Asia_Taipei.gpx   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0">
<trk>
	<name>UTC +8 (all year) CST</name>
	<trkseg>
		<trkpt lon="87.802734375" lat="49.1637467596"></trkpt>
		<trkpt lon="87.7203369141" lat="49.1637467596"></trkpt>
		<trkpt lon="87.4291992188" lat="49.0774642631"></trkpt>
		<trkpt lon="87.2424316406" lat="49.1062417745"></trkpt>
		<trkpt lon="87.1545410156" lat="49.1350026058"></trkpt>
		<trkpt lon="86.8469238281" lat="49.0558701819"></trkpt>
		<trkpt lon="86.748046875" lat="48.987427006"></trkpt>
		<trkpt lon="86.7535400391" lat="48.918889689"></trkpt>
		<trkpt lon="86.8469238281" lat="48.8394130382"></trkpt>
		<trkpt lon="86.7810058594" lat="48.7815325073"></trkpt>
		<trkpt lon="86.7974853516" lat="48.7380782563"></trkpt>
		<trkpt lon="86.6381835938" lat="48.5893258497"></trkpt>
		<trkpt lon="86.6052246094" lat="48.531157011"></trkpt>
		<trkpt lon="86.4184570312" lat="48.4729212725"></trkpt>
		<trkpt lon="86.3800048828" lat="48.4911271283"></trkpt>
		<trkpt lon="86.3250732422" lat="48.4765629664"></trkpt>
		<trkpt lon="86.2316894531" lat="48.4219101094"></trkpt>
		<trkpt lon="86.0119628906" lat="48.4292005556"></trkpt>
		<trkpt lon="85.9625244141" lat="48.4036794187"></trkpt>
		<trkpt lon="85.9185791016" lat="48.4219101094"></trkpt>
		<trkpt lon="85.8416748047" lat="48.4073260797"></trkpt>
		<trkpt lon="85.7537841797" lat="48.348948124"></trkpt>
		<trkpt lon="85.7263183594" lat="48.3124279041"></trkpt>
		<trkpt lon="85.6823730469" lat="48.1990489794"></trkpt>
		<trkpt lon="85.6329345703" lat="48.1404324382"></trkpt>
		<trkpt lon="85.6329345703" lat="48.0597252818"></trkpt>
		<trkpt lon="85.5670166016" lat="47.9531449502"></trkpt>
		<trkpt lon="85.6494140625" lat="47.6061630439"></trkpt>
		<trkpt lon="85.6329345703" lat="47.5394554474"></trkpt>
		<trkpt lon="85.6713867188" lat="47.4615225087"></trkpt>
		<trkpt lon="85.7318115234" lat="47.3834738721"></trkpt>
		<trkpt lon="85.7208251953" lat="47.3127587222"></trkpt>
		<trkpt lon="85.7153320312" lat="47.2046423888"></trkpt>
		<trkpt lon="85.60546875" lat="47.182245927"></trkpt>
		<trkpt lon="85.5670166016" lat="47.1075227853"></trkpt>
		<trkpt lon="85.5340576172" lat="47.036438503"></trkpt>
		<trkpt lon="85.3582763672" lat="47.036438503"></trkpt>
		<trkpt lon="85.2319335938" lat="47.0326945985"></trkpt>
		<trkpt lon="85.2099609375" lat="46.9802523552"></trkpt>
		<trkpt lon="85.1165771484" lat="46.9427620868"></trkpt>
		<trkpt lon="85.078125" lat="46.9014924473"></trkpt>
		<trkpt lon="84.9957275391" lat="46.9014924473"></trkpt>
		<trkpt lon="84.9792480469" lat="46.8376495609"></trkpt>
		<trkpt lon="84.8803710938" lat="46.8338917321"></trkpt>
		<trkpt lon="84.7979736328" lat="46.8038196408"></trkpt>
		<trkpt lon="84.7540283203" lat="46.815098646"></trkpt>
		<trkpt lon="84.6716308594" lat="46.826375286"></trkpt>
		<trkpt lon="84.6771240234" lat="46.8601910157"></trkpt>
		<trkpt lon="84.7430419922" lat="46.9127509564"></trkpt>
		<trkpt lon="84.6771240234" lat="46.9802523552"></trkpt>
		<trkpt lon="84.5068359375" lat="46.9615105049"></trkpt>
		<trkpt lon="84.4079589844" lat="46.9877472565"></trkpt>
		<trkpt lon="84.1882324219" lat="46.9765045106"></trkpt>
		<trkpt lon="84.0344238281" lat="46.9502622422"></trkpt>
		<trkpt lon="83.9630126953" lat="46.9690080331"></trkpt>
		<trkpt lon="83.5455322266" lat="47.0514114943"></trkpt>
		<trkpt lon="83.4631347656" lat="47.1112614371"></trkpt>
		<trkpt lon="83.4136962891" lat="47.0963052544"></trkpt>
		<trkpt lon="83.3367919922" lat="47.1486335113"></trkpt>
		<trkpt lon="83.232421875" lat="47.1673097013"></trkpt>
		<trkpt lon="83.1665039062" lat="47.2046423888"></trkpt>
		<trkpt lon="83.0456542969" lat="47.2009103015"></trkpt>
		<trkpt lon="82.9797363281" lat="46.9952411069"></trkpt>
		<trkpt lon="82.9522705078" lat="46.9877472565"></trkpt>
		<trkpt lon="82.8204345703" lat="46.713502446"></trkpt>
		<trkpt lon="82.7490234375" lat="46.4756993866"></trkpt>
		<trkpt lon="82.5732421875" lat="46.2368525814"></trkpt>
		<trkpt lon="82.5183105469" lat="45.9664245413"></trkpt>
		<trkpt lon="82.2930908203" lat="45.5486785035"></trkpt>
		<trkpt lon="82.4688720703" lat="45.4793920218"></trkpt>
		<trkpt lon="82.6171875" lat="45.4485706481"></trkpt>
		<trkpt lon="82.6556396484" lat="45.3521452459"></trkpt>
		<trkpt lon="82.6062011719" lat="45.2091336377"></trkpt>
		<trkpt lon="82.4798583984" lat="45.0967914639"></trkpt>
		<trkpt lon="82.2766113281" lat="45.2168732109"></trkpt>
		<trkpt lon="82.1228027344" lat="45.1897800967"></trkpt>
		<trkpt lon="82.001953125" lat="45.1471791342"></trkpt>
		<trkpt lon="81.8975830078" lat="45.1626740798"></trkpt>
		<trkpt lon="81.8811035156" lat="45.1936513315"></trkpt>
		<trkpt lon="81.8096923828" lat="45.182036837"></trkpt>
		<trkpt lon="81.7657470703" lat="45.2787518789"></trkpt>
		<trkpt lon="81.7053222656" lat="45.3444241045"></trkpt>
		<trkpt lon="81.6284179688" lat="45.3251166433"></trkpt>
		<trkpt lon="81.4141845703" lat="45.247820971"></trkpt>
		<trkpt lon="81.123046875" lat="45.1936513315"></trkpt>
		<trkpt lon="81.0845947266" lat="45.1626740798"></trkpt>
		<trkpt lon="80.9527587891" lat="45.1471791342"></trkpt>
		<trkpt lon="80.8648681641" lat="45.1200528415"></trkpt>
		<trkpt lon="80.7330322266" lat="45.1316799755"></trkpt>
		<trkpt lon="80.5297851562" lat="45.0851572203"></trkpt>
