typemap   [plain text]


# basic C types
int			T_IV
unsigned		T_UV
unsigned int		T_UV
long			T_IV
unsigned long		T_UV
short			T_IV
unsigned short		T_UV
char			T_CHAR
unsigned char		T_U_CHAR
char *			T_PV
unsigned char *		T_PV
const char *		T_PV
caddr_t			T_PV
wchar_t *		T_PV
wchar_t			T_IV
bool_t			T_IV
size_t			T_UV
ssize_t			T_IV
time_t			T_NV
unsigned long *		T_OPAQUEPTR
char **			T_PACKEDARRAY
void *			T_PTR
Time_t *		T_PV
SV *			T_SV
SVREF			T_SVREF
AV *			T_AVREF
HV *			T_HVREF
CV *			T_CVREF

IV			T_IV
UV			T_UV
NV           T_NV
I32			T_IV
I16			T_IV
I8			T_IV
STRLEN			T_UV
U32			T_U_LONG
U16			T_U_SHORT
U8			T_UV
Result			T_U_CHAR
Boolean			T_BOOL
float          T_FLOAT
double			T_DOUBLE
SysRet			T_SYSRET
SysRetLong		T_SYSRET
FILE *			T_STDIO
PerlIO *		T_INOUT
FileHandle		T_PTROBJ
InputStream		T_IN
InOutStream		T_INOUT
OutputStream		T_OUT
bool			T_BOOL

