trkpt>
		<trkpt lon="46.5827178955" lat="29.1425661551"></trkpt>
		<trkpt lon="46.5525054932" lat="29.1041766839"></trkpt>
		<trkpt lon="46.5497589111" lat="29.0993769926"></trkpt>
		<trkpt lon="46.6637420654" lat="29.0879768289"></trkpt>
		<trkpt lon="46.8573760986" lat="29.0615716047"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4588775635" lat="28.9961295372"></trkpt>
		<trkpt lon="47.4829101562" lat="28.9787113611"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5131225586" lat="28.9288431331"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5419616699" lat="28.8975881579"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5584411621" lat="28.8615130278"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5797271729" lat="28.8428693033"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5865936279" lat="28.821214333"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5927734375" lat="28.7790945537"></trkpt>
		<trkpt lon="47.5886535645" lat="28.730334718"></trkpt>
		<trkpt lon="47.593460083" lat="28.6809497286"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6016998291" lat="28.6616712164"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6332855225" lat="28.6297333804"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6442718506" lat="28.6008001587"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6998901367" lat="28.542909815"></trkpt>
		<trkpt lon="47.6978302002" lat="28.5211927271"></trkpt>
		<trkpt lon="47.9161834717" lat="28.5223993494"></trkpt>
		<trkpt lon="48.3920288086" lat="28.5320518305"></trkpt>
		<trkpt lon="48.5066986084" lat="28.5344648126"></trkpt>
		<trkpt lon="48.9990234375" lat="28.5073155784"></trkpt>
		<trkpt lon="50.0317382812" lat="27.6835280838"></trkpt>
		<trkpt lon="51.240234375" lat="26.362342069"></trkpt>
		<trkpt lon="51.9104003906" lat="25.9284070327"></trkpt>
		<trkpt lon="52.6190185547" lat="24.8465653482"></trkpt>
		<trkpt lon="52.5860595703" lat="24.4721504372"></trkpt>
		<trkpt lon="51.9873046875" lat="24.1066471792"></trkpt>
		<trkpt lon="51.6247558594" lat="24.4321467"></trkpt>
		<trkpt lon="51.5808105469" lat="24.2669972884"></trkpt>
		<trkpt lon="51.591796875" lat="24.2194143934"></trkpt>
		<trkpt lon="51.5972900391" lat="24.1317151625"></trkpt>
		<trkpt lon="52.4514770508" lat="22.912863288"></trkpt>
		<trkpt lon="55.01953125" lat="22.4846440519"></trkpt>
		<trkpt lon="55.2090454102" lat="22.6748473512"></trkpt>
		<trkpt lon="55.6512451172" lat="21.9888950806"></trkpt>
		<trkpt lon="54.9865722656" lat="20.0172261268"></trkpt>
		<trkpt lon="51.9900512695" lat="19.0231737137"></trkpt>
		<trkpt lon="52.0916748047" lat="18.7841170395"></trkpt>
		<trkpt lon="52.5421142578" lat="17.7957657973"></trkpt>
		<trkpt lon="53.0914306641" lat="16.6046098948"></trkpt>
		<trkpt lon="53.525390625" lat="15.6230368315"></trkpt>
		<trkpt lon="48.6254882812" lat="13.6459868149"></trkpt>
		<trkpt lon="44.9450683594" lat="12.4473048507"></trkpt>
		<trkpt lon="43.7475585938" lat="12.3561000991"></trkpt>
		<trkpt lon="43.330078125" lat="12.6296180302"></trkpt>
		<trkpt lon="42.6324462891" lat="13.6299719634"></trkpt>
		<trkpt lon="41.6931152344" lat="15.7288137705"></trkpt>
		<trkpt lon="35.3759765625" lat="26.5099045314"></trkpt>
		<trkpt lon="34.7525024414" lat="27.8657885049"></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
</gpx>