		<trkpt lon="80.4913330078" lat="45.1006690185"></trkpt>
		<trkpt lon="80.4034423828" lat="45.0347147787"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2880859375" lat="45.0385965465"></trkpt>
		<trkpt lon="80.1727294922" lat="45.01530199"></trkpt>
		<trkpt lon="80.1068115234" lat="45.0269504532"></trkpt>
		<trkpt lon="80.1013183594" lat="44.9958826182"></trkpt>
		<trkpt lon="79.892578125" lat="44.9025779963"></trkpt>
		<trkpt lon="79.9584960938" lat="44.8870124798"></trkpt>
		<trkpt lon="80.0189208984" lat="44.8169155178"></trkpt>
		<trkpt lon="80.1068115234" lat="44.8247082823"></trkpt>
		<trkpt lon="80.1617431641" lat="44.848080256"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2166748047" lat="44.8402906514"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2661132812" lat="44.859762688"></trkpt>
		<trkpt lon="80.3265380859" lat="44.8402906514"></trkpt>
		<trkpt lon="80.3869628906" lat="44.7974289986"></trkpt>
		<trkpt lon="80.4913330078" lat="44.7545354842"></trkpt>
		<trkpt lon="80.5023193359" lat="44.6959929817"></trkpt>
		<trkpt lon="80.3979492188" lat="44.6647460891"></trkpt>
		<trkpt lon="80.3869628906" lat="44.6452082237"></trkpt>
		<trkpt lon="80.419921875" lat="44.6061127452"></trkpt>
		<trkpt lon="80.3594970703" lat="44.4651510135"></trkpt>
		<trkpt lon="80.419921875" lat="44.2609372504"></trkpt>
		<trkpt lon="80.4473876953" lat="44.0796932743"></trkpt>
		<trkpt lon="80.5297851562" lat="43.8978923913"></trkpt>
		<trkpt lon="80.7604980469" lat="43.4329770758"></trkpt>
		<trkpt lon="80.6781005859" lat="43.3091910999"></trkpt>
		<trkpt lon="80.7769775391" lat="43.3011962326"></trkpt>
		<trkpt lon="80.7989501953" lat="43.157108841"></trkpt>
		<trkpt lon="80.7165527344" lat="43.1170241214"></trkpt>
		<trkpt lon="80.6781005859" lat="43.1210337758"></trkpt>
		<trkpt lon="80.3979492188" lat="43.0166973717"></trkpt>
		<trkpt lon="80.5187988281" lat="42.9483813977"></trkpt>
		<trkpt lon="80.595703125" lat="42.932296019"></trkpt>
		<trkpt lon="80.6066894531" lat="42.8759641024"></trkpt>
		<trkpt lon="80.4034423828" lat="42.8155513617"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2661132812" lat="42.8195807158"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2111816406" lat="42.6743585769"></trkpt>
		<trkpt lon="80.1947021484" lat="42.6582017846"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2111816406" lat="42.5652187449"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2935791016" lat="42.5166507536"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2331542969" lat="42.4639928002"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2496337891" lat="42.3463653316"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2935791016" lat="42.3260624446"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2990722656" lat="42.2203817837"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2825927734" lat="42.0982224112"></trkpt>
		<trkpt lon="80.2990722656" lat="42.0492926387"></trkpt>
		<trkpt lon="79.8706054688" lat="42.0248136078"></trkpt>
		<trkpt lon="79.6893310547" lat="41.7754084037"></trkpt>
		<trkpt lon="79.4476318359" lat="41.7713116798"></trkpt>
		<trkpt lon="79.4696044922" lat="41.8163612507"></trkpt>
		<trkpt lon="79.4476318359" lat="41.8450126727"></trkpt>
		<trkpt lon="79.3707275391" lat="41.7917926826"></trkpt>
		<trkpt lon="79.2169189453" lat="41.7221305851"></trkpt>
		<trkpt lon="78.8543701172" lat="41.574361306"></trkpt>
		<trkpt lon="78.7115478516" lat="41.5414776668"></trkpt>
		<trkpt lon="78.6566162109" lat="41.455078521"></trkpt>
		<trkpt lon="78.3984375" lat="41.4138955647"></trkpt>
		<trkpt lon="78.4039306641" lat="41.3603186631"></trkpt>
		<trkpt lon="78.4204101562" lat="41.3025710943"></trkpt>
		<trkpt lon="78.3874511719" lat="41.2530324407"></trkpt>
		<trkpt lon="78.2666015625" lat="41.1993231413"></trkpt>
		<trkpt lon="78.1842041016" lat="41.0586441464"></trkpt>
		<trkpt lon="78.0688476562" lat="41.0296433872"></trkpt>
		<trkpt lon="77.9864501953" lat="41.0710691308"></trkpt>
		<trkpt lon="77.7557373047" lat="41.013065787"></trkpt>
		<trkpt lon="77.5305175781" lat="40.9840449469"></trkpt>
		<trkpt lon="77.16796875" lat="41.008920735"></trkpt>
		<trkpt lon="77.0581054688" lat="41.0462168145"></trkpt>
		<trkpt lon="76.7944335938" lat="40.9425644413"></trkpt>
		<trkpt lon="76.81640625" lat="40.8470603561"></trkpt>
		<trkpt lon="76.6516113281" lat="40.7639012809"></trkpt>
		<trkpt lon="76.6625976562" lat="40.6139524412"></trkpt>
		<trkpt lon="76.5582275391" lat="40.5179752004"></trkpt>
		<trkpt lon="76.5362548828" lat="40.4511272659"></trkpt>
		<trkpt lon="76.3275146484" lat="40.3549167508"></trkpt>
		<trkpt lon="76.2725830078" lat="40.4260421283"></trkpt>
		<trkpt lon="76.1901855469" lat="40.3632883409"></trkpt>
		<trkpt lon="76.0693359375" lat="40.3883968739"></trkpt>
		<trkpt lon="75.9759521484" lat="40.3549167508"></trkpt>
		<trkpt lon="75.9429931641" lat="40.2711436861"></trkpt>
		<trkpt lon="75.8111572266" lat="40.3046653826"></trkpt>
		<trkpt lon="75.6793212891" lat="40.2627606644"></trkpt>
		<trkpt lon="75.6188964844" lat="40.3800284025"></trkpt>
		<trkpt lon="75.7012939453" lat="40.4511272659"></trkpt>
		<trkpt lon="75.7122802734" lat="40.4845595551"></trkpt>
		<trkpt lon="75.6243896484" lat="40.4970923727"></trkpt>
		<trkpt lon="75.5804443359" lat="40.6514712814"></trkpt>