#############################################################################
INPUT
T_SV
	$var = $arg
T_SVREF
	if (SvROK($arg))
	  $var = (SV*)SvRV($arg);
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not a reference\")
T_AVREF
	if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg))==SVt_PVAV)
	  $var = (AV*)SvRV($arg);
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not an array reference\")
T_HVREF
	if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg))==SVt_PVHV)
	  $var = (HV*)SvRV($arg);
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not a hash reference\")
T_CVREF
	if (SvROK($arg) && SvTYPE(SvRV($arg))==SVt_PVCV)
	  $var = (CV*)SvRV($arg);
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not a code reference\")
T_SYSRET
	$var NOT IMPLEMENTED
T_UV
	$var = ($type)SvUV($arg)
T_IV
	$var = ($type)SvIV($arg)
T_INT
	$var = (int)SvIV($arg)
T_ENUM
	$var = ($type)SvIV($arg)
T_BOOL
	$var = (bool)SvTRUE($arg)
T_U_INT
	$var = (unsigned int)SvUV($arg)
T_SHORT
	$var = (short)SvIV($arg)
T_U_SHORT
	$var = (unsigned short)SvUV($arg)
T_LONG
	$var = (long)SvIV($arg)
T_U_LONG
	$var = (unsigned long)SvUV($arg)
T_CHAR
	$var = (char)*SvPV_nolen($arg)
T_U_CHAR
	$var = (unsigned char)SvUV($arg)
T_FLOAT
	$var = (float)SvNV($arg)
T_NV
	$var = ($type)SvNV($arg)
T_DOUBLE
	$var = (double)SvNV($arg)
T_PV
	$var = ($type)SvPV_nolen($arg)
T_PTR
	$var = INT2PTR($type,SvIV($arg))
T_PTRREF
	if (SvROK($arg)) {
	  IV tmp = SvIV((SV*)SvRV($arg));
	  $var = INT2PTR($type,tmp);
	}
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not a reference\")
T_REF_IV_REF
	if (sv_isa($arg, \"${ntype}\")) {
	  IV tmp = SvIV((SV*)SvRV($arg));
	  $var = *INT2PTR($type *, tmp);
	}
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not of type ${ntype}\")
T_REF_IV_PTR
	if (sv_isa($arg, \"${ntype}\")) {
	  IV tmp = SvIV((SV*)SvRV($arg));
	  $var = INT2PTR($type, tmp);
	}
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not of type ${ntype}\")
T_PTROBJ
	if (sv_derived_from($arg, \"${ntype}\")) {
	  IV tmp = SvIV((SV*)SvRV($arg));
	  $var = INT2PTR($type,tmp);
	}
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not of type ${ntype}\")
T_PTRDESC
	if (sv_isa($arg, \"${ntype}\")) {
	  IV tmp = SvIV((SV*)SvRV($arg));
	  ${type}_desc = (\U${type}_DESC\E*) tmp;
	  $var = ${type}_desc->ptr;
	}
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not of type ${ntype}\")
T_REFREF
	if (SvROK($arg)) {
	  IV tmp = SvIV((SV*)SvRV($arg));
	  $var = *INT2PTR($type,tmp);
	}
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not a reference\")
T_REFOBJ
	if (sv_isa($arg, \"${ntype}\")) {
	  IV tmp = SvIV((SV*)SvRV($arg));
	  $var = *INT2PTR($type,tmp);
	}
	else
	  Perl_croak(aTHX_ \"$var is not of type ${ntype}\")
T_OPAQUE
	$var = *($type *)SvPV_nolen($arg)
T_OPAQUEPTR
	$var = ($type)SvPV_nolen($arg)
T_PACKED
	$var = XS_unpack_$ntype($arg)
T_PACKEDARRAY
	$var = XS_unpack_$ntype($arg)
T_CALLBACK
	$var = make_perl_cb_$type($arg)
T_ARRAY
	U32 ix_$var = $argoff;
	$var = $ntype(items -= $argoff);
	while (items--) {
	  DO_ARRAY_ELEM;
	  ix_$var++;
	}
    /* this is the number of elements in the array */
    ix_$var -= $argoff
T_STDIO
	$var = PerlIO_findFILE(IoIFP(sv_2io($arg)))
T_IN
	$var = IoIFP(sv_2io($arg))
T_INOUT
	$var = IoIFP(sv_2io($arg))
T_OUT
	$var = IoOFP(sv_2io($arg))
#############################################################################
OUTPUT
T_SV
	$arg = $var;
T_SVREF
	$arg = newRV((SV*)$var);
T_AVREF
	$arg = newRV((SV*)$var);
T_HVREF
	$arg = newRV((SV*)$var);
T_CVREF
	$arg = newRV((SV*)$var);
T_IV
	sv_setiv($arg, (IV)$var);
T_UV
	sv_setuv($arg, (UV)$var);
T_INT
	sv_setiv($arg, (IV)$var);
T_SYSRET
	if ($var != -1) {
	  if ($var == 0)
		sv_setpvn($arg, "0 but true", 10);
	  else
		sv_setiv($arg, (IV)$var);
	}
T_ENUM
	sv_setiv($arg, (IV)$var);
T_BOOL
	$arg = boolSV($var);
T_U_INT
	sv_setuv($arg, (UV)$var);
T_SHORT
	sv_setiv($arg, (IV)$var);
T_U_SHORT
	sv_setuv($arg, (UV)$var);
T_LONG
	sv_setiv($arg, (IV)$var);
T_U_LONG
	sv_setuv($arg, (UV)$var);
T_CHAR
	sv_setpvn($arg, (char *)&$var, 1);
T_U_CHAR
	sv_setuv($arg, (UV)$var);
T_FLOAT
	sv_setnv($arg, (double)$var);
T_NV
	sv_setnv($arg, (NV)$var);
T_DOUBLE
	sv_setnv($arg, (double)$var);
T_PV
	sv_setpv((SV*)$arg, $var);
T_PTR
	sv_setiv($arg, PTR2IV($var));
T_PTRREF
	sv_setref_pv($arg, Nullch, (void*)$var);
T_REF_IV_REF
	sv_setref_pv($arg, \"${ntype}\", (void*)new $ntype($var));
T_REF_IV_PTR
	sv_setref_pv($arg, \"${ntype}\", (void*)$var);
T_PTROBJ
	sv_setref_pv($arg, \"${ntype}\", (void*)$var);
T_PTRDESC
	sv_setref_pv($arg, \"${ntype}\", (void*)new\U${type}_DESC\E($var));
T_REFREF
	NOT_IMPLEMENTED
T_REFOBJ
	NOT IMPLEMENTED
T_OPAQUE
	sv_setpvn($arg, (char *)&$var, sizeof($var));
T_OPAQUEPTR
	sv_setpvn($arg, (char *)$var, sizeof(*$var));
T_PACKED
	XS_pack_$ntype($arg, $var);
T_PACKEDARRAY
	XS_pack_$ntype($arg, $var, count_$ntype);
T_DATAUNIT	
	sv_setpvn($arg, $var.chp(), $var.size());
T_CALLBACK
	sv_setpvn($arg, $var.context.value().chp(),
		$var.context.value().size());
T_ARRAY
    {
	  U32 ix_$var;
	  EXTEND(SP,size_$var);
	  for (ix_$var = 0; ix_$var < size_$var; ix_$var++) {
		ST(ix_$var) = sv_newmortal();
	DO_ARRAY_ELEM
	  }
    }
T_STDIO
	{
	  GV *gv = newGVgen("$Package");
	  PerlIO *fp = PerlIO_importFILE($var,0);
	  if ( fp && do_open(gv, "+<&", 3, FALSE, 0, 0, fp) )
		sv_setsv($arg, sv_bless(newRV((SV*)gv), gv_stashpv("$Package",1)));
	  else
		$arg = &PL_sv_undef;
	}
T_IN
	{
	  GV *gv = newGVgen("$Package");
	  if ( do_open(gv, "<&", 2, FALSE, 0, 0, $var) )
		sv_setsv($arg, sv_bless(newRV((SV*)gv), gv_stashpv("$Package",1)));
	  else
		$arg = &PL_sv_undef;
	}
T_INOUT
	{
	  GV *gv = newGVgen("$Package");
	  if ( do_open(gv, "+<&", 3, FALSE, 0, 0, $var) )
		sv_setsv($arg, sv_bless(newRV((SV*)gv), gv_stashpv("$Package",1)));
	  else
		$arg = &PL_sv_undef;
	}
T_OUT
	{
	  GV *gv = newGVgen("$Package");
	  if ( do_open(gv, "+>&", 3, FALSE, 0, 0, $var) )
		sv_setsv($arg, sv_bless(newRV((SV*)gv), gv_stashpv("$Package",1)));
	  else
		$arg = &PL_sv_undef;
	}