test.xml   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<timesheet xmlns:a="www" xmlns:b="xxx" xmlns="fred">
    <employee>
        <name>
            <forename>Matt</forename>
            <surname>Sergeant</surname>
        </name>
        <department>Development IT</department>
    </employee>
    <rules>
        <rule>NextRule1</rule>
        <rule>NextRule2</rule>
    </rules>
    <projects>
        <project a:Name="Consultancy > fred" b:Name="Fred">
            <sunday>0.00</sunday>
            <monday>0.00</monday>
            <tuesday>7.75</tuesday>
            <wednesday>8.75</wednesday>
            <thursday>7.75</thursday>
            <friday>6.5</friday>
            <saturday>0.00</saturday>
        </project>
        <project Name="Holiday">
            <sunday>0.00</sunday>
            <monday>7.75</monday>
            <tuesday>0.00</tuesday>
            <wednesday>0.00</wednesday>
            <thursday>0.00</thursday>
            <friday>0.00</friday>
            <saturday>0.00</saturday>
        </project>
    </projects>
</timesheet>