		<trkpt lon="75.2124023438" lat="40.4260421283"></trkpt>
		<trkpt lon="75.1354980469" lat="40.4344048808"></trkpt>
		<trkpt lon="75.0860595703" lat="40.4344048808"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8388671875" lat="40.5096228496"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8333740234" lat="40.438585867"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9267578125" lat="40.3381704521"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8608398438" lat="40.3004760797"></trkpt>
		<trkpt lon="74.794921875" lat="40.3297957437"></trkpt>
		<trkpt lon="74.70703125" lat="40.3297957437"></trkpt>
		<trkpt lon="74.7015380859" lat="40.2417985649"></trkpt>
		<trkpt lon="74.6081542969" lat="40.2711436861"></trkpt>
		<trkpt lon="74.3389892578" lat="40.0738681051"></trkpt>
		<trkpt lon="74.2456054688" lat="40.107487419"></trkpt>
		<trkpt lon="74.091796875" lat="40.0612565814"></trkpt>
		<trkpt lon="74.0423583984" lat="40.0654606821"></trkpt>
		<trkpt lon="73.9764404297" lat="40.0107871405"></trkpt>
		<trkpt lon="73.9434814453" lat="39.9097362345"></trkpt>
		<trkpt lon="73.9215087891" lat="39.8549379885"></trkpt>
		<trkpt lon="73.8555908203" lat="39.7747694853"></trkpt>
		<trkpt lon="73.916015625" lat="39.7325379844"></trkpt>
		<trkpt lon="73.9599609375" lat="39.588757277"></trkpt>
		<trkpt lon="73.8885498047" lat="39.5209922936"></trkpt>
		<trkpt lon="73.8610839844" lat="39.4531611281"></trkpt>
		<trkpt lon="73.6688232422" lat="39.4446775805"></trkpt>
		<trkpt lon="73.6798095703" lat="39.342794409"></trkpt>
		<trkpt lon="73.5864257812" lat="39.2577781503"></trkpt>
		<trkpt lon="73.6358642578" lat="39.2492708462"></trkpt>
		<trkpt lon="73.7237548828" lat="39.1172756859"></trkpt>
		<trkpt lon="73.7677001953" lat="39.0405196329"></trkpt>
		<trkpt lon="73.828125" lat="39.0490522065"></trkpt>
		<trkpt lon="73.8555908203" lat="38.9337755282"></trkpt>
		<trkpt lon="73.7731933594" lat="38.9209554205"></trkpt>
		<trkpt lon="73.7182617188" lat="38.8696518241"></trkpt>
		<trkpt lon="73.8171386719" lat="38.6211623464"></trkpt>
		<trkpt lon="73.9050292969" lat="38.5868200961"></trkpt>
		<trkpt lon="73.9434814453" lat="38.548165423"></trkpt>
		<trkpt lon="74.0478515625" lat="38.548165423"></trkpt>
		<trkpt lon="74.1192626953" lat="38.6726449015"></trkpt>
		<trkpt lon="74.3719482422" lat="38.6726449015"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8443603516" lat="38.5094899593"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8828125" lat="38.4836947695"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8663330078" lat="38.3502725383"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8059082031" lat="38.3373476357"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8168945312" lat="38.1820689983"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8828125" lat="38.0394388918"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9267578125" lat="38.0091482265"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9542236328" lat="37.8228024335"></trkpt>
		<trkpt lon="75.0146484375" lat="37.8011036906"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9157714844" lat="37.6751252789"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9597167969" lat="37.5619969531"></trkpt>
		<trkpt lon="75.0366210938" lat="37.5576424268"></trkpt>
		<trkpt lon="75.1684570312" lat="37.3963461332"></trkpt>
		<trkpt lon="75.1300048828" lat="37.36579147"></trkpt>
		<trkpt lon="75.146484375" lat="37.3090140743"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9322509766" lat="37.2696815097"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9267578125" lat="37.2303283876"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8004150391" lat="37.208456662"></trkpt>
		<trkpt lon="74.7454833984" lat="37.2521937707"></trkpt>
		<trkpt lon="74.6740722656" lat="37.2259545498"></trkpt>
		<trkpt lon="74.4982910156" lat="37.2172061133"></trkpt>
		<trkpt lon="74.5037841797" lat="37.1778255933"></trkpt>
		<trkpt lon="74.4708251953" lat="37.125286285"></trkpt>
		<trkpt lon="74.5147705078" lat="37.0990029439"></trkpt>
		<trkpt lon="74.5422363281" lat="37.0420244164"></trkpt>
		<trkpt lon="74.5916748047" lat="37.0639443006"></trkpt>
		<trkpt lon="74.6136474609" lat="37.1033841342"></trkpt>
		<trkpt lon="74.6795654297" lat="37.1077650712"></trkpt>
		<trkpt lon="74.7564697266" lat="37.0376396798"></trkpt>
		<trkpt lon="74.8443603516" lat="37.0683275176"></trkpt>
		<trkpt lon="74.9267578125" lat="36.9586711315"></trkpt>
		<trkpt lon="75.0421142578" lat="37.0244839508"></trkpt>
		<trkpt lon="75.1519775391" lat="37.0244839508"></trkpt>
		<trkpt lon="75.2508544922" lat="36.9718382509"></trkpt>
		<trkpt lon="75.4211425781" lat="36.9542815857"></trkpt>
		<trkpt lon="75.4376220703" lat="36.8356682472"></trkpt>
		<trkpt lon="75.4705810547" lat="36.7168706879"></trkpt>
		<trkpt lon="75.5529785156" lat="36.7784924046"></trkpt>
		<trkpt lon="75.7067871094" lat="36.7696923321"></trkpt>
		<trkpt lon="75.9100341797" lat="36.6375700812"></trkpt>
		<trkpt lon="75.9594726562" lat="36.5626000374"></trkpt>
		<trkpt lon="76.0473632812" lat="36.4035996207"></trkpt>
		<trkpt lon="76.1572265625" lat="36.4257025204"></trkpt>
		<trkpt lon="76.2780761719" lat="36.3770678398"></trkpt>
		<trkpt lon="76.3604736328" lat="36.359374956"></trkpt>
		<trkpt lon="76.5142822266" lat="36.2309812835"></trkpt>
