sem_trywait.2   [plain text]


.so man2/sem_wait.2