__bzero.s   [plain text]


	.globl ___bzero
___bzero:
	jmp _bzero