		<trkpt lon="76.6516113281" lat="36.2132552331"></trkpt>
		<trkpt lon="76.7889404297" lat="36.1423108735"></trkpt>
		<trkpt lon="76.8383789062" lat="36.0357739478"></trkpt>
		<trkpt lon="76.8218994141" lat="35.9513298615"></trkpt>
		<trkpt lon="76.9317626953" lat="35.8801489649"></trkpt>
		<trkpt lon="77.0196533203" lat="35.8756980325"></trkpt>
		<trkpt lon="77.1569824219" lat="35.7643434797"></trkpt>
		<trkpt lon="77.3602294922" lat="35.7286770449"></trkpt>
		<trkpt lon="77.4865722656" lat="35.6751474361"></trkpt>
		<trkpt lon="77.5634765625" lat="35.5143431343"></trkpt>
		<trkpt lon="77.8161621094" lat="35.5366963784"></trkpt>
		<trkpt lon="77.9315185547" lat="35.4785649954"></trkpt>
		<trkpt lon="78.1182861328" lat="35.5009281995"></trkpt>
		<trkpt lon="78.1018066406" lat="35.4338199201"></trkpt>
		<trkpt lon="78.0358886719" lat="35.3756141317"></trkpt>
		<trkpt lon="78.0688476562" lat="35.2231850497"></trkpt>
		<trkpt lon="78.1512451172" lat="35.1468629068"></trkpt>
		<trkpt lon="78.1292724609" lat="35.065973138"></trkpt>
		<trkpt lon="78.2775878906" lat="34.7325842061"></trkpt>
		<trkpt lon="78.4259033203" lat="34.6738762659"></trkpt>
		<trkpt lon="78.4533691406" lat="34.6377276027"></trkpt>
		<trkpt lon="78.5577392578" lat="34.651285199"></trkpt>
		<trkpt lon="79.0191650391" lat="34.3479714912"></trkpt>
		<trkpt lon="79.1729736328" lat="33.6191937682"></trkpt>
		<trkpt lon="79.4311523438" lat="32.6625003547"></trkpt>
		<trkpt lon="78.5028076172" lat="32.4958635079"></trkpt>
		<trkpt lon="78.8818359375" lat="31.6206436925"></trkpt>
		<trkpt lon="80.8154296875" lat="30.0881077534"></trkpt>
		<trkpt lon="81.1779785156" lat="29.9263741786"></trkpt>
		<trkpt lon="81.6558837891" lat="30.3254712593"></trkpt>
		<trkpt lon="83.5070800781" lat="29.2049184639"></trkpt>
		<trkpt lon="83.9410400391" lat="29.3295093084"></trkpt>
		<trkpt lon="84.2047119141" lat="29.2193020768"></trkpt>
		<trkpt lon="84.1882324219" lat="29.0513677745"></trkpt>
		<trkpt lon="85.0012207031" lat="28.6231035545"></trkpt>
		<trkpt lon="85.1055908203" lat="28.7002246928"></trkpt>
		<trkpt lon="85.2264404297" lat="28.6038144078"></trkpt>
		<trkpt lon="85.1715087891" lat="28.4735201051"></trkpt>
		<trkpt lon="86.1218261719" lat="27.9458862218"></trkpt>
		<trkpt lon="86.7041015625" lat="28.1204386871"></trkpt>
		<trkpt lon="88.6431884766" lat="28.1349719348"></trkpt>
		<trkpt lon="89.2529296875" lat="27.8147863767"></trkpt>
		<trkpt lon="89.3737792969" lat="27.979849145"></trkpt>
		<trkpt lon="89.9615478516" lat="28.3575678578"></trkpt>
		<trkpt lon="91.3403320312" lat="28.1059034691"></trkpt>
		<trkpt lon="92.0379638672" lat="27.7904912248"></trkpt>
		<trkpt lon="93.2135009766" lat="28.6809497286"></trkpt>
		<trkpt lon="94.6362304688" lat="29.3678143848"></trkpt>
		<trkpt lon="95.3503417969" lat="29.2480632438"></trkpt>
		<trkpt lon="96.064453125" lat="29.5304501075"></trkpt>
		<trkpt lon="96.7126464844" lat="28.8013599865"></trkpt>
		<trkpt lon="96.5093994141" lat="28.5459257232"></trkpt>
		<trkpt lon="97.5091552734" lat="28.4155598517"></trkpt>
		<trkpt lon="98.2397460938" lat="27.7710511932"></trkpt>
		<trkpt lon="98.7231445312" lat="27.7467462685"></trkpt>
		<trkpt lon="98.7341308594" lat="25.7998911821"></trkpt>
		<trkpt lon="97.7893066406" lat="24.7418424917"></trkpt>
		<trkpt lon="97.7947998047" lat="24.1066471792"></trkpt>
		<trkpt lon="97.5860595703" lat="23.946096015"></trkpt>
		<trkpt lon="97.6684570312" lat="23.8155008487"></trkpt>
		<trkpt lon="97.9815673828" lat="24.0314137933"></trkpt>
		<trkpt lon="98.6187744141" lat="24.1016329934"></trkpt>
		<trkpt lon="98.8714599609" lat="24.1517660123"></trkpt>
		<trkpt lon="99.0087890625" lat="23.2211549818"></trkpt>
		<trkpt lon="99.5690917969" lat="23.1403599879"></trkpt>
		<trkpt lon="99.6130371094" lat="22.8875622152"></trkpt>
		<trkpt lon="99.4152832031" lat="22.7052554772"></trkpt>
		<trkpt lon="99.4372558594" lat="22.4516488191"></trkpt>
		<trkpt lon="99.3383789062" lat="22.3602364458"></trkpt>
		<trkpt lon="99.2395019531" lat="22.1670578579"></trkpt>
		<trkpt lon="99.4812011719" lat="22.1772317928"></trkpt>
		<trkpt lon="100.008544922" lat="22.0550960506"></trkpt>
		<trkpt lon="100.041503906" lat="21.9226632093"></trkpt>
		<trkpt lon="99.9975585938" lat="21.8207078539"></trkpt>
		<trkpt lon="100.052490234" lat="21.7390912177"></trkpt>
		<trkpt lon="100.173339844" lat="21.728885874"></trkpt>
		<trkpt lon="100.1953125" lat="21.6370052111"></trkpt>
		<trkpt lon="100.140380859" lat="21.5859351148"></trkpt>
		<trkpt lon="100.217285156" lat="21.4632934419"></trkpt>
		<trkpt lon="100.299682617" lat="21.4990746217"></trkpt>
		<trkpt lon="100.354614258" lat="21.5552844069"></trkpt>
		<trkpt lon="100.431518555" lat="21.5501753256"></trkpt>
		<trkpt lon="100.491943359" lat="21.4888523249"></trkpt>
		<trkpt lon="100.57434082" lat="21.47862931"></trkpt>
		<trkpt lon="100.761108398" lat="21.5808271137"></trkpt>
		<trkpt lon="100.827026367" lat="21.6625334924"></trkpt>
		<trkpt lon="100.92590332" lat="21.7135765"></trkpt>
		<trkpt lon="101.118164062" lat="21.7952076462"></trkpt>
		<trkpt lon="101.156616211" lat="21.6778482933"></trkpt>
		<trkpt lon="101.206054688" lat="21.5808271137"></trkpt>
		<trkpt lon="101.233520508" lat="21.5603933083"></trkpt>
		<trkpt lon="101.228027344" lat="21.4326168645"></trkpt>
		<trkpt lon="101.27746582" lat="21.3763597289"></trkpt>
		<trkpt lon="101.271972656" lat="21.238182426"></trkpt>
		<trkpt lon="101.304931641" lat="21.2125797906"></trkpt>
		<trkpt lon="101.387329102" lat="21.2535418736"></trkpt>
		<trkpt lon="101.568603516" lat="21.2740186461"></trkpt>
		<trkpt lon="101.623535156" lat="21.2433024197"></trkpt>
		<trkpt lon="101.62902832" lat="21.1972160774"></trkpt>
		<trkpt lon="101.700439453" lat="21.2177006731"></trkpt>
		<trkpt lon="101.733398438" lat="21.1511153541"></trkpt>
		<trkpt lon="101.788330078" lat="21.1562383661"></trkpt>
		<trkpt lon="101.760864258" lat="21.2279419051"></trkpt>
		<trkpt lon="101.826782227" lat="21.2279419051"></trkpt>
		<trkpt lon="101.826782227" lat="21.2484222356"></trkpt>
		<trkpt lon="101.722412109" lat="21.3098461411"></trkpt>
		<trkpt lon="101.755371094" lat="21.5910429357"></trkpt>
		<trkpt lon="101.810302734" lat="21.6165793367"></trkpt>
		<trkpt lon="101.766357422" lat="21.6472170654"></trkpt>
		<trkpt lon="101.727905273" lat="21.7390912177"></trkpt>
		<trkpt lon="101.755371094" lat="21.8207078539"></trkpt>
		<trkpt lon="101.62902832" lat="21.9583303599"></trkpt>
		<trkpt lon="101.579589844" lat="22.1059987998"></trkpt>
		<trkpt lon="101.541137695" lat="22.2484287044"></trkpt>
		<trkpt lon="101.579589844" lat="22.2992614997"></trkpt>
		<trkpt lon="101.634521484" lat="22.2992614997"></trkpt>
		<trkpt lon="101.672973633" lat="22.3856348019"></trkpt>
		<trkpt lon="101.672973633" lat="22.4618020353"></trkpt>
		<trkpt lon="101.760864258" lat="22.5125569541"></trkpt>
		<trkpt lon="101.826782227" lat="22.4922572201"></trkpt>
		<trkpt lon="101.881713867" lat="22.4008715903"></trkpt>
		<trkpt lon="101.920166016" lat="22.4364176008"></trkpt>
		<trkpt lon="102.041015625" lat="22.4668783645"></trkpt>
		<trkpt lon="102.260742188" lat="22.4262625262"></trkpt>
		<trkpt lon="102.247009277" lat="22.459263801"></trkpt>
		<trkpt lon="102.315673828" lat="22.5506109202"></trkpt>
		<trkpt lon="102.406311035" lat="22.6393626811"></trkpt>
		<trkpt lon="102.384338379" lat="22.6849841429"></trkpt>
		<trkpt lon="102.414550781" lat="22.6976540783"></trkpt>
		<trkpt lon="102.458496094" lat="22.7407230912"></trkpt>
		<trkpt lon="102.461242676" lat="22.7888429926"></trkpt>
		<trkpt lon="102.524414062" lat="22.7863107891"></trkpt>
		<trkpt lon="102.587585449" lat="22.720457009"></trkpt>
		<trkpt lon="102.606811523" lat="22.7381899952"></trkpt>
		<trkpt lon="102.66998291" lat="22.6976540783"></trkpt>
		<trkpt lon="102.69744873" lat="22.7128564541"></trkpt>
		<trkpt lon="102.826538086" lat="22.6393626811"></trkpt>
		<trkpt lon="102.895202637" lat="22.5937260639"></trkpt>
		<trkpt lon="102.947387695" lat="22.4922572201"></trkpt>
		<trkpt lon="102.983093262" lat="22.4871818211"></trkpt>
		<trkpt lon="103.040771484" lat="22.4465719322"></trkpt>
		<trkpt lon="103.070983887" lat="22.4567255202"></trkpt>
		<trkpt lon="103.065490723" lat="22.5074822999"></trkpt>
		<trkpt lon="103.147888184" lat="22.5556839899"></trkpt>
		<trkpt lon="103.16986084" lat="22.5709020796"></trkpt>
		<trkpt lon="103.186340332" lat="22.6647098102"></trkpt>
		<trkpt lon="103.271484375" lat="22.6925862447"></trkpt>
		<trkpt lon="103.323669434" lat="22.8318832549"></trkpt>
		<trkpt lon="103.463745117" lat="22.7483220976"></trkpt>
		<trkpt lon="103.447265625" lat="22.7229904335"></trkpt>
		<trkpt lon="103.559875488" lat="22.6647098102"></trkpt>
		<trkpt lon="103.54888916" lat="22.7001879248"></trkpt>
		<trkpt lon="103.628540039" lat="22.8065671003"></trkpt>
		<trkpt lon="103.969116211" lat="22.5303167764"></trkpt>
		<trkpt lon="104.024047852" lat="22.7103228421"></trkpt>
		<trkpt lon="104.073486328" lat="22.7837785386"></trkpt>
		<trkpt lon="104.117431641" lat="22.8217573579"></trkpt>
		<trkpt lon="104.260253906" lat="22.857194701"></trkpt>
		<trkpt lon="104.295959473" lat="22.8394771833"></trkpt>
		<trkpt lon="104.27947998" lat="22.7584534489"></trkpt>
		<trkpt lon="104.345397949" lat="22.7331236623"></trkpt>
		<trkpt lon="104.37286377" lat="22.7027217245"></trkpt>
		<trkpt lon="104.381103516" lat="22.7077891831"></trkpt>
		<trkpt lon="104.403076172" lat="22.7331236623"></trkpt>
		<trkpt lon="104.512939453" lat="22.7939072585"></trkpt>
		<trkpt lon="104.521179199" lat="22.8217573579"></trkpt>
		<trkpt lon="104.559631348" lat="22.8394771833"></trkpt>
		<trkpt lon="104.587097168" lat="22.8723793068"></trkpt>
		<trkpt lon="104.61730957" lat="22.8293518513"></trkpt>
		<trkpt lon="104.636535645" lat="22.8470706878"></trkpt>
		<trkpt lon="104.666748047" lat="22.8445395668"></trkpt>
		<trkpt lon="104.677734375" lat="22.8318832549"></trkpt>
		<trkpt lon="104.721679688" lat="22.8242889027"></trkpt>
		<trkpt lon="104.729919434" lat="22.8622564248"></trkpt>
		<trkpt lon="104.754638672" lat="22.869848657"></trkpt>
		<trkpt lon="104.765625" lat="22.9153931357"></trkpt>
		<trkpt lon="104.853515625" lat="22.9457476234"></trkpt>
		<trkpt lon="104.837036133" lat="22.963451265"></trkpt>
		<trkpt lon="104.80682373" lat="23.1176276119"></trkpt>
		<trkpt lon="104.820556641" lat="23.1302571853"></trkpt>
		<trkpt lon="104.869995117" lat="23.1327829573"></trkpt>
		<trkpt lon="104.878234863" lat="23.1782387156"></trkpt>
		<trkpt lon="104.919433594" lat="23.1959117878"></trkpt>
		<trkpt lon="104.957885742" lat="23.1782387156"></trkpt>
		<trkpt lon="104.957885742" lat="23.2135825244"></trkpt>
		<trkpt lon="104.98260498" lat="23.2060096376"></trkpt>
		<trkpt lon="105.078735352" lat="23.274150156"></trkpt>
		<trkpt lon="105.13092041" lat="23.2640574609"></trkpt>
		<trkpt lon="105.136413574" lat="23.2539640013"></trkpt>
		<trkpt lon="105.172119141" lat="23.296855924"></trkpt>
		<trkpt lon="105.224304199" lat="23.2842420865"></trkpt>
		<trkpt lon="105.243530273" lat="23.3119909506"></trkpt>
		<trkpt lon="105.232543945" lat="23.3296463044"></trkpt>
		<trkpt lon="105.287475586" lat="23.3573856913"></trkpt>
		<trkpt lon="105.336914062" lat="23.4027649054"></trkpt>
		<trkpt lon="105.416564941" lat="23.299378548"></trkpt>
		<trkpt lon="105.424804688" lat="23.319557818"></trkpt>
		<trkpt lon="105.452270508" lat="23.3170355767"></trkpt>
		<trkpt lon="105.507202148" lat="23.2236790389"></trkpt>
		<trkpt lon="105.586853027" lat="23.1731888376"></trkpt>
		<trkpt lon="105.589599609" lat="23.0873117875"></trkpt>
		<trkpt lon="105.64453125" lat="23.094891385"></trkpt>
		<trkpt lon="105.735168457" lat="23.0721513101"></trkpt>
		<trkpt lon="105.754394531" lat="23.0443526638"></trkpt>
		<trkpt lon="105.773620605" lat="23.0468800507"></trkpt>
		<trkpt lon="105.880737305" lat="22.933100747"></trkpt>
		<trkpt lon="105.899963379" lat="22.9457476234"></trkpt>
		<trkpt lon="105.927429199" lat="22.9508060431"></trkpt>
		<trkpt lon="105.974121094" lat="22.9558642737"></trkpt>
		<trkpt lon="106.001586914" lat="22.9457476234"></trkpt>
		<trkpt lon="105.990600586" lat="22.9786239704"></trkpt>
		<trkpt lon="106.004333496" lat="23.0013798341"></trkpt>
		<trkpt lon="106.078491211" lat="23.0013798341"></trkpt>
		<trkpt lon="106.207580566" lat="22.9862096843"></trkpt>
		<trkpt lon="106.289978027" lat="22.8976832106"></trkpt>
		<trkpt lon="106.276245117" lat="22.8825014344"></trkpt>
		<trkpt lon="106.32019043" lat="22.8749099094"></trkpt>
		<trkpt lon="106.336669922" lat="22.8825014344"></trkpt>
		<trkpt lon="106.358642578" lat="22.864787216"></trkpt>
		<trkpt lon="106.37512207" lat="22.8850318484"></trkpt>
		<trkpt lon="106.498718262" lat="22.9179229361"></trkpt>
		<trkpt lon="106.512451172" lat="22.9508060431"></trkpt>
		<trkpt lon="106.553649902" lat="22.9609223152"></trkpt>
		<trkpt lon="106.581115723" lat="22.9381596393"></trkpt>
		<trkpt lon="106.605834961" lat="22.9406890146"></trkpt>
		<trkpt lon="106.649780273" lat="22.8723793068"></trkpt>
		<trkpt lon="106.68548584" lat="22.8976832106"></trkpt>
		<trkpt lon="106.787109375" lat="22.8217573579"></trkpt>
		<trkpt lon="106.839294434" lat="22.8217573579"></trkpt>
		<trkpt lon="106.822814941" lat="22.7711165811"></trkpt>
		<trkpt lon="106.784362793" lat="22.7305904255"></trkpt>
		<trkpt lon="106.806335449" lat="22.7128564541"></trkpt>
		<trkpt lon="106.734924316" lat="22.6165462654"></trkpt>
		<trkpt lon="106.748657227" lat="22.5861184893"></trkpt>
		<trkpt lon="106.663513184" lat="22.5506109202"></trkpt>
		<trkpt lon="106.597595215" lat="22.5404642212"></trkpt>
		<trkpt lon="106.597595215" lat="22.4719545077"></trkpt>
		<trkpt lon="106.581115723" lat="22.444033419"></trkpt>
		<trkpt lon="106.600341797" lat="22.3729362031"></trkpt>
		<trkpt lon="106.583862305" lat="22.3551562186"></trkpt>
		<trkpt lon="106.660766602" lat="22.3449952084"></trkpt>
		<trkpt lon="106.679992676" lat="22.3221302276"></trkpt>
		<trkpt lon="106.704711914" lat="22.2814721228"></trkpt>
		<trkpt lon="106.690979004" lat="22.1848617608"></trkpt>
		<trkpt lon="106.721191406" lat="22.1696014106"></trkpt>
		<trkpt lon="106.71295166" lat="22.1365316376"></trkpt>
		<trkpt lon="106.729431152" lat="22.1009093506"></trkpt>
		<trkpt lon="106.704711914" lat="22.0016284385"></trkpt>
		<trkpt lon="106.707458496" lat="21.9736135426"></trkpt>
		<trkpt lon="106.74041748" lat="22.0194532187"></trkpt>
		<trkpt lon="106.800842285" lat="22.0219994329"></trkpt>
		<trkpt lon="106.811828613" lat="21.9838014174"></trkpt>
		<trkpt lon="106.842041016" lat="21.9965352325"></trkpt>
		<trkpt lon="106.924438477" lat="21.9863482718"></trkpt>
		<trkpt lon="106.943664551" lat="21.9430455334"></trkpt>
		<trkpt lon="106.973876953" lat="21.9328547363"></trkpt>
		<trkpt lon="107.001342773" lat="21.9634249368"></trkpt>
		<trkpt lon="107.048034668" lat="21.9430455334"></trkpt>
		<trkpt lon="107.075500488" lat="21.8946327487"></trkpt>
		<trkpt lon="107.048034668" lat="21.8742434966"></trkpt>
		<trkpt lon="107.028808594" lat="21.8462035183"></trkpt>
		<trkpt lon="107.048034668" lat="21.8283570304"></trkpt>
		<trkpt lon="107.09197998" lat="21.8283570304"></trkpt>
		<trkpt lon="107.155151367" lat="21.7697028994"></trkpt>
		<trkpt lon="107.210083008" lat="21.7467447499"></trkpt>
		<trkpt lon="107.215576172" lat="21.7212313907"></trkpt>
		<trkpt lon="107.245788574" lat="21.7110247792"></trkpt>
		<trkpt lon="107.248535156" lat="21.7237829304"></trkpt>
		<trkpt lon="107.306213379" lat="21.7518468782"></trkpt>
		<trkpt lon="107.336425781" lat="21.7237829304"></trkpt>
		<trkpt lon="107.339172363" lat="21.7084730132"></trkpt>
		<trkpt lon="107.372131348" lat="21.6752959395"></trkpt>
		<trkpt lon="107.377624512" lat="21.6114724171"></trkpt>
		<trkpt lon="107.427062988" lat="21.6548754821"></trkpt>
		<trkpt lon="107.476501465" lat="21.680400602"></trkpt>
		<trkpt lon="107.506713867" lat="21.6421112285"></trkpt>
		<trkpt lon="107.506713867" lat="21.6242393779"></trkpt>
		<trkpt lon="107.553405762" lat="21.6242393779"></trkpt>
		<trkpt lon="107.589111328" lat="21.6204094081"></trkpt>
		<trkpt lon="107.644042969" lat="21.6114724171"></trkpt>
		<trkpt lon="107.715454102" lat="21.6242393779"></trkpt>
		<trkpt lon="107.727813721" lat="21.6395582424"></trkpt>
		<trkpt lon="107.788238525" lat="21.6587045381"></trkpt>
		<trkpt lon="107.826690674" lat="21.6638097879"></trkpt>
		<trkpt lon="107.83493042" lat="21.6497699161"></trkpt>
		<trkpt lon="107.850036621" lat="21.6587045381"></trkpt>
		<trkpt lon="107.867889404" lat="21.6612571856"></trkpt>
		<trkpt lon="107.898101807" lat="21.6178560385"></trkpt>
		<trkpt lon="107.896728516" lat="21.6140258995"></trkpt>
		<trkpt lon="107.907714844" lat="21.5948736832"></trkpt>
		<trkpt lon="107.925567627" lat="21.5948736832"></trkpt>
		<trkpt lon="107.953033447" lat="21.5680563229"></trkpt>
		<trkpt lon="107.961273193" lat="21.5463433965"></trkpt>
		<trkpt lon="107.977752686" lat="21.5450660643"></trkpt>
		<trkpt lon="107.999725342" lat="21.5552844069"></trkpt>
		<trkpt lon="108.036804199" lat="21.5476207174"></trkpt>
		<trkpt lon="108.143920898" lat="21.4684055773"></trkpt>
		<trkpt lon="108.83605957" lat="21.2023374927"></trkpt>
		<trkpt lon="109.077758789" lat="20.0146454453"></trkpt>
		<trkpt lon="108.231811523" lat="19.1970534395"></trkpt>
		<trkpt lon="108.42956543" lat="17.9735080791"></trkpt>
		<trkpt lon="109.654541016" lat="17.6911286573"></trkpt>
		<trkpt lon="111.401367188" lat="19.5804934792"></trkpt>
		<trkpt lon="111.489257812" lat="20.7972014343"></trkpt>
		<trkpt lon="113.071289062" lat="21.2893743559"></trkpt>
		<trkpt lon="113.5546875" lat="22.0512776051"></trkpt>
		<trkpt lon="113.613739014" lat="22.1365316376"></trkpt>
		<trkpt lon="113.661804199" lat="22.3665864692"></trkpt>
		<trkpt lon="113.704376221" lat="22.4808373107"></trkpt>
		<trkpt lon="113.839302063" lat="22.5360248059"></trkpt>
		<trkpt lon="113.884620667" lat="22.5410984118"></trkpt>
		<trkpt lon="113.909683228" lat="22.5747063396"></trkpt>
		<trkpt lon="113.952598572" lat="22.5740723035"></trkpt>
		<trkpt lon="113.96736145" lat="22.5886543942"></trkpt>
		<trkpt lon="113.99723053" lat="22.597846658"></trkpt>
		<trkpt lon="114.029846191" lat="22.6257366661"></trkpt>
		<trkpt lon="114.06829834" lat="22.645699902"></trkpt>
		<trkpt lon="114.092330933" lat="22.6723130362"></trkpt>
		<trkpt lon="114.12940979" lat="22.6729466193"></trkpt>
		<trkpt lon="114.174385071" lat="22.6650266197"></trkpt>
		<trkpt lon="114.177474976" lat="22.6384120727"></trkpt>
		<trkpt lon="114.198417664" lat="22.6200323518"></trkpt>
		<trkpt lon="114.223136902" lat="22.6136939472"></trkpt>
		<trkpt lon="114.249572754" lat="22.5984805846"></trkpt>
		<trkpt lon="114.372825623" lat="22.5230228399"></trkpt>
		<trkpt lon="114.477539062" lat="22.4529180118"></trkpt>
		<trkpt lon="114.51461792" lat="22.4224541817"></trkpt>
		<trkpt lon="114.693145752" lat="22.3792856473"></trkpt>
		<trkpt lon="115.050201416" lat="22.545537664"></trkpt>
		<trkpt lon="115.609130859" lat="22.5404642212"></trkpt>
		<trkpt lon="117.0703125" lat="22.9583933181"></trkpt>
		<trkpt lon="119.399414062" lat="24.8066813539"></trkpt>
		<trkpt lon="122.255859375" lat="28.497660833"></trkpt>
		<trkpt lon="123.134765625" lat="30.1261243642"></trkpt>
		<trkpt lon="120.695800781" lat="35.119908571"></trkpt>
		<trkpt lon="122.805175781" lat="36.879620605"></trkpt>
		<trkpt lon="124.013671875" lat="39.6395375644"></trkpt>
		<trkpt lon="124.145507812" lat="39.8675876245"></trkpt>
		<trkpt lon="124.321289062" lat="40.0023719359"></trkpt>
		<trkpt lon="124.310302734" lat="40.0864772938"></trkpt>
		<trkpt lon="124.914550781" lat="40.4803814291"></trkpt>
		<trkpt lon="125.288085938" lat="40.6556387401"></trkpt>
		<trkpt lon="125.628662109" lat="40.7805414319"></trkpt>
		<trkpt lon="125.705566406" lat="40.9135125761"></trkpt>
		<trkpt lon="125.991210938" lat="40.9135125761"></trkpt>
		<trkpt lon="126.123046875" lat="41.0959120564"></trkpt>
		<trkpt lon="126.474609375" lat="41.3850519497"></trkpt>
		<trkpt lon="126.584472656" lat="41.6564971944"></trkpt>
		<trkpt lon="126.694335938" lat="41.7549221677"></trkpt>
		<trkpt lon="126.815185547" lat="41.7467258418"></trkpt>
		<trkpt lon="126.936035156" lat="41.8286420019"></trkpt>
		<trkpt lon="127.166748047" lat="41.6072282127"></trkpt>
		<trkpt lon="127.155761719" lat="41.5579215778"></trkpt>
		<trkpt lon="127.639160156" lat="41.4344903089"></trkpt>
		<trkpt lon="127.990722656" lat="41.4591953795"></trkpt>
		<trkpt lon="128.111572266" lat="41.3850519497"></trkpt>
		<trkpt lon="128.287353516" lat="41.5990130548"></trkpt>
		<trkpt lon="128.122558594" lat="41.7303300505"></trkpt>
		<trkpt lon="128.056640625" lat="42.0003251483"></trkpt>
		<trkpt lon="128.452148438" lat="42.0411340094"></trkpt>
		<trkpt lon="128.924560547" lat="42.0248136078"></trkpt>
		<trkpt lon="129.177246094" lat="42.2041074937"></trkpt>
		<trkpt lon="129.243164062" lat="42.3828940096"></trkpt>
		<trkpt lon="129.353027344" lat="42.4477814346"></trkpt>
		<trkpt lon="129.561767578" lat="42.3910086092"></trkpt>
		<trkpt lon="129.583740234" lat="42.4720969092"></trkpt>
		<trkpt lon="129.693603516" lat="42.4477814346"></trkpt>
		<trkpt lon="129.748535156" lat="42.6985858917"></trkpt>
		<trkpt lon="129.891357422" lat="43.0207135943"></trkpt>
		<trkpt lon="130.25390625" lat="42.9242517539"></trkpt>
		<trkpt lon="130.4296875" lat="42.7631458669"></trkpt>
		<trkpt lon="130.825195312" lat="42.8920641881"></trkpt>
		<trkpt lon="131.044921875" lat="42.8679124839"></trkpt>
		<trkpt lon="131.275634766" lat="43.4210088299"></trkpt>
		<trkpt lon="131.176757812" lat="43.556510375"></trkpt>
		<trkpt lon="131.253662109" lat="44.0402187131"></trkpt>
		<trkpt lon="131.044921875" lat="44.7311255926"></trkpt>
		<trkpt lon="130.902099609" lat="44.848080256"></trkpt>
		<trkpt lon="131.462402344" lat="45.0036511569"></trkpt>
		<trkpt lon="131.868896484" lat="45.3521452459"></trkpt>
		<trkpt lon="132.945556641" lat="45.0502402698"></trkpt>
		<trkpt lon="133.132324219" lat="45.1588007384"></trkpt>
		<trkpt lon="133.06640625" lat="45.274886437"></trkpt>
		<trkpt lon="133.187255859" lat="45.5602179572"></trkpt>
		<trkpt lon="133.330078125" lat="45.5294408153"></trkpt>
		<trkpt lon="133.505859375" lat="45.8976545343"></trkpt>
		<trkpt lon="133.670654297" lat="46.1493943765"></trkpt>
		<trkpt lon="133.813476562" lat="46.4832647292"></trkpt>
		<trkpt lon="134.154052734" lat="47.294133725"></trkpt>
		<trkpt lon="134.329833984" lat="47.4429499952"></trkpt>
		<trkpt lon="134.505615234" lat="47.4726628686"></trkpt>
		<trkpt lon="134.747314453" lat="47.7540979797"></trkpt>
		<trkpt lon="134.538574219" lat="47.997273868"></trkpt>
		<trkpt lon="134.692382812" lat="48.2758815274"></trkpt>
		<trkpt lon="133.461914062" lat="48.1074311885"></trkpt>
		<trkpt lon="132.846679688" lat="48.0193241848"></trkpt>
		<trkpt lon="132.5390625" lat="47.6949743419"></trkpt>
		<trkpt lon="131.044921875" lat="47.7540979797"></trkpt>
		<trkpt lon="130.561523438" lat="48.8647147618"></trkpt>
		<trkpt lon="128.715820312" lat="49.6676278226"></trkpt>
		<trkpt lon="127.880859375" lat="49.6107099381"></trkpt>
		<trkpt lon="127.529296875" lat="49.8663167295"></trkpt>
		<trkpt lon="127.683105469" lat="50.2472049014"></trkpt>
		<trkpt lon="127.353515625" lat="50.5413629652"></trkpt>
		<trkpt lon="125.595703125" lat="53.0676266424"></trkpt>
		<trkpt lon="123.178710938" lat="53.5794614937"></trkpt>
		<trkpt lon="120.739746094" lat="53.2914890653"></trkpt>
		<trkpt lon="120.014648438" lat="52.6297288672"></trkpt>
		<trkpt lon="120.76171875" lat="52.5095347703"></trkpt>
		<trkpt lon="120.629882812" lat="51.9171675891"></trkpt>
		<trkpt lon="119.135742188" lat="50.4295179471"></trkpt>
		<trkpt lon="119.311523438" lat="50.2050332649"></trkpt>
		<trkpt lon="118.4765625" lat="49.8379824531"></trkpt>
		<trkpt lon="117.729492188" lat="49.5537255135"></trkpt>
		<trkpt lon="116.674804688" lat="49.7812640582"></trkpt>
		<trkpt lon="115.6640625" lat="48.0780789435"></trkpt>
		<trkpt lon="115.927734375" lat="47.8721439689"></trkpt>
		<trkpt lon="116.89453125" lat="47.9605023889"></trkpt>
		<trkpt lon="117.421875" lat="47.7540979797"></trkpt>
		<trkpt lon="117.861328125" lat="48.1367666797"></trkpt>
		<trkpt lon="119.1796875" lat="47.6949743419"></trkpt>
		<trkpt lon="119.970703125" lat="47.2195681123"></trkpt>
		<trkpt lon="119.926757812" lat="46.6494361634"></trkpt>
		<trkpt lon="119.399414062" lat="46.4075639663"></trkpt>
		<trkpt lon="119.35546875" lat="46.5286346953"></trkpt>
		<trkpt lon="118.872070312" lat="46.8000594468"></trkpt>
		<trkpt lon="118.037109375" lat="46.6192610362"></trkpt>
		<trkpt lon="117.817382812" lat="46.4075639663"></trkpt>
		<trkpt lon="117.59765625" lat="46.5588603031"></trkpt>
		<trkpt lon="117.465820312" lat="46.3469276106"></trkpt>
		<trkpt lon="116.850585938" lat="46.3165841818"></trkpt>
		<trkpt lon="116.235351562" lat="45.7061792853"></trkpt>
		<trkpt lon="115.48828125" lat="45.3058025994"></trkpt>
		<trkpt lon="114.653320312" lat="45.4601306379"></trkpt>
		<trkpt lon="113.642578125" lat="44.715513732"></trkpt>
		<trkpt lon="112.32421875" lat="45.0269504532"></trkpt>
		<trkpt lon="111.752929688" lat="45.0580014354"></trkpt>
		<trkpt lon="111.4453125" lat="44.3081266849"></trkpt>
		<trkpt lon="112.016601562" lat="43.802818719"></trkpt>
		<trkpt lon="110.083007812" lat="42.553080289"></trkpt>
		<trkpt lon="107.314453125" lat="42.3585439175"></trkpt>
		<trkpt lon="104.94140625" lat="41.5085772974"></trkpt>
		<trkpt lon="104.501953125" lat="41.8368278607"></trkpt>
		<trkpt lon="103.930664062" lat="41.7385284694"></trkpt>
		<trkpt lon="102.172851562" lat="42.1634034242"></trkpt>
		<trkpt lon="101.821289062" lat="42.455887642"></trkpt>
		<trkpt lon="99.6240234375" lat="42.5854442574"></trkpt>
		<trkpt lon="96.1962890625" lat="42.7147321854"></trkpt>
		<trkpt lon="95.2294921875" lat="44.2451990152"></trkpt>
		<trkpt lon="93.33984375" lat="44.9336963897"></trkpt>
		<trkpt lon="90.87890625" lat="45.1200528415"></trkpt>
		<trkpt lon="90.5712890625" lat="45.583289756"></trkpt>
		<trkpt lon="90.966796875" lat="46.103708756"></trkpt>
		<trkpt lon="90.87890625" lat="46.9802523552"></trkpt>
		<trkpt lon="89.9560546875" lat="47.8131545175"></trkpt>
		<trkpt lon="89.033203125" lat="47.9457864637"></trkpt>
		<trkpt lon="87.9345703125" lat="48.5457054918"></trkpt>
		<trkpt lon="88.0224609375" lat="48.7054628958"></trkpt>
		<trkpt lon="87.6708984375" lat="48.8502581997"></trkpt>
		<trkpt lon="87.802734375" lat="49.1637467596"></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
</gpx>